VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Národní konvent vyhlašuje témata dalších kulatých stolů

Konvent je již téměř dva roky stálým místem k setkávání představitelů státní správy se zástupci odborné veřejnosti, sociálních partnerů či institucí EU nad důležitými tématy, jež se řeší na evropské úrovni. Cílem projektu je rozproudit diskuzi o směřování ČR v Evropské unii. Výstupem Národního konventu jsou doporučení pro vládu, která jsou formulována v návaznosti na jednání na odborných kulatých stolech.

Předmětem veřejné zakázky je právě odborné zajištění kulatého stolu na vybrané téma. Plnění zahrnuje zejména následující aktivity: vytvoření podkladových dokumentů pro diskuzi na kulatém stole, moderaci diskuze a zpracování doporučení pro vládu ČR.

Veřejná zakázka je rozdělena na sedm částí podle témat jednotlivých kulatých stolů, které se uskuteční v druhé polovině roku 2016 a na začátku roku 2017 (přesný harmonogram bude stanoven později, vždy však min. 6 týdnů před zamýšleným termínem konání kulatého stolu). Uchazeč nebo uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na všechny, některé části, či jen na jednu část veřejné zakázky. Části veřejné zakázky, dle témat jednotlivých kulatých stolů jsou následující:

1. Revize víceletého finančního rámce a aplikace principu European Added Value
2. Propaganda a ochrana bezpečnosti v kybernetickém prostoru
3. Sociální aspekty v dopravní politice EU
4. Společnost 4.0
5. Autorská práva (copyright) v rámci jednotného digitálního trhu EU
6. Revize telekomunikačního rámce EU
7. Energetická účinnost

Uchazeči, kteří splňují kvalifikační požadavky, mohou své nabídky předkládat do 10. srpna 2016 09:00 hod. prostřednictvím vzorů, jež jsou součástí přílohy zadávací dokumentace, kterou naleznete zde (https://zakazky.vlada.cz/contract_display_509.html). Nabídka se podává na každou jednotlivou část zakázky (tj. každý kulatý stůl) zvlášť.

Podaná nabídka bude muset zejména obsahovat:
1. Krycí list (podle přílohy zadávací dokumentace),
2. Čestná prohlášená vyplněná dle vzoru v zadávací dokumentaci,
3. Strukturované životopisy členů realizačního týmu a výstupů jejich publikační činnosti,
4. Podepsaný návrh smlouvy (součást zadávací dokumentace),
5. Vzorový podkladový dokument, jenž může být textem, který jste již zpracovali nebo publikovali v minulosti,
6. Formulace 3-4 otázek, které by podle Vás měly být prodiskutovány na kulatém stole.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality