Regionální politika v červenci 2017

09.08.2017
Euroskop

Posílení inovací v evropských regionech

  • Evropské regiony by měly být více inovativní

Posílení inovací v evropských regionech

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění (KOM(2017)376)

  • Komise 18. 7. 2017 zveřejnila sdělení k posílení inovací v evropských regionech, které má zajistit rozvoj výzkumu a inovací v evropských regionech.

Pozadí

EU hraje klíčovou roli při podpoře všech regionů a členských států za účelem uvolnění jejich potenciálu ve vztahu k inovacím, konkurenceschopnosti, udržitelné zaměstnanosti a udržitelnému růstu. Komise ve sdělení z roku 2010 o příspěvku regionů k chytrému růstu vyzvala vnitrostátní a regionální orgány k vypracování strategií pro inteligentní specializaci pro oblast výzkumu a inovací.

Přístup inteligentní specializace byl začleněn do reformované politiky soudržnosti na období 2014–2020 a jeho smyslem bylo maximalizovat pozitivní dopad na růst a pracovní místa.

Klíčové a sporné body

Komisí byly označeny 4 výzvy, na něž je třeba se zaměřit:

1) Další reforma výzkumných a inovačních systémů v rámci regionů

– Například je potřeba zvýšit reformní úsilí s cílem vytvořit příznivé podnikatelské prostředí a efektivní a transparentní veřejnou správu, jež podpoří inovace a zvyšování dynamiky na trzích výrobků a služeb a zlepší podmínky pro zakládání a růst startupů.

2) Prohlubování spolupráce při investování do inovací napříč regiony

– Do konce roku 2017 by měla Komise v úzkém partnerství s příslušnými členskými státy zavést pilotní akci pro úzkou spolupráci s 5 až 10 tematickými partnerstvími, ve které budou zastoupeni tvůrci politik, výzkumní pracovníci, podniky a další účastníci inovačního procesu.

3) Posílení výzkumu a inovací v méně rozvinutých regionech a regionech, jež procházejí průmyslovou transformací

– Do konce roku 2017 by měla spustit akci pro omezený počet regionů za účelem podpory inovací pro řešení úkolů průmyslové transformace. Snahou této akce by mělo být umožnění kombinovaného využívání nástrojů EU a programů řízených Komisí spolu s dostupnými zdroji z politiky soudržnosti s cílem urychlit zavádění inovací, odstranit investiční překážky a usnadnit rekvalifikaci a přípravu na průmyslové a společenské změny.

4) Využití součinnosti a doplňkovosti mezi politikami a nástroji EU

– Komise by měla prozkoumat možnosti poskytování pomoci na místě prostřednictvím zvláštních vyslanců pro investice. Tito vyslanci by pro místní zúčastněné strany sloužili jako první kontaktní bod s cílem dosáhnout co nejúčinnějšího využití různých fondů EU. Jednali by na základě žádosti. Komise by měla také poskytnout zúčastněným stranám komplexně zmapované subjekty podpory a nejmodernější zařízení v regionálních ekosystémech s cílem podpořit meziregionální partnerství a přístup k odborným způsobilostem.

Předpokládaný další vývoj

Komise bude situaci nadále sledovat a ze sdělení by měla vycházet při přípravě legislativních aktů.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality