AKTUALIZACE: Zelená kniha o transevropských dopravních sítích (TEN-T)

17.06.2009
Euroskop

Komise 10. května 2009 uveřejnila příspěvky zainteresovaných aktérů, již se zúčastnili příslušné veřejné konzultace. Rada o měsíc později, 11. června 2009, přijala své závěry k dokumentu.

Zelená kniha „TEN-T: Přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky (KOM(2009)44)

1. Pozadí

Komise zelenou knihu uveřejnila 4. února 2009 s cílem naznačit, jak propojit stávající projekty TEN-T s problematikou boje proti klimatickým změnám a posílením vazeb na sousedy EU. Dokument by měl napomoci projekt TEN-T „aktualizovat, resp. přizpůsobit jej potřebám dnešních unijních politik. Evropský parlament s jeho obsahem vyslovil souhlas 22. dubna 2009, a to relativně těsným poměrem 335:200:23.

2. Příspěvky zainteresovaných aktérů

Veřejné konzultace, jež byla uzavřena k 30. dubnu 2009, se zúčastnilo na 270 aktérů, resp. tolik příspěvků (rozdělených na příspěvky veřejných autorit, registrovaných organizací a občanů a neregistrovaných organizací) na svých stránkách Komise uveřejnila.

Ukázalo se, že problematika zelené knihy je poměrně kontroverzní, na což ukazuje kupř. fakt, že někteří aktéři (státy) nebyli schopni vygenerovat jednotné stanovisko, ale ústy svých institucí jich Komisi zaslali hned několik. To je i případ České republiky, za niž se konzultace zúčastnilo Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo dopravy. Zatímco první z nich akcentovalo především environmentální aspekty zelené knihy a posílení kompetencí EU v tomto směru, druhé naopak akcentovalo meritorní stránku věci se zdůrazněním (dosavadních) nedostatků ze strany Komise (včetně prioritizace druhů dopravy oproti jejím cílům, jež jsou podle Ministerstva dopravy ČR z hlediska výsledku důležitější).

Pokud jde o další aktéry, lze zmínit např. BusinessEurope, jež se sice staví za posílení „komodality, tj. efektivní využití všech módů dopravy, nicméně role EU (včetně finanční) by se v případě TEN-T měla soustředit na přeshraniční projekty a/nebo stanovení metodologie jejich realizace.

UITP se ve svém příspěvku staví za zohlednění veřejné dopravy v TEN-T, BirdLife požaduje, aby TEN-T přehodnotily svůj environmentální aspekt ve smyslu zohlednění větší škály rizik, jež v současnosti životnímu prostředí v Evropě hrozí.

3. Závěry Rady

Rada souhlasila s redefinicí TEN-T, jak ji navrhla Komise, nicméně s tím, že do roku 2010 by mělo být jasné, na základě jaké metodologie bude Komise definovat nové „prioritní sítě. Do konce roku 2010 by také mělo dojít revizi rozhodnutí č. 1692/96.

4. Očekávaný vývoj

V následujícím období se očekává vyhodnocení zelené knihy (včetně zaslaných příspěvků a se zohledněním pozic Evropského parlamentu a Rady) Komisí a případná specifikace bílé knihy a/nebo předložení příslušných legislativních návrhů.

Zelená kniha „TEN-T: Přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky (KOM(2009)44)

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodajka Eva Lichtenberger, Rakousko, Greens/EFA)

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality