AKTUALIZACE: Nařízení o dobrovolné účasti v programu EMAS

08.03.2009
Euroskop

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) 20. února 2009 schválil zprávu Lindy McAvan (Velká Británie, PES) o nařízení o dobrovolné účasti v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Ačkoliv je zpráva poměrně kritická, výbor pokračování programu podpořil. Stanovil však jasná kritéria, při jejichž nesplnění „bude potřebné udělat alternativní návrhy“.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (KOM(2008)402)

Systém EMAS je dobrovolným systémem EU, který pomáhá zjišťovat a sledovat vliv činnosti organizací na životní prostředí a podávat o něm zprávy. Byl zaveden v roce 1995 a o šest let později novelizován (více zde). EMAS vyžaduje nezávislé ověřování údajů a transparentnost a komunikaci se zainteresovanými stranami, s cílem dosáhnout dlouhodobých zlepšení, pokud jde o vliv činnosti dané organizace na životní prostředí.

Návrh nařízení si klade za cíl současnou legislativní úpravu programu EMAS komplexně zrevidovat, jakož i zatraktivnit program pro jednotlivé organizace. Cílem je vytvoření marketingově silné značky, která má být atraktivní pro organizace, což se má projevit v nárůstu počtu registrací za deset let na pětatřicet tisíc. Výbor ENVI však ve své zprávě poukázal na skutečnosti, které vyvolávají odůvodněné pochybnosti o reálnosti dosažení této mety.

1. Klíčové obsahové body zprávy ENVI

Výbor ENVI ve své zprávě především poukazuje na fakt, že během existence systému EMAS vzniklo mnoho alternativních systémů, přičemž některé z nich přitáhly vyšší počet účastníků než EMAS. Jako příklad je uváděn mezinárodní systém ISO 14001, který v současnosti má přibližně 35 000 účastníků z EU. Zpráva uvádí, že v EMAS je registrováno jenom přibližně 4200 organizací a jejich počet stagnuje. Některé státy (například Německo) zaznamenávají dokonce pokles počtu registrací.

Výbor odmítá vysvětlení Komise, že nižší počet účastníků v systému EMAS je dán jeho vyšší přísností. Poukazuje na fakt, že všechny systémy environmentálního řízení jsou poměrně mladé, a proto nelze učinit o jejich náročnosti žádné přesvědčivé závěry.

Zpráva přesto konstatuje, že pokračování systému EMAS smysl má. Navrhuje však následující změny původního návrhu Komise:

  • Zjednodušení jazyka a zlepšení strukturování návrhu, s cílem usnadnit plnění podmínek systému EMAS. ENVI zároveň navrhuje vydání uživatelské příručky, která by měla napomoci zejména malým organizacím.
  • Sjednocení definicí systému EMAS se systémem ISO 14001, jež by mělo usnadnit přechod organizací ze systému ISO do systému EMAS.
  • Zjednodušení cyklu podávání zpráv a odstranění potenciálně matoucího tříletého cyklu navrženého Komisí.
  • Umožnit národním regulačním orgánům vydávat prohlášení, že si nejsou vědomy nedodržení požadavků systému EMAS. Komise navrhuje, ve snaze dosáhnout zlepšení dodržování práva životního prostředí EU, aby organizace mohly požádat regulační úřady o dodržování požadavků příslušných předpisů. Výbor ENVI se však domnívá, že národní úřady nemusí být ochotny takové prohlášení vydat, a proto navrhuje výše zmíněnou změnu.
  • Zavedení referenčních dokumentů pro jednotlivé sektory hospodářství s ohledem na fakt, že v každém sektoru může vzniknout potřeba sledovat odlišné indikátory.
  • Zajištění toho, aby i přes navrženou liberalizaci v užívání nebylo logo EMAS zaměnitelné s environmentální značkou.

Výbor ENVI dále vyzývá Komisi a členské státy EU, aby udělali více pro podnícení zájmu o účast v systému EMAS. Má se tak stát například prostřednictvím udělování ocenění EMAS.

I přes své výhrady výbor konstatuje, že je třeba „ponechat čas tomu, aby navrhované změny přilákaly více účastníků. Upozorňuje však, že se nesmí snižovat náročnost systému z hlediska ochrany životního prostředí a je potřeba jasněji seznámit potenciální účastníky s přínosem vstupu do něj. Pokud se do příštího přezkumu počet účastnických organizací nezvýší, bude podle ENVI zapotřebí přijít s alternativními návrhy.

2. Projednání návrhu v ČR

2.1 Stanovisko Vlády ČR

Vláda České republiky zaujala k předmětnému návrhu o něco smířlivější stanovisko než ENVI. Konstatuje, že návrh je z „velké většiny ve shodě její pozicí, i když je potřebné zlepšit provázání systému EMAS s ostatní legislativou, zejména v oblasti poskytování výhod registrovaným organizacím. Vláda ČR sice bere do úvahy fakt, že návrh nařízení ponechává tuto možnost členským státům, ale poukazuje na potřebu definování předmětných vazeb na celoevropské úrovni z důvodu zajištění jednotného přístupu pro všechny organizace.

Vláda ČR zároveň ve svém stanovisku identifikovala několik dílčích oblastí, kde se bude snažit o pozměnění návrhu. Jedná se o:

  • Harmonizaci definic v systému EMAS a v mezinárodním systému norem ISO 14001;
  • Zakotvení povinnosti zveřejňovat environmentální prohlášení;
  • Zakotvení povinnosti zahraničních environmentálních ověřovatelů prokázat svou „jazykovou kompetenci;
  • Změnu a vyjasnění jednotek a způsobu vykazování klíčových indikátorů.

2.2 Stanovisko Parlamentu ČR

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl návrh nařízení projednán ve Výboru pro evropské záležitosti, jenž jej vzal 6. listopadu 2008 na vědomí. Zároveň požádal vládu, aby ho informovala o dalším projednávání návrhu.

V Senátu Parlamentu ČR Výbor pro záležitosti Evropské unie návrh nařízení vzal na vědomí a nedoporučil projednání v plénu Senátu.

3. Očekávaný vývoj

Návrh bude projednáván postupem spolurozhodování. V Evropském parlamentu se očekává projednání zprávy výboru ENVI na plenárním zasedání dne 2. dubna 2009. Termíny pro projednání v Radě ministrů ještě nebyly stanoveny.

V případě schválení bude nařízení platné dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít k dispozici lhůtu šesti měsíců od vstupu v platnost pro uvedení existujících právních předpisů do souladu s ustanoveními nařízení. Očekává se tedy, že nařízení bude uplatňováno od začátku roku 2010.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (KOM(2008)402)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2121, SEK(2008)2122

Právní báze: čl. 137 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Linda McAvan, Velká Británie, PES)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality