EXPERTNÍ DISKUZE: Sociální aspekty v dopravní politice EU

Národní konvent o EU diskutoval o sociální aspektech v dopravní politice EU

Ve čtvrtek 6. října proběhla první expertní diskuze v rámci Národního konventu o EU. Tématem byly sociální aspekty v dopravní politice EU.

Problematika vysílání pracovníků a otázka vztažení národních právních úprav týkajících se minimální mzdy na oblast silniční dopravy jsou v současnosti výraznými tématy, které se řeší na úrovni Evropské unie i jednotlivých členských států.
Silniční doprava je jedním z klíčových odvětví pro fungování české ekonomiky, přitom se ale jedná o oblast, která vinou minimálních ziskových marží patří mezi nejrizikovější druhy podnikání. Zároveň se podíl mezinárodní silniční dopravy v České republice na celkovém objemu přepravovaného zboží stále zvyšuje. Německé a francouzské právní úpravy (MiLoG, Loi Macron) s nedeklarovaným cílem ochrany národních trhů mohou mít při extenzivním výkladu pro některé české firmy likvidační následky, proto je nutné najít takové řešení, které bude zcela v souladu s evropským právem, podpoří přeshraniční poskytování služeb a neohrozí působení dopravních firem z některých členských zemí na vnitřním trhu.

Do diskuze se zapojili například Vojtěch Hromíř z ČESMAD, zástupkyně Evropské komise v ČR Pavlína Žáková, Pavol Baran z Ministerstva dopravy, Zuzana Zajarošová z Ministerstva práce a sociálních věcí, Lukáš Hradský z Evropské lodní dopravy, poslanec Stanislav Pfléger nebo senátor Petr Bratský.

Hlavními diskutovanými otázkami byly následující:
• Jakým způsobem by měl být nastaven právní rámec pro vysoce mobilní pracovníky v silniční dopravě v EU, který bude respektovat specifika tohoto odvětví a zároveň bude garantovat jejich oprávněné sociální a mzdové standardy? Je vhodné vztahovat na pracovníky v silniční dopravě horizontální úpravu pro vysílání pracovníků, nebo je vzhledem k vysoce mobilní povaze odvětví lepší řešit sociální aspekty v dopravě prostřednictvím sektorové legislativy? Má smysl odlišovat jednotlivé způsoby dopravy (tranzit, kabotáž, mezinárodní přeprava)?
• Jak se dá bojovat s fragmentací vnitřního trhu EU a jak předcházet přijímání národních protekcionistických úprav (MiLoG, Loi Macron) v silniční dopravě? Jakou úlohu v tomto hraje Evropská komise? Jak snížit administrativní zátěž v oblasti silniční dopravy a podpořit volný pohyb zboží, osob a služeb po celé EU?
• Jak a za jakých podmínek může silniční doprava ještě více přispívat ke konvergenci české ekonomiky s ekonomikami vyspělejších členských států? Jakou roli při tom hraje sociální politika?
• Jaké další sociální aspekty práce řidičů v silniční dopravě by měly být řešeny unijní legislativou? Cítíte nějaký další deficit v harmonizaci předpisů nebo jejich kontroly a vymáhání?

Fotogalerie

Závěry

Video

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality