Vnitřní trh v září 2017

10.10.2017
Euroskop

EU chystá rozšíření a posílení EFSI

  • EFSI má pokračovat

EU chystá rozšíření a posílení EFSI

  • EFSI měl dle hodnocení pozitivní dopad.

  • EFSI má být prodloužen do roku 2020.

  • Nově by se měla podpora soustředit pro znevýhodněné.

  • Komise plánuje s podporou investic pokračovat i po roce 2020.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (KOM(2016)597)

  • EP a členské státy se 13. 9. 2017 dohodly na rozšíření a posílení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Dohoda prodlužuje trvání EFSI a zvyšuje jeho finanční kapacitu.

Pozadí

V listopadu 2014 byl předložen investiční plán pro Evropu, který měl za cíl zlepšit podmínky pro zvýšení investic a vrátit důvěru v evropské hospodářství a růst. V červnu 2016 vydala Komise sdělení Obnova investic v Evropě – zhodnocení investičního plánu pro Evropu, v němž poukazuje na doposud dosažené výsledky investičního plánu a nastiňuje další plánované kroky, včetně prodloužení trvání Evropského fondu pro strategické investice (EFSI).

EFSI byl zřízen na počáteční období 3 let a cílem byla mobilizace přinejmenším 315 mld. € v podobě investic. EFSI byl zhodnocen jako úspěšný, a proto se Komise rozhodla zdvojnásobit jej, a to jak co do délky trvání, tak co do finanční kapacity. Právní prodloužení, které v září 2016 představila Komise, se týká období současného víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně 500 mld. € investic do roku 2020 (více v příspěvku „Komise učinila poslední kroky ke spuštění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) na podzim“, Vnitřní trh v červenci 2015 a v příspěvku „Rada schválila fond pro strategické investice (EFSI)“, Vnitřní trh v březnu 2015).

Klíčové a sporné body

Cílem návrhu je posílit využívání EFSI v méně rozvinutých a přechodových regionech. V tomto ohledu je lepší kombinace jiných zdrojů finanční podpory EU, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, Horizont 2020 a Nástroj pro propojení Evropy, s podporou z EFSI klíčovým prvkem a má přispět k mobilizaci dodatečných investic ze strany soukromého sektoru.

Dohoda EP a členských států stanovuje:

  • Prodloužení počáteční tříleté lhůty EFSI (2015-2018) do roku 2020 (konec současného víceletého finančního rámce).
  • Evropský investiční poradní sbor by měl poskytovat technickou pomoc organizátorům projektů na místní úrovni.
  • Podpora z EFSI by měla proudit do více regionů.
  • EFSI by měl cílit na nová odvětví – udržitelné zemědělství a rybolov, pomoc při přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství.

Předpokládaný další vývoj

Návrh nařízení EFSI 2.0 musí být formálně přijat EP a Radou. Pro období po roce 2020 má Komise v úmyslu předložit návrhy k další podpoře strategických investic.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality