AKTUALIZACE: Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů

09.02.2009
Euroskop

Komise dne 31. prosince 2008 uzavřela veřejnou konzultaci k zelené knize týkající se jakosti zemědělských produktů. V současnosti probíhá vyhodnocování zaslaných příspěvků.

Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti (KOM(2008)641)

1. Pozadí

Komise 15. října 2008 zveřejnila zelenou knihu o jakosti zemědělských produktů. Zároveň otevřela veřejnou konzultaci, jež trvala do 31. prosince 2008.

Cílem zelené knihy je především otevřít diskusi na téma obchodních norem, specifických systémů jakosti EU a systémů certifikací.

V rámci veřejné konzultace přispělo více než 500 různých aktérů. Kromě stanoviska ČR jsou dále vybrány postoje těch nejdůležitějších z nich.

2. Postoje vybraných aktérů

2.1. Stanovisko ČR

 • Není pravda, že vázne komunikace se spotřebiteli. Spotřebitelé mají dostatek informací o požadavcích a normách dodržovaných zemědělci. ČR navrhuje další popularizaci formou spotů.
 • Přínos zavedení nových log označujících, že výrobek splňuje normy EU, by nebyl zásadní, neboť již dnes jsou požadavky kladené legislativou EU na producenty pro všechny stejné. ČR navrhuje zavedení pouze jednoho jednoduchého loga. V opačném případě by hrozila zbytečná administrativní a finanční zátěž.
 • Prodej produktů, které splňují hygienické a bezpečnostní požadavky, ne však obchodní normy, by měl být povolen, spotřebitel však musí být informován, v čem spočívá nedostatek proti obchodní normě.
 • ČR navrhuje umožnit registraci veškerých údajů o původu výrobků, jejichž vlastnosti a kvalita se odvíjejí od jejich původu a jsou dány zvláštnostmi prostředí, výhledově včetně nezemědělských produktů. Jednotná definice EU obecně vyhrazených údajů (např. horský produkt) by byla výhodná pro sjednocení označování na trhu a k lepšímu pohybu zboží na jednotném trhu.
 • Seberegulace není dostatečným garantem zavedení a zejména kontroly dodržování norem.
 • Podpora dosavadního uvádění zeměpisných označení.
 • Výhledově by měl jednoznačně existovat jediný právní předpis zabývající se ochranou zeměpisných označení a označení původu pro všechny výrobky. Současně s tím by měl existovat i jediný rejstřík chráněných označení.
 • ČR navrhuje barevně odlišit dosavadní obdobný symbol pro zaručené tradiční speciality, který je za současného stavu zaměnitelný se stávajícím symbolem pro chráněná zeměpisná označení.
 • Systém registrace zaručených tradičních specialit (ZTS) by měl zůstat ve stávajícím stavu.
 • ČR podporuje obrazový symbol pro výrobky z nejvzdálenějších regionů Společenství, neboť tento symbol zvyšuje povědomí občanů o těchto výrobcích.
 • Certifikace potravin a systémů jakosti by měla zůstat pouze jako podpůrný (nepovinný) prostředek k posílení důvěryhodnosti.

2.2. Stanovisko COPA/COGECA

 • COPA a COGECA se domnívají, že užívání více schematických značek a log nepřinese spotřebitelům žádnou přidanou hodnotu. Povede to pouze k vyšším produkčním nákladům, k vyššímu tlaku na dodavatele v potravinovém řetězci a k odmítnutí ze strany konzumentů.
 • Není nutné definovat zemědělské produkty na základě zvláštnosti prostředí původu, neboť by to bylo v rozporu s cílem zjednodušení zemědělské legislativy. Stávající legislativa totiž již počítá s označením příslušnosti k regionu.
 • COPA a COGECA dále varují před přeregulovaností a dávají spíše důraz na zodpovědnou seberegulaci v rámci jistého právního rámce. Toho lze dosáhnout tím, že jednotliví aktéři potravinového řetězce dobrovolně přijmou „codes of good practices, tedy jistý soubor pravidel.
 • Požadavek lepšího rozlišování zeměpisného značení a označování původu. Dále též požadavek založení Evropské agentury pro zeměpisně chráněné produkty a mezinárodního registru těchto produktů.

2.3. Stanovisko Eurocommerce

 • Postoj proti zavádění nových symbolů či log EU.
 • Požadavky na označování v obchodních standardech EU by měly být konsolidovány v jednotném právním textu.
 • Prodej produktů splňujících hygienické a bezpečnostní (byť ne některé další) standardy by měl být povolen.
 • Evropské obchodní standardy by se pokud možno měly vztahovat k mezinárodním standardům.
 • Certifikační schémata sice přispívají k segmentaci trhu a diferenciaci produktů, podporují volbu konzumentů, ale totální harmonizace všech těchto schémat ze strany EU by byla kontraproduktivní, neboť tato schémata reflektují rozdílné společenské potřeby (zemí EU).

2.4. Stanovisko AmCham (American Chamber of Commerce to the European Union)

 • Podpora rozšiřování nových log EU.
 • Podpora další regulace obchodních standardů v evropské legislativě.
 • Je třeba sjednotit certifikační systémy, aby se zabránilo dvojité registraci.
 • Podpora rozvoje jednotného trhu s organickými produkty.
 • Podpora širšího užívání mezinárodních obchodních standardů, pokud existují.

3. Očekávaný vývoj

V průběhu března 2009 Komise zaslané příspěvky vyhodnotí. Stane se tak ještě před konferencí českého předsednictví, jež se bude konat 12.-13. března v Praze. Na tomto zasedání budou projednány základní body plánovaného sdělení o politice kvality zemědělských produktů, jež je plánováno Komisí na květen 2009.

Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti (KOM(2008)641)

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zemědělství a rozvoj venkova

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: neurčen

Odpovědná formace Rady: neurčena

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality