AKTUALIZACE: Nařízení o systému ekoznačky

26.03.2009
Euroskop

Plénum Evropského parlamentu 2. dubna 2009 projedná zprávu výboru ENVI k návrhu nařízení o systému ekoznačky, jejž Komise předložila 16. července 2008. Zpráva byla přijata 17. února 2009 poměrem 51:0:2, kompletně však byla zveřejněna teprve před několika dny.
Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (KOM(2008)401)

1. Legislativní pozadí

Návrh nařízení o systému ekoznačky Společenství má za cíl shrnout dosavadní zkušenosti s fakultativním systémem označování ekologicky šetrných výrobků (podle nařízení č. 1980/2000) a zajistit jeho další fungování. V praxi to mj. znamená, že do budoucna by měla být kritéria pro možnost označit výrobky ekoznačkou definována přesněji. Na druhou stranu by mělo být ekoznačkou značeno více výrobků a služeb (v současnosti jde pouze o šestadvacet skupin výrobků a služeb). V ČR se otázce systému ekoznačení Společenství věnuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky.

2. Klíčové obsahové body zprávy ENVI

Zpráva ENVI konstatuje, že „certifikátu ekoznačky využívá stále větší počet podniků z nejrůznějších odvětví, ovšem „mnozí si stěžují na nedostatečně rozšířené povědomí o tomto označení mezi širokou veřejností. Kritika padá i na fakt, že lhůty potřebné ke schválení kritérií jsou příliš dlouhé (v některých případech je zapotřebí i více než čtyř let), a na to, že kritéria přijímaná pro podobné kategorie výrobků jsou různorodá. V tomto směru se zpravodaj Salvatore Tatarella (Itálie, UEN) fakticky shoduje s Komisí.

  • Zpravodaj ocenil, že dosud platný systém, který vyžadoval uzavření smlouvy mezi příslušným orgánem a provozovatelem, byl v návrhu Komise nahrazen systémem registrace. (Současně byla do nařízení zahrnuta ustanovení, jejichž cílem je lepší koordinace systému ekoznačky s vnitrostátními certifikačními systémy.)
  • Zpravodaj nicméně odmítá, aby se nařízení explicitně zmiňovalo o zpracovaných potravinářských výrobcích a o produktech rybolovu a akvakultury (mj. kvůli potenciální záměně těchto produktů s bioprodukty; rozhodnutí by v tomto směru – a v rámci možností novelizovaného nařízení – měli přijmout blíže neurčení „odborníci).
  • Zpravodaj nově požaduje, aby před registrací nového výrobku do systému ekoznačky vždy proběhla kontrola skutečného splnění požadavků, nikoliv pouze kontrola provedená na základě předložených dokumentů.
  • Ekoznačka by také neměla být udělována výrobkům obsahujícím látky ohrožující zdraví spotřebitelů a životní prostředí a/nebo zdraví zvířat (byť Komise by si měla zachovat možnost výjimek z tohoto opatření; bylo by však potřebné projednání ve výboru tzv. komitologie; viz rozhodnutí č. 1999/468).
  • Kvůli „zpružnění systému ekoznačky by mělo dojít k tomu, že schvalování kritérií pro konkrétní kategorie výrobků bude od dokončení jejich zpracování po jejich schválení Komisí trvat nejvýše 180 dnů. (S tím souvisí i doplnění přílohy 1 Ba navrhující postup zjednodušené a zkrácené revize kritérií.)

3. Očekávaný vývoj

Plénum Evropského parlamentu by se mělo zprávou ENVI zabývat 2. dubna 2009. Pokud ji schválí, završí se tím první čtení návrhu (v rámci této instituce). Poté se očekává, že se k návrhu vyjádří Rada. Je však otázkou, nakolik bude tento návrh – v době návrhů na zmírnění ekonomické recese – považován za prioritní. Za českého předsednictví ukončení legislativního procesu patrně nenastane.

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (KOM(2008)401)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2118, SEK(2008)2119

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Salvatore Tatarella, Itálie, UEN)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality