AKTUALIZACE: Antidiskriminační směrnice

10.02.2009
Euroskop

Dne 14. ledna 2009 přijal odpovědný výbor Evropského parlamentu zprávu o návrhu směrnice, jež bývá zjednodušeně označována jako „antidiskriminační“. Dokument je fakticky nekritickou podporou textu, jenž vzešel z Komise. Změny se týkají spíše podružných záležitostí.

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)426)

1. Legislativní pozadí

Antidiskriminační směrnice je jedním z textů, které byly Komisí zahrnuty do tzv. sociálního balíku, jenž byl jako celek představen v červenci 2008. Stalo se tak v rámci „obnovené sociální agendy. Mimo směrnice, které se věnuje tento článek, jsou v balíku obsaženy další tři legislativní texty (více zde).

Celý balík se setkal s poměrně silnou kritikou, která je vedena především z pozic pravicových politiků napříč Evropskou unií. Ve středu zájmu této kritiky je právě antidiskriminační směrnice. Kritika však nepřichází z Evropského parlamentu, kde existuje dlouhodobá podpora prohloubení unijní antidiskriminační legislativy.

Rada se směrnicí zabývala pouze jednou. Stalo se tak na zasedání, které proběhlo v říjnu 2008. Zde probíhala politická debata na základě dotazníku předloženého francouzským předsednictvím. Ministři podpořili zásadu rovného zacházení. Mnozí však zpochybnili nutnost stanovit v této oblasti pravidla na úrovni Společenství. Častou výtkou, která se vůči návrhu objevovala, bylo nedostatečné upřesnění některých částí návrhů (převážně co se týče zajištění právní jistoty) a jejich hospodářský a finanční dopad.

2. Klíčové obsahové body předložené zprávy

Zprávu vypracovala zpravodajka Kathalijne Maria Buitenwegová a odpovědný výbor LIBE ji přijal na svém zasedání dne 14. ledna 2009. Z obsahu přijatého textu jasně vyplývá, že zpravodajka vítá iniciativu Komise, která se promítla do podoby součaného návrhu směrnice a jež by měla směřovat k potlačení diskriminace na základě náboženství, zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace jinde než na trhu práce. Nesdílí názor některých členských států, které zprochybňují potřebu stanovení pravidel v dané oblasti na úrovni celé Unie. Pokud tedy můžeme v textu dohledat neshody v pohledech Komise a zpravodajky, jde především o rozsah některých opatření a způsob jejich zavedení do praxe.

Návrh zprávy se vůči textu z Komise liší především v těchto základních bodech:

  • Votázce diskriminace na základě zdravotního postižení dochází především k nové definici pojmu „zdravotní postižení, jíž zpravodajka postavila na Úmluvě OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob. Dále zpráva obsahuje návrh na mnohem pozitivnější přístup ktomuto typu diskriminace, jenž by spočíval především vbezbariérově přístupných veřejných budovách. Vtéto souvislosti umožňuje text dvě výjimky. První přichází vúvahu, kdy by potřebné úpravy byly neúměrným břemenem. Druhá výjimka by měla být přípustná vsituaci, při které by bezbariérová opatření znamenala zásadní změnu služby, ke které je dotyčný objekt určen.
  • Text nově zahrnuje také pravidlo, podle něhož se směrnice vztahuje nejen na osoby skutečně trpící diskriminovanou vlastností (postižení, homosexualita atd.), ale též na osoby, které jsou diskriminovány jen na základě nepravdivých domněnek.
  • Mezi další změny je možné také započítat určitá upravení těch opatření, která se zabývala například finančními službami, manželským stavem, náhradou škody vpřípadě soudního řízení a různými minoritními výjimkami.

3. Očekávaný vývoj

Dalším krokem v legislativním procesu bude první čtení v plénu Evropského parlamentu. To by mělo proběhnout koncem března 2009 a dle dosavadních reakcí, které z Parlamentu přicházejí, se dá očekávat, že návrh v podobě, kterou předloží zpravodajka Buitenwegová, bez větších obtíží projde do dalších kol jednání. Otázkou však zůstavá, jaký vliv na celý proces budou mít volby do Evropského parlamentu.

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)426)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2180, SEK(2008)2181, SEK(2008)2182

Právní báze: čl. 13 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: LIBE (zpravodajka Kathalijne Maria Buitenweg, Nizozemsko, Greens/EFA)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality