SPECIÁL: Informační společnost v letech 2004-2009

15.08.2009
Euroskop

Do sféry informační společnosti lze zařadit především internet a další komunikační technologie. V období 2004-2009 došlo k mnohým krokům, které jsou pro přehlednost rozděleny na klíčové dokumenty týkající se obecných vizí rozvoje, dále legislativní akty regulativní povahy v oblasti telekomunikací, dokumenty týkající se liberalizace vnitřního trhu a další.

1. Obecný přístup Společenství k informační společnosti

1.1. i2010 – Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost

Toto sdělení Komise z 1. června 2005 je jedním z hlavních strategických dokumentů indikujících další směřování Společenství na poli informační společnosti. Hlavními výzvami stanovenými Komisí jsou především:

 1. Jednotný evropský informační prostor – v tomto kontextu Komise vyzývá především ke zvyšování rychlosti širokopásmových služeb v Evropě, podpoře nových digitálních služeb a obsahů, vývoji technologií a platforem, které si „navzájem rozumí, a ke zvýšení bezpečnosti na internetu skrze lepší ochranu před podvodníky, škodlivým obsahem a technickými nedostatky.
 2. Inovace a investice do výzkumu
 3. Integrace, lepší veřejné služby a kvalita života – cílem je podle Komise především podporovat sociální, hospodářskou a teritoriální soudržnost prostřednictvím evropské informační společnosti založené na integraci.
 4. Vládnutí – Komise si stanovila za cíl vytvořit návrhy aktualizující regulační rámce pro elektronickou komunikaci, informační společnost a mediální služby.

K jednotlivým výše zmíněným bodům Komise vyjádřila připravenost předložit konkrétní legislativní návrhy s perspektivou dosažení stanovených cílů.

1.2. Elektronické dovednosti pro 21. století

Komise ve svém sdělení z 1. června 2005 upozorňuje na klíčové nedostatky v oblasti elektronických dovedností občanů EU. Jsou jimi především:

 • přetrvávající počítačová negramotnost;
 • nesoulad mezi nabídkou a poptávkou konkrétních elektronických dovedností;
 • problém image a pokles nabídky vysoce kvalifikovaných profesionálů v oblasti ICT;
 • chybí společný přístup v rámci EU, roztříštěnost přístupů převažuje.

V obecném měřítku představuje pro Komisi řešení posílení spolupráce mezi veřejnými orgány a soukromým sektorem, investice do lidských zdrojů, zaměstnatelnost a začlenění občanů do informační společnosti, propagace vědy, matematiky, informačních, komunikačních technologií, elektronických dovedností atd.

2. Společný regulační rámec

2.1. Zlevnění cen volání, SMS a datových služeb v rámci roamingu

Postupné zlevňování roamingových služeb patřilo v uplynulém legislativním období k hlavním bodům agendy komisařky Viviane Redingové. Cílem bylo výrazně snížit ceny služeb účtované domácím i hostitelským operátorem. Pokles cen se uskutečnil ve dvou hlavních vlnách. Nařízení č. 717/2007 umožnilo lidem cestujícím do zahraničí již od konce léta 2007 platit snížené ceny za volání, a to ve výši 0,49 €/min. za volání a 0,24 €/min. za přijetí hovoru. K druhé vlně poklesu roamingových cen došlo nařízením č. 544/2009, které upravilo doposud platné nařízení č. 717/2007. Došlo nejen k dalšímu zlevňování volání ze zahraničí, ale také ke snížení cen SMS a datových služeb v rámci roamingu. Zákazník cestující do zahraničí zaplatí za minutu roamingového hovoru od 1. července 2010 0,39 €/min., 0,15 €/min. za přijetí hovoru. Ceny roamingových SMS poklesly od 1. července 2009 na 11 centů, přenos dat na 1 € za 1 MB.

2.2. Telekomunikační balík

13. listopadu 2007 zveřejnila Komise tzv. telekomunikační balík obsahující mimo jiné tři legislativní návrhy, jejichž cílem je vytvořit jednotný evropský informační prostor.

Návrh směrnice o předpisovém rámci, přístupu a oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací si klade za cíl efektivnější správu rádiového spektra a zjednodušení regulace dané oblasti.

Návrh směrnice o univerzální službě, soukromí a elektronických komunikacích pozměňuje dvě stávající směrnice, a sice č. 22/2008 o univerzální službě a právech uživatelů elektronických sítí a č. 58/2002 týkající se zpracování osobních údajů, a nařízení č. 2004/2006 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Cílem návrhu je posílení ochrany osobních údajů a práv spotřebitelů v obecnějším rámci.

Návrh nařízení o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací je třetím klíčovým návrhem balíku. Jeho cílem je založení nezávislého úřadu, který by nahradil Skupinu evropských regulátorů a také agenturu ENISA. Základem činnosti by měla být velmi úzká součinnost s vnitrostátními regulačními orgány a Komisí.

Legislativní proces zatím nebyl ukončen. Po prvním čtení v Evropském parlamentu Rada namísto přijetí schválila ke všem návrhům společné postoje a vrátila je k přepracování do Parlamentu, který se v květnu 2009 vyjádřil ve druhém čtení. Nyní se návrhy bude opět zabývat Rada.

3. Liberalizace vnitřního trhu

3.1. Směrnice o hospodářské soutěži na trhu s telekomunikačními koncovými zařízeními

Směrnice č. 63/2008 je dalším krokem k liberalizaci trhu s koncovými telekomunikačními zařízeními. Členské státy nově fakticky nesmějí za dovoz, prodej či zapojení těchto zařízení požívat zvláštní či exkluzivní práva. Země EU mohou zakázat používání jistých zařízení na svém území pouze tehdy, jestliže nesplňují podmínky uvedené ve směrnicích č. 5/1999 a č. 63/2008. Základními podmínkami, které musí výrobci a dovozci zajistit, jsou především ochrana zdraví a bezpečnost uživatele a dalších osob. Zároveň jsou členské státy povinny zaslat Komisi (a zveřejnit) technické specifikace koncových zařízení.

3.2. Vnitřní trh s družicovými pohyblivými službami

Účelem rozhodnutí č. 626/2008 je umožnit vytvoření konkurenčního vnitřního trhu s družicovými pohyblivými službami (MSS) a zajistit postupné pokrytí všech členských států. Výsledkem má být redukce jevu „digital divide (digitální propasti) postupným zlepšováním pokrytí v méně rozvinutých oblastech Evropské unie. Klíčovým bodem rozhodnutí je především vytvoření jednotné výběrové procedury na úrovni EU. Operátoři mobilních satelitních systémů čelí nově společným podmínkám autorizace, což umožní efektivní užívání rádiového spektra v pásmu 2 GHz, které zahrnuje frekvence mezi 1980 a 2010 MHz pro komunikaci ve vzestupném směru a mezi 2170 a 2200 MHz pro komunikaci v sestupném směru. Po splnění podmínek v rámci výběrového řízení zveřejní Komise seznam vybraných operátorů, kteří následně na národní úrovni obdrží povolení.

Základními podmínkami pro získání autorizace jsou především tyto:

 1. Žadatel je usazen na území Společenství.
 2. V žádosti uvede rozsah požadovaného rádiového spektra, které nepřesáhne 15 MHz.
 3. Žadatel se musí zavázat, že navrhované pohyblivé družicové soustavy pokryjí oblast služeb nejméně na 60 % celkové rozlohy členských států, a to ihned v okamžiku zahájení poskytování činnosti MSS.
 4. MSS budou dostupné ve všech členských státech alespoň pro 50 % obyvatelstva a na alespoň 60 % celkové rozlohy každého členského státu. Poslední dvě jmenované podmínky musí operátor splnit nejpozději do 7 let od podání žádosti Komisi.

Povolení udělená členskými státy jsou platná po dobu 18 let.

4. Jiné klíčové dokumenty

4.1. Rozhodnutí týkající se ochrany dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie

Cílem rozhodnutí č. 1351/2008 je zvýšit ochranu dětí využívajících internet. Program bezpečnější internet je zaměřen především proti následkům zneužívání webu 2.0, tedy internetových komunikačních platforem určených k socializaci. Hlavními riziky, se kterými chce Společenství bojovat, jsou především psychologická manipulace dětí, sexuální zneužívání či internetová šikana.

Program se vztahuje na období pěti let od 1. ledna 2009 a disponuje celkovou finanční částkou 55 mil. €.

Agenda ochrany je v rámci daného legislativního aktu rozdělena do následujících čtyř hlavních pilířů:

 1. Zajištění povědomí veřejnosti
 2. Boj proti nedovolenému obsahu na internetu a škodlivému chování on-line
 3. Podpora bezpečnějšího on-line prostředí
 4. Vytvoření znalostní základny

Pro dosažení těchto cílů se program zaměří především na praktickou pomoc koncovým uživatelům (dětem), rodičům a osobám pečujícím o děti. Výstupy programu budou zřízení kontaktních míst pro poskytování informací rodičů a dětem, přeshraniční spolupráce na úrovni Unie, výměna osvědčených postupů či zavedení značky kvality pro poskytovatele internetových služeb, která má sloužit jako osvědčení o nezávadnosti. Jinou metodou potírání internetové kriminality má být podpora technických metod sledování zločince on-line ze strany policie atd. V rámci cíle zlepšení spolupráce se rozhodnutí zavazuje k přijetí opatření s cílem vybudovat společnou databázi Unie, v níž budou shromážděny informace o zneužívání dětí, a zajistit její napojení na Europol.

4.2. Zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních technologií

Rozhodnutím č. 742/2008 se Společenství rozhodlo účastnit programu výzkumu a vývoje prováděného několika členskými státy s cílem zvyšovat kvalitu života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií. Evropská unie se rozhodla vložit do programu maximálně 150 mil. €. Podmínkou pro financování projektů z vyhrazeného rozpočtu je jejich nadnárodní rozměr, tedy participace alespoň tří zemí. Další podmínkou je, aby byly financované projekty zaměřeny na tržně orientovaný výzkum a měly krátkodobý či střednědobý charakter a prokazovaly především schopnost využití výsledků projektů v reálném časovém rámci. Jinou cílovou skupinou, na kterou jsou projekty zaměřeny, jsou zdravotně postižené osoby.

Součástí programu jsou kromě dvaceti členských států EU (bez ČR) také Izrael, Norsko a Švýcarsko. Další členské země EU či třetí země mají možnost se kdykoliv připojit.

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality