Vnitřní trh v dubnu 2014

07.05.2014
Euroskop

Komise chce optimalizovat prostředí pro firmy, EP podpořil zvýšení bezpečnosti a účinnosti vypořádání obchodů s cennými papíry

Komise chce optimalizovat prostředí pro firmy

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti (KOM(2014)213)

Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on single-member private limited liability companies (COM(2014)212)

Komise 9. 4. 2014 navrhla revizi směrnice o právech akcionářů a předložila návrh směrnice o společnostech s jediným společníkem a doporučení Komise o kvalitě podávání zpráv o správě a řízení společností

Pozadí

Proto, aby byly společnosti udržitelné v dlouhodobém horizontu a aby byly dobře řízeny, je dle Komise zapotřebí upravit správu a řízení podniků a práva společností. Podniky a společnosti totiž musí být stabilní a dobře řízeny, aby mohly hrát důležitou úlohu v dlouhodobém financování evropského hospodářství.

Představené návrhy vycházejí z akčního plánu z roku 2012 pro oblast práva obchodních společností a správy a řízení společností a ze sdělení o dlouhodobém financování evropské ekonomiky zveřejněného 27. 3. 2014 (více v příspěvku „Komise zveřejnila plán na dlouhodobé financování hospodářství v EU“, Vnitřní trh v březnu 2014).

Malé a střední podniky (MSP) jsou v EU páteří hospodářství, a proto Komise usiluje o snazší a méně nákladné zakládání společností s jediným společníkem. MSP mají značný potenciál podpořit ekonomický růst a rozhýbat ekonomiku. Kvůli různým barierám, ať už jazykovým, administrativním či právním působí pouze malé procento MSP v zahraničí. Komise tento stav považuje za nevhodný, a proto se rozhodla navrhnout směrnici, které by MSP usnadňovalo fungování na jednotném trhu.

Klíčové a sporné body

Revize směrnice o právech akcionářů se zabývá nedostatky ve správě a řízení kotovaných společností a jejich správních rad, a to též ve vztahu k akcionářům (institucionálním investorům a správcům aktiv), zprostředkovatelům a zmocněným poradcům (tj. firmám poskytujícím služby akcionářům, zejména poradenství ohledně výkonu hlasovacích práv). Návrh počítá s většími právy pro akcionáře, kteří by mohli být více zapojeni do společnosti a mohli by požadovat od vedení firem větší zodpovědnost.

Hlavní prvky návrhu zahrnují přísnější požadavky na transparentnost politiky investování a vlastního zapojení institucionálních investorů a správců aktiv ve společnostech, do nichž investují, a také rámec k jednodušší identifikaci akcionářů, aby mohli snadněji vykonávat svá práva (např. hlasovací), zejména v přeshraničních situacích.

Komise hodlá zasahovat také do výše odměn. V současnosti na evropské úrovni neexistuje žádný první akt, který řešil vazbu mezi výši odměn manažerů a výsledky podniků. Komise nechce direktivně zastropovat výši odměn, požaduje ovšem, aby měla každá společnost povinnost nechat svou politiku odměňování schválit závazným hlasováním akcionářů.

Doporučení Komise o kvalitě podávání zpráv o správě a řízení společností usiluje o to, aby došlo ke zlepšení podávání zpráv o správě a řízení kotovaných společností. Většina pravidel řízení a správy společností je právně nezávazná, a proto je nezbytné, aby dobře fungovala zásada „dodržuj nebo vysvětli“. Pokud se společnost rozhodne odchýlit od používaných pravidel řízení a správy, musí uvést důvody. Komise se prostřednictvím doporučení snaží poskytnout společnostem určité vodítko, jak zlepšit kvalitu zpráv o správě řízení.

Cílem směrnice o společnostech s jediným společníkem je odstranit překážky, které brání MSP v ekonomické aktivitě na společném trhu. Návrh standardizuje požadavky na založení společnosti s jediným společníkem. Hlavním body návrhu směrnice jsou povinnost umožnit on-line registraci tzv. SUP (Societas unius personae), které by mohly vznikat v celé EU za stejných podmínek. Dle návrhu by hodnota nejnižšího kapitálu SUP mohla být pouze 1 €.

Předpokládaný další vývoj

Návrhy směrnic byly 10. 4. 2014 předány Radě a EP. EP se bude návrhem zabývat až po volbách, které se uskuteční v květnu 2014. V případě přijetí budou směrnice implementovány do právních řádů členských států. Komise vyzvala členské státy, aby ji do jara 2015 informovaly o opatřeních vycházejících z doporučení, aby mohla posoudit, zda jsou nutné další postupy.

Odkazy

EP podpořil zvýšení bezpečnosti a účinnosti vypořádání obchodů s cennými papíry

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES (KOM(2012)73)

Plénum EP 15. 4. 2014 schválilo poměrem 522:78:30 návrh nařízení týkající se zvýšení bezpečnosti a účinnosti vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropě.

Pozadí

Vypořádání je významný proces, který zajišťuje výměnu cenných papírů za finanční prostředky po uzavření obchodu s cennými papíry, tedy nákup nebo prodej cenných papírů. Centrální depozitáře cenných papírů (CSD) jsou v rámci systému významnými institucemi pro finanční trhy, neboť provozují infrastrukturu (tzv. systémy vypořádání obchodů s cennými papíry), která umožní vypořádání prakticky všech obchodů s cennými papíry.

Centrální depozitáře cenných papírů rovněž evidují, kolik cenných papírů bylo vydáno a kým, stejně jako každou změnu v jejich držení. V neposlední řadě hrají klíčovou úlohu při financování ekonomiky, neboť téměř veškerý finanční kolaterál (peněžní prostředky nebo finanční aktivum – např. akcie, dluhopisy apod., které dlužník poskytuje věřiteli jako předmět finančního zajištění pro případ nesplnění svého závazku) poskytnutý bankami na navýšení fondů prochází vypořádacími systémy provozovanými centrálními depozitáři cenných papírů.

Centrální depozitáře cenných papírů jsou však stále regulovány pouze na národních úrovních a přeshraniční vypořádání je méně bezpečné. Komise proto navrhla vytvoření společného evropského regulačního rámce pro instituce odpovědné za vypořádání obchodů s cennými papíry (jedná se o tzv. centrální depozitáře cenných papírů). Navrhované nařízení by mělo doplnit evropský regulační rámec pro trhy s cennými papíry.

Klíčové a sporné body

Návrh by měl zvýšit bezpečnost a účinnost vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropě. Cílem tohoto opatření je rovněž zkrátit vypořádací lhůty a minimalizovat selhání vypořádání.

K definovaným cílům by měl návrh dojít pomocí stanovené kratší doby pro vypořádání, přísných pravidel pro CSD, zvýšené obezřetnosti a kontrolních prvků CSD a jiných institucí, které souvisejí s vypořádáním cenných papírů a také prostřednictvím přísných přístupových práv k CSD. Účastníci trhu, kteří nepředají své cenné papíry k určenému dni vypořádání, by měli být sankcionováni, měli by nakoupit tyto cenné papíry a předat je svým protistranám. Emitenti a investoři by měli vytvářet elektronický záznam pro valnou většinu cenných papírů. Pokud by bylo s těmito cennými papíry obchodováno na burze nebo na jiných regulovaných trzích, tak by měly být zaevidovány v centrálních depozitářích cenných papírů.

Předpokládaný další vývoj

Návrh bude nyní předán k formálnímu schválení Radě. Předpokládá se, že nová pravidla budou vydána v Úředním věstníku Evropské unie ve 3. čtvrtletí roku 2014.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality