Informační společnost v květnu 2017

09.06.2017
Euroskop

Komise hodnotí pokrok směrem k jednotnému digitálnímu trhu, Směrnice o audiovizuálních službách reaguje na technologické změny na trhu

 • Sdělení Komise shrnuje dosavadní vývoj, který by měl vést k vytvoření jednotného digitálního trhu a navrhuje další opatření do budoucna

 • Audiovizuální služby v EU by se měly dočkat nové regulace

Komise hodnotí pokrok směrem k jednotnému digitálnímu trhu

 • Přezkum se ohlíží za dosavadním pokrokem v digitální oblasti po dvou letech jejího fungování

 • Komise již předložila všechny hlavní iniciativy zaměřené na vytvoření jednotného digitálního trhu

 • Dále proto vyzývá EP a Radu, aby urychleně jednaly o již předložených návrzích

 • Nastiňuje rovněž další opatření týkající se on-line platforem, ekonomiky založené na datech a kybernetické bezpečnosti

Communication on the Mid-Term Review on the implementation of the Digital Single Market Strategy: A Connected Digital Single Market for All (COM(2017)228)

 • Komise 10. 5. 2017 zveřejnila přezkum strategie pro jednotný digitální trh v polovině období.

Pozadí

Jednotný digitální trh je jednou z hlavních priorit Junckerovy Komise (více v příspěvku „Jak si Komise představuje jednotný digitální trh?“, Informační společnost v květnu 2015). Od května 2015 Komise předložila 35 legislativních návrhů a politických iniciativ, které oznámila v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Nyní se zaměřila na dosažení politické dohody s EP a Radou ohledně všech návrhů, především pokud jde o aktualizované předpisy EU v oblasti telekomunikací, které podpoří investice do vysokorychlostních a kvalitních sítí, jež mají pro plné zavedení digitálního hospodářství a společnosti zásadní význam.

Plně funkční jednotný digitální trh by mohl ekonomice EU dle Komise přispět částkou 415 mld. € ročně a vytvořit statisíce nových pracovních míst. 2 roky po zahájení strategie dosáhla EU důležitých dohod, jež se týkají ukončení poplatků za roaming od 15. 6. 2017 pro všechny cestující v EU (více v příspěvku „Rada a EP se dohodly na stropech velkoobchodních cen za roaming“, Informační společnost v lednu 2017), dále přenositelnosti obsahu, což již od začátku roku 2018 umožní Evropanům cestovat s filmy, hudbou, videohrami nebo elektronickými knihami (více v příspěvku „Instituce se shodly na online přístupu k předplaceným filmům a televizi v zahraničí“, Informační společnost v únoru 2017), které si předplatili doma, nebo také spuštění pásma 700 MHz, které umožní rozvoj sítě 5G a nových on-line služeb (více v příspěvku „Kvalitní rádiové frekvence by měly podpořit mobilní internetové služby“, Informační společnost v únoru 2016).

Klíčové a sporné body

Komise vymezila 3 hlavní záměry v oblastech, které dle jejího názoru vyžadují další opatření na úrovni EU:

 1. Plně rozvinout potenciál evropské ekonomiky založené na datech: Komise připravuje legislativní iniciativu týkající se přeshraničního volného toku jiných než osobních údajů (podzim 2017) a iniciativu v oblasti přístupnosti a opětovného použití veřejných a veřejně financovaných údajů (jaro 2018). Kromě toho bude pokračovat v práci na oblasti odpovědnosti a dalších nově vznikajících problémech souvisejících s daty.
 2. Řešením problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti chránit evropské výdobytky: Komise provede do září 2017 přezkum Strategie kybernetické bezpečnosti EU a mandátu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), aby je sladila s novým rámcem pro kybernetickou bezpečnost. Bude také pracovat na návrzích dalších opatření týkajících se norem, certifikace a označování v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby byla zajištěna větší kybernetická bezpečnost propojených předmětů.
 3. Podporovat on-line platformy jako zodpovědné hráče ve spravedlivém internetovém ekosystému: Komise do konce roku 2017 připraví iniciativu k řešení nespravedlivých smluvních podmínek a obchodních praktik, které byly zjištěny ve vztazích mezi platformami a podniky, a v souvislosti s tím již také nedávno přijala rozhodnutí týkající se prosazování pravidel hospodářské soutěže. Komise zahájila v rámci jednotného digitálního trhu několik dialogů s on-line platformami (např. internetové fórum EU, kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online a memorandum o porozumění o prodeji padělaného zboží přes internet) a plánuje jejich lepší koordinaci. Jedním z cílů je pokročit v procedurálních aspektech a zásadách týkajících se odstraňování nelegálního obsahu (oznámení a opatření), jež jsou založeny na transparentnosti a ochraně základních práv.

Kromě toho se Komise věnuje potřebě dalších investic do digitální infrastruktury a technologií v oblastech, v nichž jsou investiční potřeby mnohem vyšší než kapacita jednotlivých členských států, například v případě vysoce výkonné výpočetní techniky.

Předpokládaný další vývoj

Komise bude podle svého plánu pracovat na předložení legislativních aktů, které budou projednávány Radou a EP.

Odkazy

Směrnice o audiovizuálních službách reaguje na technologické změny na trhu

 • Rada jednala o komplexní směrnici, která se dotýká otázek, jako je vnitřní trh, základní práva a svobody, kulturní rozmanitost a ochrana nezletilých

 • Trh i technologie se rychle rozvíjejí. Návrh by měl zajistit, aby příslušná pravidla držela krok s těmito změnami

 • Dohoda v Radě představuje další krok směrem k dokončení jednotného digitálního trhu

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities (COM(2016)287)

 • Rada 23. 5. 2017 dosáhla obecného přístupu k návrhu revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Pozadí

Komise předložila svůj návrh v květnu 2016 jako součást strategie pro jednotný digitální trh (více v příspěvku „Komise představila nová pravidla EU pro audiovizuální služby“, Informační společnost v květnu 2016). Cílem návrhu je reagovat na technologické změny a změny na trhu, k nimž dochází v souvislosti s přechodem k digitalizaci, a zachovat tak konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví spolu s jeho základními hodnotami, jako je ochrana nezletilých osob, pluralita sdělovacích prostředků, kulturní rozmanitost a ochrana spotřebitele.

Návrh dále sjednocuje pravidla týkající se televizního vysílání a služeb na vyžádání (např. Netflix nebo MUBI) a rozšiřuje oblast působnosti směrnice na platformy pro sdílení videonahrávek (např. YouTube nebo Dailymotion). Tyto platformy budou muset splňovat pravidla pro ochranu nezletilých osob a zajišťovat ochranu všech občanů před nenávistnými verbálními projevy a násilím.

Návrh zjednodušuje pravidla týkající se „zásady země původu“ (poskytovatelé služeb díky tomu podléhají pouze pravidlům platným v zemi, ve které mají sídlo). Jsou v něm rovněž stanoveny přísnější závazky, pokud jde o propagaci evropských děl prostřednictvím služeb na vyžádání.

Klíčové a sporné body

Rada schválila kompromisní znění navržené maltským předsednictvím na základě těchto prvků:

 • do oblasti působnosti směrnice byly zahrnuty také služby „sociálních médií“, jejichž významnou součástí je poskytování audiovizuálního obsahu;
 • zjednodušení pravidel týkajících se pravomoci a souvisejících postupů spolupráce, aby bylo možné zabývat se přeshraničními službami, například službami poskytovatelů, kteří jsou usazeni v jedné zemi, ale zaměřují se na diváky v jiné zemi. Kromě toho pokud vnitrostátní regulační orgány obdrží žádost z jiného členského státu, musí dodržet lhůtu 2 měsíců;
 • podpora evropských děl se bude vztahovat i na poskytovatele služeb na vyžádání, a to prostřednictvím požadavku, aby měli v katalozích alespoň 30% podíl evropských děl (oproti původnímu návrhu Komise 20 %), a možnosti pro členské státy požadovat od poskytovatelů mediálních služeb finanční příspěvek, a to i v případě, že jsou tito poskytovatelé usazeni v jiném členském státě, přičemž začínající a malé podniky jsou od těchto povinností osvobozeny;
 • flexibilnější pravidla pro audiovizuální obchodní sdělení. Návrh obsahuje rovněž ustanovení týkající se nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů, transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků a nutnosti rozvíjet mediální gramotnost.

Předpokládaný další vývoj

Dohoda dosažená v rámci Rady je předpokladem pro zahájení jednání s EP.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality