Hospodářská soutěž v březnu 2017

09.04.2017
Euroskop

Komise navrhuje účinnější vymáhání antimonopolních pravidel EU, Komise představila nový nástroj upozorňující na porušení antimonopolních pravidel

 • Komise přijímá nová pravidla pro účinnější vymáhání antimonopolních pravidel EU v členských státech

 • Nový nástroj Komise umožní jednotlivcům anonymně poskytnout informace o porušování hospodářské soutěže v EU

Komise navrhuje účinnější vymáhání antimonopolních pravidel EU

Proposal for a directive of the European parliament and of the Council to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market (COM(2017)142)

 • Orgány pro hospodářskou soutěž členských států a Komise spolupracují v oblasti antimonopolních pravidel EU

 • Komise chce, aby všechny vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž byly schopny přijímat rozhodnutí zcela nezávisle a měly k dispozici účinné nástroje k zastavení protiprávního jednání i k ukládání sankcí za porušování předpisů

 • Dobře fungující jednotný trh je výhodou pro evropské spotřebitele i podniky

 • Komise plánuje prohloubit svou spolupráci se všemi vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž, aby jednotný trh fungoval lépe

 • Komise 22. 3. 2017 navrhla nová pravidla, která by orgánům členských států pro hospodářskou soutěž měla umožnit účinněji vymáhat pravidla EU v této oblasti. Na základě návrhu by mělo být zajištěno, aby pro to měly k dispozici všechny nezbytné nástroje.

Pozadí

Nařízení Rady č. 1/2003 modernizovalo v roce 2004 prosazování antimonopolních pravidel EU týkajících se restriktivních obchodních praktik (článek 101) a zneužívání dominantního postavení (článek 102). Tímto nařízením se ukončil předchozí oznamovací systém, podle kterého společnosti předkládaly Komisi dohody ke schválení podle antimonopolních pravidel. Na základě nařízení rovněž vznikla Evropská síť pro hospodářskou soutěž, v jejímž rámci Komise a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž států úzce spolupracují na prosazování pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže.

Tato síť podporuje jednotné uplatňování antimonopolních pravidel EU všemi donucovacími orgány. Od roku 2004 přijaly více než 1 tis. rozhodnutí při šetření široké škály případů ve všech odvětvích hospodářství. V letech 2004–2014 přijaly vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž přes 85 % všech rozhodnutí, u nichž se uplatňovala antimonopolní pravidla EU. Sdělení Komise: Deset let prosazování antimonopolních pravidel podle nařízení č. 1/2003 (COM(2014)453) poukázalo na řadu oblastí, v nichž by se dala činnost vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž zefektivnit.

Nový návrh Komise, který má zajistit efektivní činnost vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, by měl přispět k dosažení cíle, kterým je skutečně jednotný trh, a zároveň podpořit celkový cíl v podobě konkurenceschopných trhů, růstu a zaměstnanosti. Návrh navazuje na veřejnou konzultaci, kterou Komise zahájila v listopadu 2015 a která se zaměřila na posílení pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž v zájmu zvýšení jejich efektivity. Je předkládán v podobě směrnice, což umožní, aby byla respektována specifika jednotlivých členských států

Klíčové a sporné body

Cílem předkládaného návrhu je zajistit, aby měly vnitrostátní orgány při uplatňování stejného právního základu vhodné nástroje pro prosazování práva. Tím by mohl vzniknout skutečně společný prostor, v němž se prosazují pravidla hospodářské soutěže, která mají zajistit, že:

 • budou při prosazování antimonopolních pravidel EU jednat nezávisle a zcela nestranně, aniž by přijímaly pokyny od veřejných či soukromých subjektů,
 • žbudou mít pro svoji práci k dispozici potřebné finanční a lidské zdroje,
 • budou mít všechny pravomoci potřebné k získání veškerých příslušných důkazů, jako je např. právo na prověření mobilních telefonů, laptopů a tabletů,
 • budou při ukládání přiměřených a odrazujících sankcí za porušování antimonopolních pravidel EU využívat vhodné nástroje. Návrh obsahuje pravidla týkající se odpovědnosti mateřské společnosti a právního nástupnictví, která společnostem zabrání vyhnout se pokutě prostřednictvím restrukturalizace. Příslušné orgány mají moci rovněž vymáhat pokuty od protiprávně jednajících společností, které na území dané země nepůsobí legálně,
 • budou disponovat koordinovanými programy shovívavosti, které povzbudí společnosti, aby předkládaly důkazy o protiprávních kartelových dohodách. Tím se má zvýšit motivace podniků, aby se účastnily programů shovívavosti a oznamovaly svou účast na kartelové dohodě.

Návrh Komise zdůrazňuje význam základních práv podniků a vyžaduje, aby orgány při výkonu svých pravomocí zajistily odpovídající záruky v souladu s Listinou základních práv EU. Z hlediska prosazování těchto pravidel by nemělo záležet na tom, kde podnik v rámci jednotného trhu sídlí.

Předpokládaný další vývoj

Návrh směrnice bude v rámci řádného legislativního postupu předložena k přijetí EP a Radě. V případě jejího přijetí ji musí členské státy provést do svých právních řádů.

Odkazy

Krátce…

Komise představila nový nástroj upozorňující na porušení antimonopolních pravidel

 • Interní informace mohou být významným nástrojem, který pomůže odhalit kartelové dohody a další praktiky narušující hospodářskou soutěž

 • S novým nástrojem Komise je možné poskytnout informace a zůstat přitom v anonymitě

Komise 16. 3. 2017 spustila nový nástroj, díky kterému bude pro jednotlivce snazší anonymně upozornit Komisi na tajný kartel a další porušení antimonopolních pravidel. Dosud byla většina kartelů odhalena díky programu shovívavosti, v němž mohly podniky nahlásit své vlastní zapojení do kartelu výměnou za vyměření nižší pokuty. Nový nástroj Komise dává příležitost i jednotlivcům, kteří vědí o existenci či fungování kartelu nebo jiné formy porušování antimonopolních předpisů, aby pomohli takové praktiky ukončit. S novým systémem se zvyšuje pravděpodobnost odhalení a stíhání, a jde tak o další demotivační faktor, který má podniky odradit od uzavírání či udržování kartelových dohod a dalších druhů protisoutěžního jednání. Nový nástroj zajišťuje oznamovatelům anonymitu pomocí zvlášť navrženého systému pro zasílání šifrovaných zpráv v obousměrné komunikaci. Systém provozuje specializovaný externí poskytovatel služeb, který funguje jako prostředník. Předává pouze obsah přijatých zpráv, aniž by postupoval jakákoliv metadata, z nichž by bylo možné zjistit identitu osoby, která informace poskytla. Umožňuje jednotlivcům nejen poskytnout informace, ale také požádat Komisi, aby jim na jejich zprávy odpověděla. Komisi dává možnost žádat o vysvětlení a další podrobnosti. Jednotlivci, kteří jsou ochotni odhalit svou totožnost, mohou kontaktovat útvar Komise pro hospodářskou soutěž přímo na zvláštním telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Služba je dostupná zde.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality