Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2017

09.11.2017
Euroskop

Systém vstupu/výstupu schválen EP, Rada jednala o migraci, LIBE schválil revizi Dublinu

 • Systém vstupu/výstupu by měl být reformován

 • Rada řešila otázky migrace

 • Dublin má být revidován

Systém vstupu/výstupu schválen EP

 • EU chce urychlit, zjednodušit a zlepšit hraniční kontroly.

 • Návrh je součástí širšího balíku týkajícího se správy vnějších hranic.

 • Nově má být evidováno jméno, druh cestovního dokladu, biometrické údaje a datum a místo vstupu a výstupu.

 • Od 90. let 20. stol. se EU snaží budovat společný azylový systém.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (KOM(2016)194)

 • EP 25. 10. 2017 přijal v prvním čtení návrh nařízení, kterým se má zřídit takzvaný systém vstupu/výstupu s cílem urychlit, zjednodušit a zlepšit hraniční kontroly státních příslušníků třetích zemí přijíždějících do EU.

Pozadí

Komise od května 2015, kdy představila Evropský program pro migraci, iniciovala řadu kroků, které by měly problém řešit ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zejména v oblastech nelegální migrace, hranic a azylu. První kroky EU se snažily reagovat na aktuálně vzniklou situaci a neřešily příčiny krize. Bez ohledu na migrační krizi se Unie pokouší již od 90. let 20. století budovat společný azylový systém, avšak doposud neúspěšně. V dubnu 2016 Komise přijala legislativní balík, jehož cílem je zlepšení a reforma azylového systému a zřízení systému vstupu/výstupu s cílem urychlit, zjednodušit a zlepšit hraniční kontroly státních příslušníků třetích zemí přijíždějících do EU a taktéž otevřela diskusi o podobě silnějších a inteligentnějších informačních systémů pro správu hranic a vnitřní bezpečnost (více v příspěvku „Ochrana hranic a azylové řízení nefunguje, Komise proto navrhuje reformu“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2016).

Klíčové a sporné body

Návrh je součástí širšího balíku týkajícího se správy vnějších hranic EU a navrhovaný systém by měl poskytovat informace o krátkodobých pobytech a zlepšit odhalování padělaných dokladů stejně jako případů zneužívání totožnosti. Vztahovat by se měl na všechny občany třetích zemí s povolením ke krátkodobému pobytu v schengenském prostoru (tzn. maximálně 90 dní během 180denního období).

 • Návrh počítá s tím, že systém bude evidovat jméno, druh cestovního dokladu, biometrické údaje a datum a místo vstupu a výstupu. Systém by měl fakticky nahradit doposud platné ruční razítkování dokladů, které je zdlouhavé a neefektivní.

Předpokládaný další vývoj

Konečné znění bude nyní muset přijmout Rada. Systém by mohl být uveden do provozu do roku 2020.

Odkazy

Krátce…

Rada jednala o migraci

 • Migrační strategie dle Rady funguje.

 • Rada plánuje přijmout další opatření.

Rada se 19. 10. 2017 dohodla na tom, že migrační strategie, jejímž cílem je obnovit ochranu vnějších hranic a snížit počet příchozích osob a úmrtí na moři, přináší výsledky a měla by být konsolidována. Zástupci členských států se dohodly na přijetí dalších opatření, např. podpory pro přímo dotčené země EU; intenzivní spolupráci se zeměmi původu a tranzitu, mimo jiné s Tureckem a zeměmi západního Balkánu; dalším úsilí o zvýšení počtu návratů; uplatňování nezbytných motivačních prvků prostřednictvím politik EU, jako jsou politiky v oblasti obchodu či rozvoje, v zájmu zvýšení míry navracení a předcházení nelegální migraci. Radou byla také opětovně potvrzena snaha o návrat k Schengenu. Rada také projednala problematiku Středomoří. Na trase přes centrální Středomoří se ve 3. čtvrtletí roku 2017 snížil počet nelegálních vstupů v porovnání se stejným obdobím v roce 2016 téměř o 70 %. EU chce také pokračovat ve spolupráci s Libyí a se zeměmi, které s ní sousedí, s cílem posílit ochranu hranic.

LIBE schválil revizi Dublinu

 • Všichni žadatelé o azyl mají být zaregistrováni při příjezdu.

 • EU se snaží o zvyšování bezpečnostních kontrol.

Výbor LIBE 19. 10. 2017 schválil své návrhy revize Dublinského nařízení, které je základním kamenem azylového systému EU. Komise předložila svůj návrh na nový dublinský systém v květnu 2016 a následně v březnu 2017 předložila zpravodajka EP svůj návrh zprávy pro výbor (více v příspěvku „Komise představila reformu azylového systému“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2016). Data z roku 2015 odhalily nedostatky stávajícího systému a zejména jeho neschopnost zvládnout náhlý nárůst počtu lidí, kteří potřebují ochranu. Nový dublinský systém by měl tedy zajistit to, aby byl žadatel o azyl rychle a spravedlivě přemístěn. Nově by první země příchodu neměly být automaticky odpovědné za žadatele a namísto toho by bylo přiřazení odpovědnosti založeno na skutečných vazbách na členský stát, jako je rodina, předchozí bydliště nebo studium. Pokud taková vazba neexistuje, měl by být žadatel o azyl přidělen členskému státu podle pevného distribučního klíče. Cílem je zabránit tomu, aby členské státy u vnějších hranic EU vynakládaly nepřiměřené množství práce. Dále jsou v dokumentu obsaženy možnosti omezení přístupu k finančním prostředkům z EU, a to v případech, kdy státy nedodržují pravidla. Návrh zprávy, který připravila Cecilia Wikströmová (ALDE), byl schválen poměrem 43:16:0. Nyní může EP zahájit vyjednávání s členskými státy v Radě. Členské státy se na zasedání Rady zavázaly, že na summitu v prosinci 2017 budou pokračovat v jednání o reformě s cílem dosáhnout konsensu během prvního pololetí roku 2018.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality