Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2016

09.11.2016
Euroskop

Komise by chtěla revidovat Europass, Hodnocení záruk pro mladé a Iniciativy na podporu mládeže

 • Komise navrhuje modernizaci systému Europass
 • Komise zhodnotila mechanismus záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu mládeže

Komise by chtěla revidovat Europass

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES (KOM(2016)625)

 • Komise 4. 10. 2016 přijala návrh na přezkum rozhodnutí o Europassu, což je soubor nástrojů a služeb, který mohou využívat občané a který má za cíl zlepšit transparentnost dovedností a kvalifikací v celé EU.

Pozadí

Platný jednotný evropský rámec pro transparentnost v oblasti kvalifikací (tzv. Europass) byl zřízen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004. Hlavním cílem rámce je podpora mobility osob v Evropě – pro účely vzdělání i kvůli práci. Europass by měl zvýšit dostupnost a obeznámenost s nástroji, které dovednosti a kvalifikace zviditelňují. Rámec má přinášet informace nejen studentům, uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům a zaměstnavatelům, ale také vzdělávacím institucím a institucím odborné přípravy.

Platný Europass tvoří soubor následujících dokumentů:

 • Europass-životopis (Europass-CV), jímž jednotlivci podávají přehled o svých kvalifikacích, odborné praxi, dovednostech a kompetencích,
 • Europass-jazykový pas (ELP), jímž jednotlivci podávají přehled o svých jazykových dovednostech,
 • Europass-dodatek k osvědčení (ECS), který vydávají instituce odborného vzdělávání a přípravy svým studentům spolu se standardním osvědčením a který obsahuje informace, jež zlepšují srozumitelnost osvědčení zejména pro zaměstnavatele nebo zahraniční instituce,
 • Europass-dodatek k diplomu (EDS), který vydávají vysokoškolské instituce svým absolventům spolu s titulem nebo diplomem, aby byly jejich odborné kvalifikace srozumitelnější, a to především mimo zemi, kde byly získány,
 • Dokument Europass-mobilita (EMD), kam vysílající a hostitelské organizace zaznamenávají všechna organizovaná období studia či odborné přípravy, která daná osoba stráví v jiné evropské zemi.

Od roku 2005 navštívilo internetové stránky Europassu více než 126 mil. návštěv a bylo staženo takřka 100 mil. šablon dokumentů – nejčastěji se jednalo o životopisy, kterých bylo prostřednictvím rámce vytvořeno více než 60 mil. kusů.

V roce 2013 proběhlo posouzení rámce a výsledky byly dle Komise velice pozitivní. Dle hodnocení dokumenty Europassu používají všechny možné skupiny a rámec přispěl k vnitrostátní mobilitě (40 % dotázaných uživatelů změnilo místo působení ve své domovské zemi). Následně v červnu 2016 Komise předložila novou agendu dovedností pro Evropu, jejíž součástí je i předložená revize Europass.

Klíčové a sporné body

Návrh, který Komise předložila, by měl Europass zjednodušit a přizpůsobit digitálním technologiím. Nový rámec Europass by měl občanům snadněji určit a formulovat jejich dovednosti a kvalifikace ve všech jazycích Unie.

Mezi nové nástroje patří:

 • zlepšený internetový nástroj pro vytváření životopisů a kvalifikačních profilů;
 • bezplatné nástroje sebehodnocení, které zájemcům pomohou posoudit jejich dovednosti, relevantní informace o možnostech vzdělávání v celé Evropě;
 • informace a podpora, jež mají napomoci při uznávání kvalifikací;
 • informace o trhu práce, které se týkají toho, po kterých dovednostech je kde největší poptávka.

Nově by mělo být prostřednictvím využívání velkých datových souborů možné zmapování a předvídání vývoje trhu práce a požadavků na dovednosti. Nový rámec Europass by měl kromě zmíněného být propojen s dalšími nástroji a službami EU, prostřednictvím nichž EU usiluje o zlepšení podmínek na trhu práce. Jedná se např. o Evropský portál pracovní mobility EURES. K výrazným změnám by nemělo dojít v případě národních podpůrných středisek, která by měla i nadále poskytovat individuální poradenství a pomáhat lidem při orientaci v problematice dovedností a kvalifikací.

Předpokládaný další vývoj

Návrh by měl být přijat řádným legislativním postupem a byl předán EP a Radě.

Odkazy

Krátce…

Hodnocení záruk pro mladé a Iniciativy na podporu mládeže

Komise 4. 10. 2016 přijala sdělení, v němž popisuje hlavní výsledky záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí dosažené od jejich zavedení v roce 2013 a vyhodnocuje, jak na úrovni EU i v jednotlivých zemích zlepšit zavádění jednotlivých systémů záruk. Záruky pro mladé lidi mají poskytnout všem mladým lidem kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského programu nebo stáže s tím, že by tuto nabídku měli obdržet do 4 měsíců od začátku nezaměstnanosti či od ukončení formálního vzdělávání. V roce 2015 Komise rozhodla o zvýšení předběžného financování poskytovaného v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. V oblasti nezaměstnanosti mládeže došlo k pokroku a v porovnání s rokem 2013 se počet nezaměstnaných mladých snížil o 1,4 mil. osob a o 900 tis. poklesl počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Předložené sdělení akcentovalo potřebu rychlejšího zavádění záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu. Pomoc by se měla soustředit zejména na ty, kteří jsou těžko přístupní, což znamená, že nejsou registrováni na úřadu práce, mají nízkou kvalifikaci, předčasně opustili školu nebo se při hledání práce potýkají s nejrůznějšími překážkami (chudobou, sociálním vyloučením, postižením či diskriminací).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality