Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2016

09.06.2016
Euroskop

Komise chce bránit pracovníky před látkami způsobujícími rakovinu, Poslanci požadují společná pravidla pro mateřskou dovolenou

  • Pracovníci by měli být dle návrhu Komise méně ohroženi látkami způsobujícími rakovinu

  • Poslanci se věnovali podmínkám mateřské dovolené

Komise chce bránit pracovníky před látkami způsobujícími rakovinu

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (COM(2016)248)

  • Komise 13. 5. 2016 navrhla změny ve směrnici o karcinogenech a mutagenech (č. 37/2004), které by měly vést k omezení expozice 13 rakovinotvorným látkám na pracovišti, čímž se snaží zlepšit ochranu pracovníků před chemickými látkami způsobujícími rakovinu.

Pozadí

Podle WHO je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí ve většině rozvinutých zemích, a v EU představuje dokonce hlavní příčinu úmrtí souvisejících s výkonem zaměstnání. Celých 53 % úmrtí spojených s výkonem zaměstnání se každoročně přičítá rakovině, 28 % úmrtí je dle dat způsobeno chorobami oběhové soustavy a 6 % respiračním onemocněním.

Pokud jsou pracovníci vystaveni některým chemickým látkám, mohou tyto látky způsobovat rakovinu. Přestože nejsou negativní vlivy některých chemických látek prokazatelné, Komise navrhla některá omezení.

Za účelem zajištění ochrany pracovníků před těmito riziky přijala EU již v roce 2004 směrnici o karcinogenech a mutagenech. Tato směrnice stanovuje kroky, jež by měly být přijaty pro odstranění či omezení expozice karcinogenním chemickým látkám, a má tím pádem přispívat k prevenci rakoviny jako nemoci z povolání a dalších souvisejících chorob.

Při přípravě revize stávající směrnice Komise zahájila vědecké a ekonomické posouzení více než 20 prioritních chemických látek. Návrh vychází z vědeckých důkazů a navazuje na širší debatu s vědci, zaměstnavateli, pracovníky, zástupci členských států a inspektory práce. V EU je alespoň jedné z těchto chemických látek vystaveno přibližně 20 mil. pracovníků. Posouzení mělo stanovit v rámci směrnice limitní hodnoty karcinogenů.

Klíčové a sporné body

Návrh počítá se zavedením limitních hodnot pro 13 z vybraných prioritních chemických látek. Některé z uvedených 13 karcinogenů, jako je „respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého“ (RSC), sloučeniny chromu (VI), prach z tvrdého dřeva nebo hydrazin, mají dopad na velmi vysoký počet pracovníků. U některých dalších látek není doposud zcela ověřen jejich vliv, avšak poměr mezi počtem jim vystavených pracovníků a počtem případů rakoviny je vysoký.

Limitní hodnoty stanovují nejvyšší možné koncentrace konkrétní karcinogenní chemické látky ve vzduchu na pracovišti.

Na seznam byl nově doplněn např. „respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého“ (RCS), který Komise navrhuje přidat do směrnice jako látku „vytvářenou při postupu“. Jde o prach vznikající při pracovních postupech, jako je těžba, dobývání nebo tunelování či řezání, drcení, případně mletí materiálů obsahujících oxid křemičitý, například betonu, cihel nebo kamene.

Předpokládaný další vývoj

Zbývající chemické látky by měly být během roku 2016 podrobeny dalšímu přezkumu a na konci roku by měl být předložen další návrh, který by je upravoval.

Odkazy

Krátce…

Poslanci požadují společná pravidla pro mateřskou dovolenou

Dle rezoluce EP, která byla schválena 12. 5. 2016, by měla být společná pravidla EU týkající se minimální délky rodičovské dovolené lépe vymáhána v celé EU. Usnesení bylo schváleno poměrem 491:101:38. Členské státy by měly zaručit pracujícím rodičům právo vzít si minimálně čtyři měsíce neplaceného volna bez ohledu na to, kde a jak jsou zaměstnáni. Poslanci se v usnesení odkazují zejména k otcům, kteří by měli být podporováni, aby této možnosti využili. Text poukazuje na to, že stále existují velké rozdíly v rodičovských pravidlech napříč členskými státy, a to zejména ohledně toho, kdo má na dovolenou právo. Zaměstnanci veřejného sektoru často mívají větší ochranu než ti v soukromých podnicích. V některých členských státech jsou diskriminováni pracovníci pracující na dobu určitou. EP vyzval Komisi, aby sledovala uplatňování pravidel pečlivěji a zdůraznil, že všichni, bez ohledu na pohlaví, by měli mít zaručeno právo na rodičovskou dovolenou, také bez ohledu na sektor, ve kterém jsou zaměstnáni nebo typ smlouvy. Komise se sociálními partnery by dle EP měla usilovat o prodloužení minimální doby trvání rodičovské dovolené ze 4 na dobu nejméně 6 měsíců (a minimální dvoutýdenní otcovskou dovolenou). Otázka rodičovské dovolené je v rámci EU kontroverzním tématem. V srpnu 2015 Komise rozhodla o stažení návrhu směrnice o mateřské dovolené, u níž po více než 7 letech nebyl dokončen legislativní proces (více v příspěvku „Komise rozhodla o stažení zablokované směrnice o mateřské dovolené”, Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2015).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality