KULATÝ STŮL: Autorská práva na jednotném digitálním trhu

V úterý 15. listopadu 2016 se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu o EU na téma autorská práva na jednotném digitálním trhu.

Představení Strategie pro jednotný digitální trh provedené Evropskou komisí dne 6. května 2015 spustilo vlnu zásadních změn autorského práva především na komunitární úrovni. V rámci podkladového materiálu budou současné návrhy právních dokumentů Evropské komise a dopad, jaký budou tyto mít na současnou autorskoprávní úpravu, přičemž hlavními diskutovanými dokumenty budou nedávno zveřejněné návrhy:
– směrnice o autorském právu v jednotném digitálním trhu;
– nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, která se použijí na některé on-line přenosy vysílacích organizací a další přenosy televizních a rozhlasových programů.

Kulatý stůl zahájila Lucie Šestáková z Úřadu vlády. Po úvodním slově následovalo představení podkladového materiálu odborným garantem setkání Národním centrem pro digitální ekonomiku, které reprezentoval Josef Donát. Následně přednesly svá odborná stanoviska k diskuzním otázkám Petra Smolíková z Ministerstva kultury, Eva Vaňková z Ministerstva průmyslu a obchodu a Eva Martinicová z CEC Government Relations.

Prostor byl věnován v první řadě návrhu Nařízení o vysílání, zakotvujícího nová práva a povinnosti pro vysílací organizace. Podrobně byly rozebrány vliv této úpravy na vznik tzv. pan-evropských licencí obsahu a s tím spojené dopady na budoucí evropskou uměleckou tvorbu. K problematice se vyjadřovali zástupci nejen Ministerstva kultury, ale i zástupci vydavatelů, distributorů a tvůrců z filmové a vysílací branže.

Zbytek diskuze se již věnoval návrhu tzv. DSM směrnice. Tématem kulatého stolu byla dále problematika nového výlučného práva vydavatelů tiskovin. Účastníci vyjádřili obavy vzhledem k diskrepancím mezi definicemi v závazné části směrnice a v recitálové části. Za nejasný byl označen dopad směrnice na hyperlinky a tzv. snippety, což je téma podstatné zejména pro tzv. agregátory zpráv.

Na toto téma plynule navázala diskuse o nových povinnostech ISP. Zde bylo hojně diskutováno zavedení kontroverzní povinnosti ISP sledovat a filtrovat obsah, který uživatelé na uložiště nahrávají. Diskuze se nesla v duchu odmítnutí přenesení odpovědnosti za obsah na poskytovatele a zavedení filtrovací povinnosti, a to z důvodu jejich rozporu s dosavadní rozhodovací praxí a právní úpravou. Tuto skutečnost reflektuje i fakt, že ČR se v současné době k této úpravě staví negativně, což uvádí i ve své rámcové pozici schválené vládou ČR. V diskuzi byla i zmíněna otázka navrhované povinnosti transparentnosti a práva na vyjednání dodatečné odměny v rámci tzv. best-sellerové úpravy v kontextu současné tuzemské úpravy v českém právním řádu.

V závěru kulatého stolu potom proběhla diskuze na téma nových výjimek z autorského práva, kdy se největší pozornosti těšila výjimka pro tzv. data-mining pro výzkumné organizace. Diskutující strany vnímají nedostatečně konkrétní vymezení subjektů a rozsahu této výjimky, preferovaly by tedy vyjasnění této výjimky.

PODKLADOVÝ DOKUMENT

FOTOGALERIE

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality