Regionální politika v únoru 2011

05.03.2011
Euroskop

Rada nepřijala společnou pozici k politice soudržnosti

Rada nepřijala společnou pozici k politice soudržnosti

Council conclusions on the Fifth Report on economic, social and territorial cohesion, 21 February 2011

Rada GAC na svém zasedání 21. 2. 2011 nedospěla ke společné pozici k hlavním bodům 5. zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou vypracovala v listopadu 2010 Komise.

Pozadí

Komise každé 3 roky zveřejňuje zprávu o pokroku učiněném v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Komise prezentovala 10. 11. 2010 již 5. zprávu. Věnovala se jednak evaluaci stávajícího stavu z hlediska přetrvávajících rozdílů na regionální úrovni, jednak tomu, jak kohezní politika přispívá k cílům stanoveným ve strategii Evropa 2020.

Ještě důležitější však bylo plánované zaměření zprávy na budoucnost kohezní politiky po roce 2013, kdy se počítá s omezeným počtem priorit a zaměřením i na nové problémy, kterým regiony v rámci EU čelí (více zde).

Klíčové body

Rada ve svých závěrech výše zmíněnou zprávu vítá, avšak upozorňuje na nutnost dalších jednání a diskuze zejm. o hlavních investičních prioritách a distribuci zdrojů mezi jednotlivými programy, prioritními oblastmi a cíli, které budou dopředu stanoveny na základě „kontraktů mezi Komisí a členskými státy; o stimulech, které jsou s kohezní politikou přímo spjaty.

Text se přímo nezabývá Komisí navrhovaným vznikem nové kategorie regionů s HDP mezi 75-90 % evropského průměru.

Rada se s Komisí shoduje na potřebě koncentrace a omezení počtu priorit tak, aby se maximalizoval dopad investic. Vyslala jí ale signál, že tyto priority si členské státy určí samy.

Sporné body

Členské státy již vyjádřily pochybnost nad možností, že by to byla Komise, kdo bude hodnotit podmínky pro udělení podpory. Státy se také neshodují na podobě stávajícího systému tzv. phasing-out. Jedni chtějí rozsáhlejší přechodné mechanismy, které by souvisely s nově vzniklou kategorií regionů, druzí chtějí schémata navázat na nezpůsobilost pro cíl konvergence (phasing-out z cíle 1).

Předpokládaný další vývoj

Rada vyzývá Komisi, aby předložila k uvedeným otázkám více informací a následně vypracovala (do konce června 2011) legislativní návrh, který by mohl odstartovat jednání a nová pravidla kohezní politiky tak mohla platit od roku 2014.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality