Regionální politika v říjnu 2010

04.11.2010
Euroskop

EP: Evropská politika soudržnosti musí být flexibilní

EP: Evropská politika soudržnosti musí být flexibilní

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o regionální politice a politice soudržnosti EU po roce 2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o budoucnosti Evropského sociálního fondu

Plénum EP přijalo 7. 10. 2010 usnesení stanovující hlavní body podoby regionální politiky po roce 2013 a usnesení týkající se budoucnosti Evropského sociálního fondu (ESF).

Pozadí

Budoucností regionální politiky se před hlasováním EP zabýval Výbor regionů 5. 10. 2010. Shodl se na tom, že politika soudržnosti musí vést hlavně ke snižování rozdílů mezi regiony EU.

Načasování usnesení EP k otázkám budoucnosti politiky soudržnosti a ESF je důležité vzhledem k tomu, že Komise v příštích týdnech předloží 5. hodnotící zprávu týkající se ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti v EU.

Klíčové body

Usnesení neobsahuje zásadně nové body. Poslanci vidí potřebu ve flexibilnějším, transparentnějším a jednodušším přístupu k regionální politice. EP zdůraznil, že chce podporovat všechny evropské regiony, včetně 150, které spadají pod Cíl 2 (cíl konkurenceschopnost a zaměstnanost) a nejsou považovány za nejvíce zaostávající regiony v EU. Současná podoba cílů (Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Územní spolupráce), podle nichž jsou prostředky přidělovány, zůstane zachována. Větší důraz by se měl klást na teritoriální spolupráci.

EP zdůraznil, že kohezní politika je potřebná k naplnění strategie „Evropa 2020 (národní cíle ČR zde), nicméně musí zůstat samostatnou politikou. Podpořil myšlenku větší podpory městské dimenze politiky soudržnosti a žádá o potřebné nástroje na posílení investic v městských a příměstských oblastech. Vzdálené a příhraniční regiony mají dostat stejnou podporu, což některé státy odmítají a poukazují na důležitost kritéria ekonomického rozvoje.

EP považuje HDP za určující kritérium pro žádost o pomoc, i když dodává, že mohou být brány v potaz i jiná kritéria, pokud se prokáže jejich relevance.

Poslanci také přijali usnesení týkající se ESF. ESF je klíčovým nástrojem pro boj proti nezaměstnanosti, pro zajištění lepšího obecného i celoživotního odborného vzdělávání a také pro boj proti chudobě a vyloučení. Měl by získat svá vlastní pravidla, avšak zůstat nástrojem strukturálních fondů. V této souvislosti poslanci vyzývají Komisi, aby zjednodušila a zlepšila postupy používané při čerpání tohoto fondu, aby byl pružnější a kladl větší důraz na sociální integraci.

Poslanci podpořili myšlenku vzniku formální ministerské struktury regionální politiky. To bude ovšem předmětem budoucích debat. EP v otázkách regionální politiky rozhoduje s Radou spolurozhodovací procedurou.

Předpokládaný další vývoj

EP se přijatými usneseními zapojí do jednání o hodnotící zprávě (viz výše), kterou Komise přednese během příštích týdnů. Do června 2011 Komise předloží konkrétní legislativní návrhy pro strukturální fondy po roce 2013.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality