Omezení „karuselových“ podvodů s DPH

05.11.2009
Euroskop

Komise 29. září 2009 uveřejnila návrh, jehož cílem je omezení tzv. karuselových podvodů s DPH.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (KOM(2009)511)

1. Legislativní pozadí

Komise legislativní návrh pozměňující platnou směrnici č. 2006/112 (tzv. směrnice o DPH) zamýšlela předložit již mnohokrát, ale vždy s neúspěchem: své aktivity na tomto poli pozastavila pokaždé, když vyšlo najevo, že by pro svůj záměr mezi členskými státy nezískala potřebnou jednomyslnou podporu.

Důvodem, proč tak učinila nyní, je mj. to, že nový návrh se týká i tzv. emisních povolenek (resp. daňových podvodů s nimi spjatými), a zde jsou členské státy, zdá se, ochotny ke kompromisu.

V oblasti podvodů s DPH paralelně probíhá ještě jeden legislativní proces: revize nařízení č. 1798/2003, jež by měla posílit spolupráci národních daňových úřadů s cílem zabránit nárůstu přeshraničních podvodů s DPH.

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Karuselové podvody vznikají tak, že zboží zakoupené v jednom členském státě bez DPH je v jiném členském státě prodáno včetně DPH, aniž by příslušný obchodník odvedl daň.

Zjednodušené schéma karuselového podvodu

Zdroj: Komise

Komise navrhuje dobrovolné a dočasné zavedení tzv. reverse charge mechanismu „ve vztahu k dodávkám zboží a služeb náchylných k podvodu.

Daný mechanismus by měl spočívat v tom, že za platbu daně nebude ve stanovených případech odpovědný dodavatel, ale konečný příjemce zboží nebo služby (s tím, že zaplacenou daň si bude moci následně uplatnit coby odpočitatelnou položku).

Nová norma by se měla vztahovat na emisní povolenky, počítačové čipy, mobilní telefony, drahé kovy a parfémy.

Členské státy by měly moci reverse charge mechanismus uplatňovat do 31. prosince 2014 (minimálně však dva roky), nejvýše na tři z pěti uvedených kategorií zboží nebo služeb.

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

Výbor Evropského parlamentu pro hospodářství a měnu (ECON) by měl svou zprávu přijmout 27. ledna 2010.

Návrh podléhá proceduře konzultace a Rada musí rozhodnout jednomyslně.

Nová směrnice by měla platit do 31. prosince 2014.

Vzhledem k tomu, že směrnice č. 2006/112 už je členskými státy implementována, nová norma (navzdory tomu, že jde rovněž o směrnici) nebude podle všeho muset být provedena nově. Ostatně nemá členským státům zakládat povinnost, ale možnost.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (KOM(2009)511)

Právní báze: čl. 93 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a cla

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj David Casa, Malta, EPP)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality