Zemědělství a rybolov v březnu 2014

05.04.2014
Euroskop

Plénum EP odmítlo nařízení o osivech, Komise chce zvýšit ekologickou produkci

Plénum EP odmítlo nařízení o osivech

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (KOM(2013)262)

Plénum EP 11. 3. 2014 odmítlo drtivou většinou (poměrem 650:15:0) návrh nařízení o osivech. Navazuje tak na kritiku výboru AGRI zejména v souvislosti s nedostatkem prostoru pro přizpůsobení se členských států a přesunu příliš mnoho pravomocí na Komisi. Zároveň plénum vyzvalo Komisi ke stažení návrhu.

Pozadí

Komise zveřejnila 6. 5. 2012 návrh na sjednocení dosavadní legislativní úpravy obchodování s osivem a reprodukčním materiálem v rámci balíku týkajícího se nových norem v oblasti zdraví a bezpečnosti v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. Jeho součástí jsou i návrhy týkající se zdraví zvířat, škodlivých organismů rostlin či zintenzivnění úředních kontrol.

Cílem nařízení o osivech je podle Komise zajistit zjednodušení a větší flexibilitu do systému uvádění osiv a rozmnožovacího materiálu na trh, který doposud sestával z 12 směrnic (některé z nich vznikly již v 60. letech). Jeho součástí jsou i vyšší požadavky na testování reprodukčního materiálu. Vedle běžných odrůd má být zajištěna biologická rozmanitost rostlin i díky možnosti prodeje krajových a heterogenních (směsných) odrůd osiva se sníženými administrativními požadavky.

Návrh nařízení vyvolal kritiku široké odborné veřejnosti jak ze strany největších producentů osiv, kteří kontrolují přibližně 60 % trhu v EU a kritizují uvalení výjimky na povinnou registraci pro mikropodniky, tak ze strany malých podniků i drobných zemědělců a zahrádkářů, kteří se věnují pěstování tzv. farmářských osiv mimo trh pro vlastní potřebu a pro které by nová legislativa znamenala vyšší administrativní náklady ale i posílení dominantních hráčů na trhu.

Komise ovšem uvedla, že navrhované nařízení se nemá vztahovat na amatérské zahrádkáře, kteří praktikují pěstitelskou činnost na soukromých zahradách, a to ani na jejich vzájemné obchodování s osivem. Součástí návrhu Komise je výjimka z povinnosti registrace osiv a certifikace pro mikropodniky zaměstnávající méně než 10 zaměstnanců a obratem nižším než 2 mil. € v případě, že uvádějí na trh jakýkoliv materiál jako „materiál rostlin menšinového trhu“. V případě, že budou mikropodniky usilovat o registraci, nebudou nuceny platit registrační poplatky.

Pro staré tradiční odrůdy a heterogenní materiál jsou stanoveny nízké registrační poplatky, navíc se na ně nevztahují požadavky na testování a jiné povinnosti stanovené v předloze nařízení Komise.

30. 1. 2013 navrhl odmítnutí nařízení o osivech i výbor ENVI a 11. 2. výbor AGRI. Komise se dočkala kritiky ze strany výboru i za opožděné předložení návrhu s velmi technickým a politicky citlivým charakterem, které neumožňuje dostatečný časový prostor pro jednání před vypršením mandátu EP (více v příspěvku „AGRI odmítl jednotné nařízení o osivech a podpořil zvýšení ochrany před škůdci a nákazou zvířat“, Zemědělství a rybolov v únoru 2014).

Klíčové a sporné body

Podobně jako AGRI plénum EP nesouhlasí s přijetím přímo účinného nařízení, které neposkytuje členským státům žádný manévrovací prostor pro přizpůsobení se jejich potřebám. Navíc by Komise získala podle výboru rozsáhlé pravomoci v detailních otázkách nařízení přijímaných formou aktů v přenesené působnosti, zejména v oblasti rostlin menšinových trhů a heterogenního materiálu (materiálu nevyhovujícího definici odrůdy).

Předpokládaný další vývoj

Vzhledem k tomu, že Komise odmítla stáhnout kritizovaný návrh a místo toho předložit přijatelnější variantu, EP uzavřel projednávání návrhu v prvním čtení. Nyní je na řadě Rada, která může svým odmítnutím legislativní proces definitivně ukončit. V opačném případě může přijmout pozměňovací návrhy, které bude znovu projednávat pravděpodobně již nově zvolený EP.

Odkazy

Komise chce zvýšit ekologickou produkci

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (KOM(2014)180)

Komise 25. 3. 2014 představila návrh nařízení zabývající se ekologickou produkcí a označováním ekologických produktů.

Pozadí

Komise reaguje na nárůst trhu s ekologickými produkty, který se za posledních deset let čtyřnásobil (zatímco ekologicky obhospodařovaná zemědělská půda se pouze zdvojnásobila), a nyní vyžaduje aktualizaci pravidel umožňující další rozvoj tohoto odvětví. Ekologické zemědělství se v současnosti provozuje na 5,4 % celkové zemědělské půdy EU.

Obecným cílem Komise je udržet důvěru spotřebitelů v biopotraviny prodávané v EU (včetně dovozu) a odstranit zbývající překážky pro zahájení ekologické produkce.

Legislativní návrh navazuje na intenzivní konzultace Komise s dotčenými aktéry. Mimo jiné proběhla počátkem roku 2013 veřejná konzultace, jejímž výstupem byl požadavek na zpřísnění a sjednocení evropských pravidel.

Klíčové a sporné body

Mezi navrhovaná opatření Komise patří (1) odstranění stávajících výjimek v oblasti produkce a kontrol a zajištění harmonizace pravidel; (2) lepší kontrolní činnost na základě posuzování rizik; (3) zpřístupnění ekologické produkce menším zemědělcům prostřednictvím skupinové certifikace (podobně jako ve třetích zemích); (4) snížení administrativních překážek a (5) nová pravidla týkající se vývozu bioproduktů.

Mimo jiné tak již nebude uznáváno zpětně přechodné období během přechodu k ekologické produkci. Současně již nebudou akceptovány výjimky z provádění kontrol často využívané zejména u maloobchodníků, tak aby byl pokryt celý řetězec od výroby po prodej.

Současně Komise přijala akční plán zaměřený na vyšší informovanost zemědělců o dotčených politických iniciativách, intenzivnější propojení ekologických producentů s výzkumnými projekty EU a propagaci biopotravin např. ve školách.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrh je předložen ke schválení Radě a EP.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality