Doprava v dubnu 2011

03.05.2011
Euroskop

TRAN: znečišťovatel bude platit, Komise předložila návrh na revizi směrnice o zdanění energetických produktů

TRAN: znečišťovatel bude platit

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008)436)

Výbor TRAN projevil své odhodlání integrovat do nákladů na silniční dopravu princip „znečišťovatel platí. 12. 4. 2011 přijal poměrem 26:1:11 kompromisní návrh zprávy týkající se směrnice o tzv. eurovinětě.

Pozadí

Směrnice se týká zavedení poplatků za užívání některých pozemních komunikací kamiony v souvislosti s jejich hlučností, znečišťováním ovzduší a vytvářením dopravních zácp (více zde a zde).

Rada svůj společný postoj přijala v únoru 2011 (více zde).

Klíčové body a stav projednávání

Výbor TRAN schválil úpravy návrhu, které budou podle slov jeho zpravodaje vyvažovat ekonomické zájmy tranzitních zemí EU s potřebami ochrany životního prostředí. Cena mýtného by měla zahrnovat i náklady spojené s hlukem a smogem. EP se s Radou neshodl v několika bodech. Hlavními body navrhovanými výborem TRAN jsou:

 • Hluk a znečištěné ovzduší budou zařazeny do kategorie „externích nákladů (zácpy ne).
 • Mýtné se bude během dne měnit, aby došlo komezení zácp na přetížených silnicích. (Expresní přepravci namítají, že musejí přepravovat během pracovní doby, tedy i v dopravních špičkách, a budou tak znevýhodněni.)
 • Dopravní špička (a tedy vyšší mýtné) bude formálně trvat nejvýše 8 hodin denně (Rada navrhovala 5 hodin).
 • Navýšení ceny mýtného během dopravní špičky bude činit max. 200 % průměrné sazby mýtného (Rada požadovala 175 %).
 • Nákladní vozidla mezi 3,5 t a 12 t budou znové normy vyňata.
 • TRAN podporujeobměnu stávajících vozidel za ekologičtější.
 • V platnosti zůstanou výjimky pro nejekologičtější nákladní automobily (EURO 5 a EURO 6) i výjimky týkající se průjezdu horskými oblastmi.
 • Poplatky pro vozidla třídy EURO 0 až EURO 3 budou do roku 2016 vyšší (Rada navrhovala do roku 2017).
 • Zavedení dálkového mýtného zůstane dobrovolné.
 • TRAN požaduje, aby byl zisk zmýtného povinně reinvestován dodopravního systému (bez určení konkrétní oblasti dopravy); 15 % by mělo být reinvestováno do transevropských sítí (Rada chce ponechat rozhodnutí o využití peněz na členských státech).
 • Komise směrnici přezkoumá po 4 letech (včetně potenciálního rozšíření na další externí náklady a/nebo kategorie vozidel).

S návrhem TRAN jsou nespokojeni zejm. expresní přepravci. Asociace expresních přepravců (EEA), jejímiž členy jsou krom národních přepravců také DHL, FedEx, TNT a UPS, prohlásila, že se výrazně navýší ceny přepravy. EEA navrhuje, aby se nákladní doprava v době dopravních zácp vyhýbala přetíženým cestám. Opačný názor na revizi směrnice má sektor železniční dopravy.

Předpokládaný další vývoj

Trojstranná jednání mezi Komisí, Radou a EP začala 18. 4. 2011. Další se uskuteční 9. 5. 2011.

Text bude posléze předložen plénu EP; druhé čtení by mělo proběhnout v červnu 2011. Pokud mezi Radou a EP nedojde ke shodě, bude následovat dohodovací řízení.

Odkazy

Komise předložila návrh na revizi směrnice o zdanění energetických produktů

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (KOM(2011)169)

Komise 13. 4. 2011 předložila návrh na revizi směrnice o zdanění energetických produktů.

Pozadí

Otázka změny směrnice č. 2003/96 je v Komisi (a neformálně i mezi členskými státy) předmětem debat již od roku 2009 (více v příspěvku „Komise údajně chystá revizi směrnice o zdanění energetických produktů, Daně v březnu 2011). Tehdy byl zamítnut původní, na poměry EU relativně „konvenční návrh. Cílem nově předložené revize není podle Komise nic menšího než „restrukturalizovat způsob zdaňování energetických produktů, aby byl zohledněn jak jejich energetický obsah, tak jejich obsah CO2 (sice s určitými výjimkami, ale na druhou stranu s vyššími minimálními sazbami; viz níže).

Revize by měla sladit danou normu s cíli EU na snižování emisí skleníkových plynů vně rámec systému obchodování s emisními povolenkami, jenž je definován zejm. směrnicí č. 2003/87 a směrnicí č. 2009/29, a s cíli na zvýšení podílu využívání energie z obnovitelných zdrojů (podle směrnice č. 2009/28). Komise tvrdí, že „v současné době jsou nejvíce znečisťující zdroje energie paradoxně zdaněny tou nejnižší sazbou a „biopaliva patří ke zdrojům energie daňově nejzatíženějším.

Klíčové body

Nová norma by měla ve 3 fázích (v letech 2013, 2015, 2018) zvýšit minimální sazby zdanění energetických produktů vně rámec systému obchodování s emisními povolenkami, tedy u těch produktů, které využívají domácnosti, doprava (s výjimkou letecké a vodní) a malé a střední podniky (až na některé výjimky včetně zemědělských; srov. Příloha I návrhu, Tabulka B). Elektřiny (včetně té produkované z jádra) by se revize dotknout neměla. Zdanění energetických produktů by mělo mít 2 složky: zdanění emisí CO2 a zdanění spotřeby.

První složka by měla činit paušálních 20 € za tunu CO2, výše druhé by měla být závislá na typu paliva (resp. na skutečném množství energie, které toto palivo (v GJ) vyrobí). Minimální sazba této složky daně by měla být stanovena na 9,6 €/GJ u pohonných hmot a na 0,15 €/GJ u topných paliv. Členské státy by si nicméně měly zachovat možnost vyjmout z působnosti směrnice energii spotřebovávanou domácnostmi k vytápění, a to bez ohledu na použitý energetický produkt.

Minimální úrovně zdanění použitelné od roku 2013 na pohonné hmoty

Zdanění v souvislosti s CO2

Všeobecné zdanění spotřeby energie

1. 1. 2013

1. 1. 2015

1. 1. 2018

Benzín

20 €/t CO2

9,6 €/GJ

9,6 €/GJ

9,6 €/GJ

Plynový olej (nafta – pozn. aut.)

20 €/t CO2

8,2 €/GJ

8,8 €/GJ

9,6 €/GJ

Petrolej

20 €/t CO2

8,6 €/GJ

9,2 €/GJ

9,6 €/GJ

LPG

20 €/t CO2

1,5 €/GJ

5,5 €/GJ

9,6 €/GJ

Zemní plyn

20 €/t CO2

1,5 €/GJ

5,5 €/GJ

9,6 €/GJ

Zdroj: Příloha I návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (KOM(2011)169)

Obecně platí, že zdanění energetických produktů by nemělo být diskriminační vůči různým energetickým zdrojům. Toho by mělo být dosaženo zdaněním energetického obsahu konkrétního paliva, ne (stanoveným minimálním) zdaněním jeho objemu jako doposud (v €/1000 l).

Porovnání zdanění pohonných hmot dnes a v budoucnu

Současná sazba

1. 1. 2013

1. 1. 2015

1. 1. 2018

Benzín (€/1000 l)

359

359

359

359

Nafta (€/1000 l)

330

359

382

412

Petrolej (€/1000 l)

330

350

370

386

LPG (€/1000 kg)

125

125

311

501

Zemní plyn (€/GJ)

2,6

2,6

6,6

10,8

Zdroj: Prezentace „Revision of the EU Energy Tax Directive. Technical Press Briefing

Poznámka: Tabulka kvůli srovnatelnosti dat zohledňuje budoucí zdanění v současných jednotkách.

V těch případech, kdy by zdanění mohlo mít dopad na relokaci podnikání mimo EU, se nicméně počítá s úlevami na daních z emisí CO2. Revizí čl. 18 směrnice č. 2003/96 by také měly některé členské státy včetně ČR získat (teritoriální) výjimky.

9 členských států (Bulharsko, Rumunsko, ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Estonsko, Litva a Lotyšsko) by např. mělo získat oprávnění zavést zdanění emisí CO2 u pohonných hmot používaných v zemědělství či stavebnictví (srov. čl. 8 směrnice č. 2003/96) a u topných paliv až s 8letým odkladem (namísto plánovaného 1. 1. 2013 až od 1. 1. 2021).

Stav projednávání

Bezprostředně po uveřejnění návrhu se vůči němu objevila řada protiargumentů (výjimku představovaly environmentalistické organizace typu T&E). Zaprvé a především, že změna směrnice fakticky povede k vyššímu zdanění nafty (protože jejím spalování vzniká více CO2 než např. spalováním benzínu, navíc sama o sobě je v současnosti daňově zvýhodněna), ale i – a o tom se hovoří méně – LPG a CNG.

Na tuto skutečnost upozornili konzervativci v EP, ale např. i FIA či zástupci Německa, na jehož půdě produkuje řada automobilek právě vozy spalující naftu (ceny nafty se navíc na rozdíl od cen benzínu výrazně promítají do ceny každého výrobku včetně potravin nebo veřejné dopravy). Mluvčí Komise uvedené obavy de facto potvrdil: „Cílem není zvýšení daňové sazby u nafty (…) chceme ale postavit všechna paliva na roveň (…) to bude znamenat úpravu, která zajistí, že budou zdaněna stejným způsobem. Jedinou zemí EU, kde je nafta (pokud jde o energetickou daň) zdaněna stejně jako benzín, je v současnosti Velká Británie. T&E přesto tvrdí, že daňové zatížení je u pohonných hmot nízké (od roku 1999 se podle T&E reálně snížilo, čímž se o 11 mld. € ročně zvýšila závislost na dovozech ropy a potažmo o 6 % i produkce CO2). Přesně opačného názoru je IRU, jež zpochybňuje názor Komise, že nový způsob zdanění povede ve svém důsledku k nižším emisím CO2 v EU. IRU také tvrdí, že nová norma fakticky zavede dvojí zdanění automobilových dopravců, ač jejich emise CO2 činí (podle IRU) jen 3 % veškeré produkce tohoto plynu v EU.

Do budoucna lze očekávat, že řada aktérů proti návrhu vystoupí i proto, že předpokládá daň ve výši fixních 20 € za tunu CO2, tedy více, než za kolik se v současnosti obchoduje s CO2 v rámci systému obchodování s emisními povolenkami (cca 17 € za tunu CO2).

Nehledě na to, že navzdory proklamované „nediskriminaci vůči jednotlivým energetickým zdrojům platí, že uvedený paušál by se neměl vztahovat na tzv. obnovitelné zdroje energie.

Předpokládaný další vývoj

O návrhu bude jednomyslně rozhodovat Rada, EP bude pouze konzultován. První „orientační debata o návrhu by se v Radě mohla uskutečnit již v červnu 2011.

Výsledná směrnice by podle (optimistických) odhadů Komise měla vstoupit nejpozději 1. 1. 2013 s tím, že k její plné implementaci by mělo dojít od roku 2023.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality