Regionální politika v září 2011

07.10.2011
Euroskop

EP: Státy musí zvýšit absorpční kapacitu strukturálních fondů

EP: Státy musí zvýšit absorpční kapacitu strukturálních fondů

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o využívání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti: ponaučení pro budoucí politiku soudržnosti EU

Plénum EP 27. 9. 2011 schválilo zprávu o absorpční kapacitě strukturálních fondů.

Pozadí

Komise každé 3 roky zveřejňuje zprávu o pokroku učiněném v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti. V listopadu 2010 prezentovala již pátou zprávu. Věnovala se jednak evaluaci stávajícího stavu z hlediska přetrvávajících rozdílů na regionální úrovni, jednak tomu, jak kohezní politika přispívá k cílům stanoveným ve strategii Evropa 2020. Ještě důležitější však bylo plánované zaměření zprávy na budoucnost kohezní politiky po roce 2013, kdy se počítá s omezeným počtem priorit a zacílením i na nové problémy, kterým regiony v rámci EU čelí (více v příspěvku „Rada nepřijala společnou pozici k politice soudržnosti, Regionální politika v únoru 2011), a v příspěvku „EP chce efektivní a pružnou kohezní politiku,Regionální politika v červnu 2011).

Plénum EP tuto zprávu podpořilo 5. 7. 2011 (více z příspěvku „Poslanci podpořili novou politiku soudržnosti po roce 2013, Regionální politika v červenci 2011).

Klíčové body

Poslanci se v usnesení přiklánějí k variantě, že některé státy budou muset podniknout reformy, aby mohly čerpat finance ze strukturálních fondů. Stejný požadavek má i Komise. Poslanci patrně prosadí, aby byl tento požadavek pro státy závazný.

Čerpání financí z fondů bylo v letech 2007-2011 na úrovni 29,2 %, přičemž v posledních letech se mírně zvýšilo. Komisař Maroš Šefčovič v tomto ohledu upozornil také na to, že v některých státech (např. Rumunsko, Bulharsko, Řecko, regiony typu Sicílie) se žadatelé potýkají s nepřiměřenou byrokratickou zátěží, což čerpání peněz opět zpomaluje. Poslanci navrhli několik opatření, mezi nimi i spolupráci ve sdílení best practices aktivních a úspěšně čerpajících regionů s těmi méně aktivními nebo zjednodušení procedur.

Předpokládaný další vývoj

Komise má v příštích týdnech vypracovat programovací dokument pro všechny strukturální fondy v letech 2014-2020 (viz níže).

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality