Vnější obchodní vztahy v říjnu 2017

09.11.2017
Euroskop

Nová antidumpingová pravidla EU proti nekalým obchodním praktikám

  • Instituce se dohodly ohledně navrhované metodiky pro posuzování případů narušení trhu ve třetích zemích

Nová antidumpingová pravidla EU proti nekalým obchodním praktikám

  • Nová pravidla by měla umožnit, aby si EU udržela schopnost chránit své výrobce před nekalými obchodními praktikami.

  • Cílem je odhalit případy, kdy jsou ceny dovážených výrobků uměle snižovány v důsledku státních zásahů.

  • Hlavní změnou antidumpingových norem je způsob výpočtu dumpingu v antidumpingových šetřeních, pokud jde o dovoz ze členských států WTO.

  • Byla dohodnuta také změna antisubvenčních právních předpisů EU, pokud jde o způsob, jakým EU provádí šetření subvencí poskytovaných vládami třetích zemí, které vyvážející výrobce nespravedlivě zvýhodňují, a tak poškozují výrobce v EU.

Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (COM(2016)721)

  • Zástupci EP a Rady 3. 10. 2017 dosáhli dohody o návrhu na změny antidumpingových a antisubvenčních předpisů EU, které by měli umožnit, aby nástroje EU na ochranu obchodu řešily současné problémy v mezinárodním obchodním prostředí (zejména nadměrnou kapacitu) a zároveň plně respektovaly mezinárodní závazky EU zakotvené v právním rámci WTO.

Pozadí

Komise navrhla v listopadu 2016 změny antidumpingové metodiky (více v příspěvku „Komise aktualizuje nástroje na ochranu obchodu“, Vnější obchodní vztahy v listopadu 2016). Podle pravidel WTO může EU uložit antidumpingová cla na výrobky pocházející ze třetích zemí, jestliže šetření prokáže, že se tyto výrobky do EU dovážejí za ceny, které jsou nižší než běžná hodnota a že mají negativní hospodářský dopad na výrobní odvětví EU. Podle standardních pravidel se dumpingové rozpětí vypočítává srovnáním ceny výrobku při vývozu do EU s domácími cenami nebo náklady na tento výrobek v zemi vývozu. Avšak ceny a náklady na domácím trhu mohou být v důsledku státních zásahů zkreslené a tím pádem nepředstavují vhodný základ pro srovnání s vývozní cenou.

Klíčové a sporné body

Právní předpisy zavádějí novou metodiku pro výpočet dumpingových rozpětí u dovozu ze třetích zemí v případě významných narušení trhu nebo přetrvávajícího vlivu státu na ekonomiku. Metodika odstraňuje dosavadní rozlišování mezi tržním a netržním hospodářstvím. Komise bude muset prokázat existenci „významného narušení trhu“, pokud jde o prodejní cenu výrobku a jeho výrobní náklady. Pravidla jsou formulována způsobem, který je vůči jednotlivým zemím neutrální, a jsou plně v souladu se závazky EU v rámci WTO.

  • Podle nové metodiky se v případech, kdy v důsledku zkreslení není vhodné použít ceny nebo náklady na domácím trhu, použijí jiné referenční hodnoty odrážející nezkreslené výrobní náklady a náklady na prodej. K nim by mohly patřit referenční hodnoty nebo odpovídající výrobní náklady a náklady na prodej ve vhodné reprezentativní zemi s podobnou úrovní hospodářského rozvoje jako země vývozu. Nová metodika by měla umožnit Komisi v případě narušení zjistit skutečný rozsah dumpingu. Neexistuje však seznam zemí, na něž se nová metodika vztahuje; použije se v případech dumpingu, pokud se v zemi vývozu zjistí významná narušení, která mají dopad na ceny a náklady.

Dohoda zahrnuje také změny, které by měly posílit antisubvenční právní předpisy EU, aby bylo v budoucích případech možné prošetřit veškeré nové subvence, které vyjdou najevo během šetření, a zohlednit je v uloženém konečném clu.

  • Při identifikaci narušení se bude zohledňovat několik kritérií: politika státu a jeho vliv, existence mnoha podniků ve vlastnictví státu, diskriminace ve prospěch tuzemských společností nebo nezávislost finančního sektoru. Komise vypracuje zprávy týkající se konkrétních zemí nebo odvětví, v nichž narušení identifikuje, a důkazy shromážděné v těchto zprávách budou k dispozici pro budoucí šetření. Výrobní odvětví bude moci při podávání podnětů tyto zprávy využít, když bude argumentovat ohledně zemí, v nichž existují narušení trhu.

Nová pravidla se budou vztahovat pouze na případy zahájené až poté, co právní předpisy vstoupí v platnost. Předpisy také zajišťují přechodné období, během nějž se všechna nyní platná antidumpingová opatření i probíhající šetření budou i nadále řídit stávajícími právními předpisy.

Předpokládaný další vývoj

Dohoda bude předložena k formálnímu přijetí EP a Radou. Očekává se, že právní předpisy vstoupí v platnost do konce tohoto roku.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality