Regionální politika v květnu 2011

03.06.2011
Euroskop

REGI přijal zprávu o budoucnosti regionální politiky EU

REGI přijal zprávu o budoucnosti regionální politiky EU

Návrh zprávy o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013

Výbor REGI přijal 26. 5. 2011 poměrem 31:0:9 zprávu týkající se strategie politiky soudržnosti po roce 2013. Poslanci hlasovali i o 600 pozměňovacích návrzích.

Pozadí

Komise každé 3 roky zveřejňuje zprávu o pokroku učiněném v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti. V listopadu 2010 prezentovala již 5. zprávu. Věnovala se jednak evaluaci stávajícího stavu z hlediska přetrvávajících rozdílů na regionální úrovni, jednak tomu, jak kohezní politika přispívá k cílům stanoveným ve strategii Evropa 2020. Ještě důležitější však bylo plánované zaměření zprávy na budoucnost kohezní politiky po roce 2013, kdy se počítá s omezeným počtem priorit a zaměřením i na nové problémy, kterým regiony v rámci EU čelí.

Rada na svém zasedání v únoru 2011 ke společné pozici k hlavním bodům zprávy nedospěla (více zde). EP vypracoval návrh své zprávy v březnu 2011.

Klíčové body

Regionální politika by měla v dalším finančním období (2014-2020) získat alespoň tolik prostředků jako dnes. Poslanci navrhli integrované používání financí v různých „strukturálních fondech EU vytvořením společních kritérií způsobilosti pro financování a možnost financovat aktivity z více fondů zároveň.

REGI nesouhlasí s fragmentací financování kohezní politiky na základě sektorového rozčlenění (klima, energetika, doprava ap.). To by podle poslanců podrylo princip víceúrovňového vládnutí a ohrozilo vliv regionů na dosahování cílů, které si EU vytyčila do roku 2020.

Poslanci jsou nejednotní v názoru na budoucnost regionů EU s HDP mezi 75-90 % HDP Unie. Zpráva požaduje vytvořit další kategorii pro přechodné regiony. Tento dodatek byl však přijat jen těsnou většinou a předpokládá se další jednání v plénu EP.

Daná „přechodná kategorie by nahradila současný mechanismus „phasing out a „phasing in. Umožnilo by to zacházet s regiony se stejným HDP stejně bez ohledu na jejich předchozí způsobilost čerpat prostředky.

Dnes tak region s HDP 77 % průměru EU, který spadal do cíle Konvergence, získává stejné finance jako region se stejným HDP, jenž nikdy nečerpal. Do nové kategorie by mohlo spadat až 40 regionů zejména ve Francii, Itálii, Španělsku, Německu, Velké Británii a Belgii. Ve Francii by to bylo asi 10 regionů. Francouzští poslanci za EPP tento návrh EP uvítali, byť jej prosadili socialisté.

Zpráva také zdůrazňuje potřebu silné kohezní politiky pro všechny regiony. Navrhuje zvýšit alokaci prostředků na přeshraniční spolupráci ze současných 2,5 % na 7,5 %.

Poslanci požadují navázat čerpání financí z fondů na plnou implementaci unijní legislativy nebo dodržování stabilizačních kritérií členskými státy.

Poslanci na druhou stranu nepodpořili návrh, aby členské státy povinně představily zásadní sociální a ekonomické reformy.

Podle REGI by měla EU také podporovat velké soukromé firmy investující do výzkumu a vývoje i nepřímo, např. podporou výstavby infrastruktury. REGI však nechce financovat přesouvání firem v rámci EU.

Pozice ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo v lednu 2011 aktualizovanou rámcovou pozici ČR k budoucnosti kohezní politiky EU. ČR souhlasí se stanovením spravedlivého a jednoduchého režimu pro přechodné regiony. Přechodný režim by však měl být určen pouze pro úspěšně konvergující regiony.

ČR odmítla návrhy vedoucí k možnému vyčlenění určitých oblastí či finančních nástrojů (např. sociální soudržnosti, zaměstnanosti, dopravy, vzdělávání, výzkumu a vývoje) z kohezní politiky směrem k jejich „sektorizaci, což by mohlo vést k zásadnímu potlačení úlohy této politiky.

Předpokládaný další vývoj

Plénum EP bude o zprávě hlasovat 26. 6. 2011.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality