Zemědělství a rybolov v lednu 2016

08.02.2016
Euroskop

Projekt ovoce a zelenina do škol by měl fungovat dle nových pravidel, Komise usiluje o zjednodušení SZP

  • SZP bude možná pozměněna. Usiluje o to Komise

  • Podpora pro projekty „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ by měla pokračovat

Projekt ovoce a zelenina do škol by měl fungovat dle nových pravidel

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (KOM(2014)32)

  • Výbor AGRI 11. 1. 2016 schválil dohodu vyjednanou mezi EP a předsednictvím Rady dne 10. 12. 2015, týkající se návrhu nařízení týkajícího se projektu dodávání mléka, ovoce a zeleniny do škol.

Pozadí

Ke zvýšení konzumace ovoce a zeleniny mají přispívat programy dodávek produktů stažených z trhu zdarma do škol či dalších zařízení poskytujících sociální služby. Konkrétní legislativní návrh na vytvoření projektu „Ovoce a zelenina do škol“ předložila Komise v červenci 2008. Obdobně funguje i projekt „Mléko do škol“, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků. Projekty by měly podporovat také rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu EU poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ a projekt „Mléko do škol“ jsou v současné době samostatnými projekty, v jejichž rámci se členským státům přiděluje podpora EU. V lednu 2014 předložila Komise 2 návrhy, jejichž cílem je sloučení těchto projektů a změna nového nařízení o jednotné společné organizaci trhů (jednotná společná organizace trhů) v rámci reformy společné zemědělské politiky (SZP) a nařízení o stanovení některých podpor a náhrad.

Zvláštní výbor pro zemědělství po projednání návrhu v Radě udělil v říjnu 2015 předsednictví mandát k zahájení jednání prvního trialogu s EP. Hlavním tématem prvního trialogu byl právní základ návrhu. V listopadu 2015 proběhl druhý trialog, kde předsednictví připomnělo, že je nadále odhodláno dosáhnout v této záležitosti pozitivního řešení. Datum dalšího trialogu stanoveno nebylo, ale předpokládalo se, že, neformální kontakty mezitím umožní vyjasnit některé projednávané body, a že díky tomu pak bude možno daná jednání co nejdříve úspěšně obnovit.

Následný třetí trialog se konal 10. 12. 2015 a zástupci Rady a EP dospěli k celkovému kompromisnímu znění. Při téže příležitosti schválil Zvláštní výbor pro zemědělství nařízení Rady věnované rovněž této otázce, které projekt týkající se škol doplňuje, zejména pokud jde o stanovení podpory EU.

Klíčové a sporné body

Konkrétně se návrh zaměřuje na 3 následující cíle:

  1. Návrh nařízení usiluje o to, aby se více soustředil na dlouhodobé cíle a zároveň by došlo k posílení vzdělávacího rozměru obou projektů. EU si od novely slibuje také obnovení vztahu mladých Evropanů k potravinám a jejich zdrojům, čímž by mělo dojít je zlepšení jejich vnímání zemědělství, zemědělských produktů, SZP i EU jako takové.
  2. Návrh nařízení by měl vést také ke sloučení a sjednocení v současnosti oddělených právních a finančních rámců. Intervence EU by díky tomu měla být zviditelněna a měl by být zajištěn celkově soudržný přístup SZP k distribuci zemědělských produktů ve školách a maximalizována efektivnost řízení. Vzhledem k tomu, že stávající projekty vznikaly na sobě nezávisle a v odlišné době, nejsou dostatečně soudržné a koordinované, přestože sledují podobné cíle a jsou zaměřeny na podobné cílové skupiny.
  3. Posledním cílem návrhu nařízení je zvýšení efektivnosti prostředků vynaložených na podporu spotřeby zemědělských produktů ve školách. Návrh by měl zajistit lepší zacílení finančního potenciálu projektů tak, aby se maximalizoval jejich dopad a zvýšila se nákladová efektivnost distribuce. Některé ze stávajících nedostatků jsou oběma projektům společné (např. vysoká administrativní a organizační zátěž), zatímco jiné jsou specifické buď pro projekt „Ovoce do škol“ (zejména nedočerpání zhruba 30 % rozpočtu a výrazné rozdíly v cenách jednotlivých distribuovaných produktů), nebo „Mléko do škol“ (nízký poměr nákladů a přínosů).

Nový projekt by měl mít celkový roční rozpočet ve výši 250 mil. € (mléčné výrobky 100 mil. €, ovoce a zelenina 150 mil. €).

Předpokládaný další vývoj

EP by měl o kompromisním znění hlasovat na zasedání Výboru AGRI koncem ledna 2016. Pokud EP poté na plenárním zasedání odhlasuje kompromisní znění schválené Zvláštním výborem pro zemědělství, bude Rada ochotna dosáhnout dohody s EP v prvním čtení. To by mělo umožnit vstup v platnost nového projektu na jaře 2016 a jeho uplatňování od srpna 2017.

Odkazy

Krátce…

Komise usiluje o zjednodušení SZP

Podmínky pro SZP pro období 2014-2020, pro něž byly vyhrazeny prostředky ve výši 408,31 mld. €, byly schváleny v roce 2013. Současná SZP poskytuje podporu více než 7 mil. zemědělských podnikatelům v rámci celé EU. Komise přes poměrně krátkou dobu, která od schválení podmínek uplynula, začala usilovat o zjednodušení procesu. Zjednodušení SZP považuje Komise dokonce za svoji prioritu. Proces revize SZP byl zahájen již v květnu 2015, kdy proběhlo v EP slyšení týkající se právě revize SZP. Komise na konci roku 2015 předložila technický balíK, který se skládá z delegovaných a prováděcích aktů. Další balík na zjednodušení SZP je plánován na jaro 2016. Nové podmínky by měly být zejména jednodušší a více srozumitelné pro příjemce dotací. K možné revizi SZP byla spuštěna také veřejná konzultace, ve které mohou občané EU vyjádřit svůj názor. EP iniciativu Komise příliš nevítá a poukazuje na to, že pokud Komise chce opravdu něco změnit, měla by revidovat přímo nařízení tykající se SZP, nikoliv vydávat další dodatečnou legislativu. EP neočekává, že do konce programového období, tedy do roku 2020, dojde k výrazným změnám.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality