Vzájemná pomoc při vymáhání daňových pohledávek

09.02.2009
Euroskop

Komise 2. února 2009 přijala návrhy směrnic zlepšujících vzájemnou pomoc a informovanost při vymáhání pohledávek z daní, poplatků či cel.

Návrh směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (KOM(2009)28)

Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní (KOM(2009)29)

1. Legislativní pozadí

Přestože je schopnost účinného systému spolupráce a vymáhání pohledávek v oblasti daní jedním ze základních podmínek fungujícího vnitřního trhu, členské státy v minulosti často upozorňovaly na nedostatečná právní opatření, která mají k dispozici na základě stávající legislativy vztahující se k prvnímu návrhu (KOM(2009)28), tedy směrnic č. 308/76 a č. 55/2008. Tato nedostatečnost se týká především pomalosti, rozdílnosti systémů, nedostatečné koordinace a neprůhlednosti.

V případě druhého návrhu (KOM(2009)29) je základní platnou legislativou směrnice č. 799/77 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní. V tomto případě Komise upozorňuje především na problém správného vyměřování daní, který ovlivňuje fungování daňových systémů a vede ke dvojímu zdanění. Mnohdy dochází k daňovým podvodům, faktické kontrolní pravomoci však zůstávají pouze vnitrostátním orgánům, které tak nutně potřebují informace z ostatních členských států.

Komise se tak návrhy směrnic snaží především sjednotit postupy a zlepšit informovanost mezi členskými státy při vymáhání pohledávek.

2. Klíčové obsahové body legislativních návrhů

Oba návrhy jsou uvedeny v tomto jediném přehledu, neboť vykazují v mnoha ohledech podobné rysy. V obou případech také platí, že pět let po jejich vstupu v platnost podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování zavedených opatření.

2.1 KOM(2009)28

 • Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek se rozšiřuje i na ostatní daně a poplatky, které nejsou v současnosti zahrnuty. Počítá se tedy se všemi daněmi a poplatky vybírané členským státem, nižšími územními celky či jejich jménem.
 • Výměna informací z vlastního podnětu. Ústřední kontaktní orgány členských států si mají vyměňovat informace týkající se vrácení daní (ne daně z přidané hodnoty) vnitrostátními daňovými orgány, pokud se toto vrácení daní týká osob usazených v jiném členském státě a částek vyšších než 10 tis. €.
 • Přítomnost v prostorách správních orgánů a účast na správních šetřeních. Úředníci dožadujícího členského státu by měli mít možnost být přítomni na půdě správních orgánů dožadovaného členského státu nebo se aktivně účastnit správních šetření na území tohoto členského státu se stejnými pravomocemi jako domácí úředníci tohoto státu.
 • Žádost o předběžná opatření. Jedná se o situaci, kdy se na pohledávku ještě nevztahuje akt umožňující její vymáhání. Cílem je zabránit stavu, kdy podvodník vyhlásí úpadek ještě před vydáním dokladu o vymahatelnosti.
 • Další zpřesnění režimu pozastavení nebo přerušení běhu promlčecí lhůty, což usnadní vymožení pohledávky.
 • Stanovení pevných pokut v případě prodlení. Jestliže dotyčná osoba nezaplatí v daném termínu danou částku daně danému orgánu, uvalí tento orgán při postupných upomínkách poplatky 100, 200 a 500 € jako úhradu nákladů spojených s vymáháním.
 • Nová směrnice zruší automaticky platnost směrnice č. 55/2008 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření. Odkazy na zrušenou směrnici budou považovány za odkazy na novou směrnici.
 • V oblastech, kde bude mít směrnice platnost, bude nadřazena všem existujícím dvoustranným nebo mnohostranným dohodám nebo ujednáním mezi členskými státy.

2.2 KOM(2009)29

 • Výměna informací na žádost. Na žádost daňového úřadu jednoho členského státu sdělí úřad jiného členského státu, obdrží-li žádost o spolupráci, veškeré informace, které by mohly být důležité pro správné vyměření daní. Úřad daného členského státu také případně poskytne informace týkající konkrétního případu. Dožádaný daňový orgán zajistí provedení jakýchkoli správních šetření nezbytných pro získání daných informací.
 • Dané informace musí dožádaný orgán poskytnout co nejrychleji, nejpozději však do šesti měsíců. Pokud danou informaci už má k dispozici, musí ji poskytnout do měsíce. Pokud není schopen či ochoten odpovědět, musí do jednoho měsíce orgánu žádajícího členského státu sdělit důvod svého jednání.
 • Výměna informací z vlastního podnětu. Příslušné orgány členských států si kdykoliv mohou z vlastního podnětu předat jakékoliv informace, o nichž se dozví. Může to usnadnit účinnost kontrolního systému.
 • Automatická výměna informací. Příslušný orgán každého členského státu předá ostatním členským státům automaticky informace o určitých kategoriích příjmů a kapitálu. Tyto kategorie nejprve musí určit Komise, a to do dvou let po vstupu směrnice v platnost.
 • Přítomnost v prostorách správních orgánů a účast na správních šetřeních (viz předchozí návrh KOM(2009)28).
 • Zpětná vazba. Příslušné orgány jednoho členského státu poskytnou ostatním členským státům zpětnou vazbu nejpozději tři měsíce od využití poskytnuté odpovědi na žádost o informace.
 • Pokud příslušný orgán členského státu obdrží od třetí země informace za účelem správného vyměření daní, poskytne tyto informace všem orgánům členských zemí, které o ně požádají a všem orgánům, pro které mohou být tyto informace užitečné.
 • Zřízení Výboru pro právní spolupráci při zdanění, který bude dohlížet na dodržování této směrnice.
 • Nová směrnice zruší automaticky platnost směrnice č. 799/77.

3. Stav legislativního procesu

Legislativní proces je na samotném začátku. Po vypracování v Generálním ředitelství pro daně a celní unii byly návrhy směrnic přijaty 2. února 2009 Komisí a v rámci procedury konzultace zaslány Evropskému parlamentu a Radě.

4. Očekávaný vývoj

Rada musí v souladu s danou rozhodovací procedurou nejprve obdržet stanovisko Evropského parlamentu. Návrhy byly přiděleny výboru ECON, zpravodaj a datum projednání však zatím nebyly určeny.

Procedura konzultace sice staví Evropský parlament do pozice, kdy nemůže návrh změnit či odmítnout, stejně tak však pro něj nejsou dány žádné závazné limity, do kdy se musí vyjádřit. Rada musí rovněž povinně konzultovat Hospodářský a sociální výbor, jakkoliv je jeho stanovisko, stejně jako stanovisko Evropského parlamentu, nezávazné.

Členské státy musejí uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s danými směrnicemi do konce roku 2009. Platnost směrnic v případě jejich schválení je plánována na 1. ledna 2010.

Návrh směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (KOM(2009)28)

Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní (KOM(2009)29)

Právní báze: čl. 93 a 94 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a celní unie

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality