AKTUALIZACE: Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

16.03.2009
Euroskop

Evropský parlament se 10. března 2009 vyjádřil ke sdělení Komise „Akt o drobném podnikání“.

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. „Zelenou malým a středním podnikům. ,Small Business Act‘ pro Evropu (KOM(2008)394)

1. Legislativní pozadí

Evropská Komise přijala 25. června 2008 balík návrhů s názvem „Akt o drobném podnikání (SBA). Ten obsahuje kromě konkrétních legislativních návrhů i souhrnné sdělení, ke kterému nyní přijal Evropský parlament stanovisko.

1.1. Postoj České republiky

 • ČR podporuje iniciativu Komise vytvořit statut evropské soukromé společnosti (SPE). Přesto však vidí jisté sporné body, které bude třeba odstranit či vyřešit. Řadí mezi ně tzv. přeshraniční prvek, výši minimálního kapitálu, omezení počtu akcionářů/společníků či elektronický zápis. ČR deklarovala, že stanovení minimálního kapitálu SPE ve výši 1€ by podporuje.
 • Souhlas srozšiřováním nástrojů financování malých a středních podnikatelů, především financování investic svyšším rizikem, které mohou vhodně podpořit trh srizikovým kapitálem.
 • Souhlas snávrhem na snížení DPH u místně poskytovaných služeb.
 • Nesouhlas se zvýšením limitů pro povinnou registraci DPH.

2. Klíčové obsahové body stanoviska Evropského parlamentu

Evropský parlament se vyjádřil ke sdělení Komise a víceméně všechny jeho body kladně přijal. Kromě nich však upozornil na některé nedostatky sdělení, případně na body, které by měly být v souvislosti s podporou malého a středního podnikání řešeny urychleně.

Evropský parlament:

 • odsuzuje členské státy, které se uchylují k nadměrné regulaci nevyplývající z evropských předpisů (tzv. gold-plating). Ta totiž poškozuje zvláště malé a střední podniky; Komise je vyzvána k prozkoumání možností řešení současného stavu;
 • vyzývá, aby byly v SBA zohledněny formy spolupráce mezi malými a středními podniky v podobě sdružení (sdružení v oblasti marketingu a nákupu); Evropský parlament totiž pozoruje, že u těchto sdružení existuje nižší riziko platební neschopnosti než u jednotlivých podniků;
 • zdůrazňuje, že je nutné zdůrazňovat potřebu podpory řemeslných a rodinných podniků, mikropodniků a osob samostatně výdělečně činných na úrovni Evropské unie a vnitrostátní a regionální úrovni;
 • vítá návrh Komise na snížení sazeb DPH pro místně poskytované služby, zároveň ji však vyzývá, aby přijala opatření ke zmírnění pravidel pro státní podporu, což povzbudí poskytování příležitostí voblasti veřejných zakázek pro malé a střední podniky;
 • zdůrazňuje nutnost zadávání inovačních veřejných zakázek a veřejných zakázek v předobchodní fázi;
 • žádá, aby platby zfondů EU u již schválených projektů byly prováděny do 30 dnů, atím byl zajištěn další pokrok, přežití aúčinek těchto projektů;
 • vybízí kzavedení statistických prázdnin pro mikropodniky; Během tohoto období by dané podniky dostaly dočasnou výjimku zpovinných statistických průzkumů.

3. Očekávaný vývoj

Sdělení Komise neprovází klasický legislativní proces, a proto nelze předpokládat další vývoj (daného dokumentu jako takového). Cílem bylo pouze vyvolat diskusi a získat stanovisko relevantních evropských institucí a členských států.

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. „Zelenou malým a středním podnikům. ,Small Business Act‘ pro Evropu (KOM(2008)394)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2101, SEK(2008)2102, SEK(2008)2103

Odpovědné generální ředitelství Komise: Podniky a průmysl

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodajka Edit Herczog, Maďarsko, PES)

Odpovědná formace Rady: COMPETITIVENESS

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality