Zelená kniha o evropské občanské iniciativě

17.11.2009
Euroskop

Komise zahájila 11. listopadu 2009 rozsáhlou veřejnou konzultaci týkající se tzv. evropské občanské iniciativy, která je nově obsažena v Lisabonské smlouvě. Konzultace se má zabývat praktickými detaily této novinky. Jako podklad ke konzultaci byla Komisí zveřejněna zelená kniha.

Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě (KOM(2009)622)

1. Pozadí

Lisabonská smlouva se snaží výrazněji posílit „demokratického ducha Evropské unie. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle má být i evropská občanská iniciativa. Ta je definována následovně: „Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv.

Primární právo dále stanovuje, že postupy a podmínky požadované pro tuto občanskou iniciativu, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet, budou stanoveny v nařízení.

Komise se zelenou knihou snaží iniciovat diskusi o prováděcích pravidlech k jednomu z klíčových ustanovení Lisabonské smlouvy.

2. Klíčové obsahové body zelené knihy

Zelená kniha, která je základem pro veřejnou konzultaci, se zabývá základními oblastmi nutnými k bezchybnému fungování nového nástroje. Komise shrnuje myslitelné přístupy a navrhuje jim odpovídající řešení.

  • Minimální počet členských států, ze kterých musí občané pocházet. Lisabonská smlouva uvádí pouze, že lidé podepsaní pod iniciativou musí pocházet z podstatného počtu členských států. Komise navrhuje coby minimální hranici stanovit třetinu členských států.
  • Minimální počet podepsaných osob na členský stát. Komise dospěla k tomu, že min. 0,2 % obyvatel každého státu podepsaného pod iniciativou by bylo přiměřeným prahem. Toto číslo má představovat analogii k poměru 1 mil. obyvatel nutných k sepsání iniciativy vůči zhruba 500 mil. obyvatel Unie (což je právě 0,2 %). V praxi by to znamenalo, že v Německu by muselo být shromážděno zhruba 160 tis. podpisů, v Belgii či Česku přibližně 20 tis.
  • Způsobilost k podpoře občanské iniciativy – minimální věk. Komise navrhuje použít minimální věk shodný s věkem, který státy požadují při volbách do Evropského parlamentu. Tedy vesměs 18 let, jen v Rakousku 16 let.
  • Forma a text občanské iniciativy. Komise navrhuje, aby stačilo, když bude iniciativa jasně formulovat předmět a cíle, tj. aby nemusela mít podobu právního návrhu.
  • Požadavky na sběr, ověřování a prokazování pravosti podpisů. Patrně nebude existovat jednotný ověřující orgán, za kontrolu budou odpovědné národní úřady. EU navrhuje harmonizaci některých základních pravidel týkajících se ověřování a prokazování pravosti podpisů na úrovni EU.
  • Lhůta pro sběr podpisů. Komise doporučuje zavedení, nenavrhuje však konkrétní dobu pro sběr podpisů.
  • Posouzení občanských iniciativ Komisí. Komise navrhuje zavedení lhůty v délce 6 měsíců od podání iniciativy.
  • Iniciativy na stejné téma. Otázka, zda je vhodné zavést pravidla, která by zabraňovala paralelním iniciativám na stejné téma.

3. Očekávaný vývoj

Veřejná konzultace, během níž se mají jednotlivci, skupiny, podniky a veřejné orgány možnost vyjádřit, poběží do konce ledna 2010. Po jejím ukončení vypracuje Komise návrh nařízení upravující konkrétní prováděcí opatření k občanské iniciativě obsažené v primárním právu. Návrh by měl být uveřejněn relativně brzy, tj. již v roce 2010, neboť začátkem roku 2011 by měla evropská občanská iniciativa začít fungovat.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality