DOPORUČENÍ: Společnost 4.0

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 10. ledna svá doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 2. prosince 2016. Diskuze se zaměřila především na klíčové výzvy v budování Společnosti 4.0, podporu aktivit 4.0 a jejich strategické naplňování. Doporučení vznikla ve spolupráci s obsahovým garantem kulatého stolu Hospodářskou komorou České republiky.

Řada ekonomicky a průmyslově vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem tzv. 4. průmyslové revoluce. Ta zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství, včetně souvisejících oblastí s dopadem do celé společnosti. Předpokládané dopady této evoluční revoluce jsou celospolečenské. V současné době je nutné definovat, jak mají být jednotlivé agendy Společnosti 4.0 (mimo technologie jde i o vzdělávání, sociální systém, trh práce) systémově řízené.

Dokument, popisující vymezení problematiky včetně návrhu akčního plánu dalších kroků, připravený v rámci národní iniciativy Průmysl 4.0, byl vládou ČR vzat na vědomí dne
24. srpna 2016. Důležitým úkolem je vytvořit vhodnou řídící strukturu nazývanou Aliance Společnost 4.0. Tu připravuje Úřad vlády mimo jiné ve spolupráci s hospodářskými a sociálními partnery.

Celý komentář státního tajemníka k tématu Společnost 4.0 naleznete zde.

Doporučení Národního konventu o EU

  1. Koncept 4. průmyslové revoluce je třeba chápat komplexně jako problém celospolečenský, vítáme tedy myšlenku Aliance Společnost 4.0 jako jediné koordinační a řídicí platformy zastřešující všechny aspekty spojené se 4. průmyslovou revolucí.
  2. Je nezbytné řešit problémy bezpečnosti, pracovního trhu a vzdělávání jako problémy komplexní, vzájemně související s tím, že role všech zainteresovaných, tedy státu, podniků, organizací zastupujících zaměstnavatele a zaměstnance, akademické sféry v těchto oblastech je nezastupitelná a žádoucí je spolupráce všech zúčastněných dohromady.
  3. Hybnou silou 4. průmyslové revoluce jsou do značné míry malé a střední podniky, na nichž závisí budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky, ale pro všechny podniky je nyní důležité zahájit spolupráci průmyslové sféry se sférou akademickou a dále s odbory při řešení problémů pracovního trhu.
  4. Zcela zásadním faktorem pro Společnost 4.0 je systém vzdělávání, který musí změnit svůj obsah a charakter směrem k podpoře kreativity, kritického myšlení a přenositelných dovedností a zároveň musí zvýšit svou flexibilitu dynamicky podporovat rekvalifikace.
  5. Je třeba podporovat mezinárodní spolupráci s cílem být kompatibilní s technologicky vyspělým světem (SRN, Japonsko a další).
  6. V následujícím období je třeba urychleně přikročit k realizaci opatření vycházejících z jednotlivých resortních iniciativ, a to zejména prostřednictvím vzniku a provádění Akčního plánu pro Společnost 4.0.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality