Informační společnost v září 2016

09.10.2016
Euroskop

Komise modernizuje evropské autorské právo, Komise požaduje přístup k internetu v celé EU

 • Komise představila návrh reformy práv duševního vlastnictví v souvislosti s digitálními technologiemi
 • Komise představila balík návrhů, které mají podpořit investice do digitálních sítí a přístup k internetu

Komise modernizuje evropské autorské právo

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single Market (COM(2016)592)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)593)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes (COM(2016)594)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled (COM(2016)595)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (COM(2016)596)

 • Komise 14. 9. 2016 představila návrhy na modernizaci práv duševního vlastnictví, které mají za úkol rozšířit nabídku obsahu dostupného on-line a zpřesnit pravidla pro všechny hráče na internetu. Vzdělávacím a výzkumným zařízením a institucím mají tyto návrhy poskytnout nástroje k inovaci.

Pozadí

Vvysílací společnosti a další provozovatelé mají problém s vypořádáváním práv ke svým on-line či digitálním službám, které chtějí nabízet v jiných zemích EU. Odvětví vzdělávání, výzkumu a kulturního dědictví narážejí dle Komise příliš často na restrikce či právní nejistotou, které pak brzdí jejich digitální inovace při používání obsahů chráněných autorským právem, včetně ochrany v dalších členských státech. Tvůrci, jiní nositelé práv a vydavatelé tisku nejsou často schopni sjednávat podmínky a poplatky za využívání svých děl a výkonů na internetu.

Návrhy jsou součástí strategie pro jednotný digitální trh z května 2015 (více v příspěvku „Jak si Komise představuje jednotný digitální trh?“, Informační společnost v květnu 2015). Doplňují návrh nařízení o přenositelnosti právního obsahu z prosince 2015, které dalo spotřebitelům právo, aby své internetové předplatné na filmy, hudbu a elektronické knihy mohli využívat i mimo svůj domovský stát, a revidovanou směrnici o audiovizuálních mediálních službách a sdělení o on-line platformách z letošního května (více v příspěvku „Komise představila nová pravidla EU pro audiovizuální služby“, Informační společnost v květnu 2016).

Klíčové a sporné body

Návrhy v oblasti autorského práva mají 3 hlavní priority:

1. Zajistit přístup k širší nabídce obsahu šířeného po internetu i z jiných států: Komise navrhuje zřídit právní mechanismus, díky němuž by měli provozovatelé vysílání snáze získávat od nositelů práv povolení potřebná na to, aby mohli přenášet programy on-line v jiných členských státech EU. Jedná se o programy, které tito provozovatelé přenášejí on-line souběžně s jejich vysíláním, a o nabídku sledovat programy z televizních archivů, kterou chtějí poskytovat on-line i v dalších členských státech. Provozovatelé vysílání se mají dostat do silnějšího postavení, neboť naprostou většinu svého obsahu, např. zpravodajské, kulturní, politické, dokumentární a zábavné pořady, by mohli prezentovat i v dalších členských státech a spotřebitelům tak rozšířit nabídku. Provozovatelům, kteří nabízejí balíčky stanic, mají návrhy usnadnit zisk potřebného povolení. Namísto toho, aby museli individuálně vyjednávat s každým nositelem práv, by měly licence získat od organizací kolektivní správy, které nositele autorských práv zastupují.

2. Upravit autorské právo pro potřeby výzkumu, vzdělávání a sociálního začleňování zdravotně postižených osob: Komise navrhla novou výjimku, která má vzdělávacím zařízením umožnit, aby vyučování dokreslovaly digitálními prostředky a mohly pracovat s on-line kurzy z jiných členských států. Výzkumným pracovníkům v EU zase má navržená směrnice umožnit, aby při analýzách velkých souborů používali technologie vytěžování textů a dat (TDM).

Komise navrhla rovněž novou povinnou výjimku, která má institucím spravujícím kulturní dědictví umožnit uchovávat díla v digitální podobě, i provedení Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení.

3. Spravedlivější a udržitelný trh pro tvůrce a tisk: Směrnicí o autorském právu má být posíleno postavení nositelů práv při vyjednávání o odměnách za to, že jsou jejich obsahy využívány na internetových platformách pro sdílení videonahrávek. Tyto platformy mají být povinny zavést účinné způsoby, jak automaticky detekovat hudbu a audiovizuální díla, které nositelé práv určí a které mají být podle vzájemné dohody pro tyto platformy buď povoleny, nebo z nich být odstraněny.

Vydavatelé tisku mají z právního hlediska vůbec poprvé získat postavení nositelů práv, a budou tedy ve výhodnější pozici při jednáních o užití vlastního obsahu, která povedou s provozovateli on-line služeb, které tento obsah používají nebo zpřístupňují, tak ve vztahu k pirátství. Návrh směrnice ukládá vydavatelům a producentům povinnost být transparentní a informovat autory a výkonné umělce o zisku, jehož z jejich děl dosahují.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrhy budou nyní projednávány v unijních orgánech.

Odkazy

Komise požaduje přístup k internetu v celé EU

Communication – Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society (COM(2016)587)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: „5G for Europe: An Action Plan“ (COM(2016)588)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) (COM(2016)590)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) (COM(2016)591)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities (COM(2016)589)

 • Komise 14. 9. 2016 navrhla přepracování legislativy EU v oblasti telekomunikací. Návrhy mají za cíl podpořit zejména investice do sítí s velmi vysokou kapacitou a urychlit veřejný přístup evropských občanů k Wi-Fi.

Pozadí

V roce 2015 mělo 71 % evropských domácností (28 % ve venkovských oblastech) přístup k rychlému pevnému internetovému připojení (rychlost stahování nejméně 30 Mb/s), a pokud jde o pokrytí mobilními sítěmi 4G, činil průměr v EU 86 % (36 % ve venkovských oblastech). To nestačí k uspokojení rostoucí poptávky po rychlosti, kvalitě a spolehlivosti infrastruktury nezbytné pro jednotný digitální trh.

Iniciativa je součástí strategie EU k vytvoření jednotného digitálního trhu. Celkem bude do konce roku 2016 představeno 16 iniciativ (více v příspěvku „Jak si Komise představuje jednotný digitální trh?“, Informační společnost v květnu 2015).

Klíčové a sporné body

Komise předložila 3 strategické cíle týkající se propojení pro rok 2025:

 • Všichni socioekonomičtí hráči (školy, univerzity, výzkumná střediska a dopravní uzly), poskytovatelé veřejných služeb (nemocnice a správní orgány) a podniky spoléhající na využití digitálních technologií by měli mít přístup k velmi vysokému gigabitovému propojení, které umožní uživatelům stahovat/nahrávat 1 GB dat za sekundu.
 • Všechny evropské domácnosti na venkově i ve městech by měly mít možnost připojení o rychlosti stahování nejméně 100 Mb/s, které lze navýšit na Gb/s.
 • Všechny městské oblasti a také hlavní silnice a železnice by měly mít nepřerušované pokrytí technologiemi 5G (pátá generace bezdrátových komunikačních systémů). Jako prozatímní cíl by pokrytí technologiemi 5G mělo být komerčně dostupné alespoň v jednom velkém městě v každém členském státě EU do roku 2020.

Podle odhadů si dosahování cílů v oblasti propojení v průběhu nadcházejících 10 letech vyžádá investice ve výši 500 mld. €. Tyto finanční prostředky budou muset z velké části pocházet ze soukromých zdrojů. Komise proto navrhla nový evropský kodex pro elektronické komunikace, který zahrnuje progresivní a zjednodušená pravidla, jež mají pro všechny společnosti zatraktivnit investice do nové infrastruktury špičkové kvality všude v EU. Komise předpokládá, že investice zmobilizované tímto novým rámcem by mohly do roku 2025 zvýšit HDP o dalších 910 mld. € a vytvořit 1,3 mil. nových pracovních míst. Nový evropský kodex pro elektronické komunikace navrhuje:

 • Posílení hospodářské soutěže a předvídatelnosti investic: Kodex má uplatňovat regulaci trhu, pouze pokud to bude vyžadovat zájem konečných uživatelů, a v případě, že obchodní ujednání mezi hospodářskými subjekty nepřinesou konkurenceschopné výsledky. Nový kodex má omezit regulaci tam, kde vzájemně si konkurující operátoři společně investují do sítí s velmi vysokou kapacitou, a usnadnit účast menších subjektů na investičních projektech, a to díky sdílení nákladů, překonávání překážek v rozšiřování atd.
 • Lepší využívání rádiových frekvencí: Kodex navrhuje dlouhou dobu trvání licence spolu s přísnějšími požadavky na účelné a efektivní využívání spektra. Navrhuje rovněž koordinovat základní parametry, jako jsou lhůty pro přidělování spektra, aby se zajistilo včasné uvolnění spektra na trhu EU a hlubší integrace politik spektra napříč EU s cílem zajistit plné bezdrátové pokrytí v celé EU.
 • Výraznější ochranu spotřebitele v oblastech, kde obecná pravidla na ochranu spotřebitele neřeší specifické potřeby jednotlivých odvětví. Pravidla mají umožnit snadněji přejít k jinému dodavateli v případech, kdy spotřebitelé podepsali smlouvy na balíčky telekomunikačních služeb (kombinující internet, telefon, televizi, mobilní telefon atd.), a zajistit cenovou dostupnost smluv o poskytování internetových služeb.
 • Bezpečnější on-line prostředí pro uživatele a spravedlivější pravidla pro všechny subjekty: Regulace by měla být rozšířena i na nové on-line subjekty, které nabízejí služby rovnocenné službám tradičních operátorů. Pravidla rovněž počítají s tím, že uživatelé mají mít v budoucnu možnost prostřednictvím těchto on-line služeb vytočit celoevropské číslo tísňového volání 112.

Kromě kodexu Komise rovněž představila akční plán pro zavedení 5G v celé EU od roku 2018. Počítá se společným harmonogramem EU pro koordinované komerční zavádění technologií 5G v roce 2020. Zaměří se na vymezení a přidělení pásem spektra pro technologie 5G, organizaci celoevropských zkoušek 5G od roku 2018, podporu společných globálních norem pro technologie 5G a na motivaci k přijetí vnitrostátních plánů zavádění technologií 5G ve všech členských státech EU.

Balík obsahuje další klíčovou iniciativu WiFi4EU, jejímž cílem je pomoci poskytnout všem občanům EU bezplatné přístupové body WiFi (např. uvnitř a v blízkosti veřejných budov, zdravotních středisek, parků nebo náměstí). Finanční prostředky určené na instalaci místních bezdrátových přístupových bodů by měly být k dispozici co nejrychleji po přijetí tohoto systému Radou a EP. Jedná se o nový systém veřejných poukázek s počátečním rozpočtem ve výši 120 mil. €. Podle směrnice o elektronickém obchodu by místní orgány, které tyto služby nabídnou svým občanům, nebyly odpovědné za obsah, který přenášejí.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrhy vstoupí do řádného legislativního postupu.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality