Vnitřní trh v říjnu 2017

09.11.2017
Euroskop

Komise prosazuje efektivnější a profesionálnější zadávání veřejných zakázek, Pokrok v CMU, Rada přijala nová pravidla

 • Komise navrhuje stimulovat investice v ekonomice prostřednictvím účinnějšího zadávání veřejných zakázek

 • Rada souhlasí s podporou rizikového kapitálu

Komise prosazuje efektivnější a profesionálnější zadávání veřejných zakázek

 • Podstatná část veřejných investic je vynaložena prostřednictvím veřejných zakázek.

 • Proto by dle Komise zadávání veřejných zakázek mělo být používáno jako strategický nástroj, kterým se lépe zhodnotí peníze daňových poplatníků.

 • Komise si klade za cíl pomoci veřejným orgánům pochopit a plně využít možnosti zadávání veřejných zakázek, ať už jsou financovány EU či nikoliv.

Communication from the Commission to the Institutions: Making Public Procurement work in and for Europe (COM(2017)572)

 • Komise 3. 10. 2017 navrhla iniciativu, jejímž cílem je efektivnější a udržitelnější způsob zadávání veřejných zakázek, který by zároveň v zájmu zjednodušení a zrychlení postupů využíval plného potenciálu digitálních technologií.

Pozadí

Na 2 bil. € veřejných investic ročně (14 % HDP EU) je vynaloženo prostřednictvím zadávání veřejných zakázek. Právní normy EU v této oblasti vyžadují, aby byly všechny veřejné zakázky, jejichž hodnota přesahuje určitou hranici, zadávány prostřednictvím nabídkového řízení s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Tato pravidla byla v roce 2014 dále zjednodušena: veřejné orgány mají před zadáváním zakázek na základě nejlepší ceny upřednostňovat strategický přístup, který zahrnuje kritéria kvality, vyžaduje inovativní a energeticky úsporná řešení a trvá na uplatňování přístupů podporující udržitelnost a začlenění (více v příspěvku „Nová pravidla zadávání veřejných zakázek v EU schválilo plénum EP“, Vnitřní trh v lednu 2014).

EU vyvíjí úsilí o stimulaci ekonomiky a využití potenciálu investic zejména prostřednictvím investičního plánu pro Evropu, který má zapojit soukromý kapitál (tzv. Junckerův plán, více v příspěvku „Komise chce znovu nastartovat růst“, Vnitřní trh v listopadu 2014) a pozitivní orientací fiskální politiky v evropském semestru. Tyto politiky ale navrhuje doplnit strukturálními změnami podporující inovace a růst.

Klíčové a sporné body

Iniciativa představená Komisí zahrnuje 4 hlavní aspekty:

 1. Členské státy vybízí k tomu, aby vypracovaly strategický přístup k politice zadávání veřejných zakázek a zaměřily se na 6 priorit: větší uplatňování inovativních, ekologických a sociálních kritérií při zadávání veřejných zakázek; profesionalizaci veřejných zadavatelů; zlepšení přístupu malých a středních podniků k trhům veřejných zakázek v EU a společností z EU ve třetích zemích; zvýšení transparentnosti, integrity a kvality údajů o zadávaných veřejných zakázkách; digitalizaci procesů zadávání veřejných zakázek a větší spolupráci mezi veřejnými zadavateli napříč EU.
 2. Dobrovolné předběžné posuzování velkých infrastrukturních projektů: Komise by měla zřídit helpdesk, který by odpovídal na konkrétní dotazy týkající se rané fáze projektů, jejichž odhadovaná hodnota přesahuje 250 mil. €. V případě projektů, které mají pro dotčené členské státy velký význam nebo jejichž celková odhadovaná hodnota přesahuje 500 mil. €, by mohly příslušné orgány požádat Komisi, aby zkontrolovala úplný plán zakázky z hlediska slučitelnosti s právními předpisy EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, čímž by se měla snížit nejistota i riziko zpoždění a právních komplikací. Tento mechanismus je dobrovolný, doporučení Komise nezávazná a s informacemi bude nakládáno jako s důvěrnými.
 3. Doporučení ohledně profesionalizace veřejných zadavatelů: Komise členským státům doporučuje přijmout opatření, která zajistí, aby měli veřejní zadavatelé obchodní dovednosti, technické znalosti a aby plně chápali příslušná řízení, jež jsou potřeba k dodržování pravidel a jež zaručí, že daňoví poplatníci za své peníze dostanou nejlepší zboží a služby. Komise by pak také měla usnadnit výměnu osvědčených postupů a inovativních přístupů.
 4. Konzultace o stimulaci inovací prostřednictvím zadávání veřejných zakázek: Komise rovněž zahájila konzultaci, jejímž cílem je získat zpětnou vazbu zúčastněných subjektů ohledně toho, jak stimulovat inovace prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na zboží a služby. Při zadávání veřejných zakázek může jít jak o výsledky inovací, tak inovativní způsoby zadávání. Výsledky budou použity při přípravě budoucích pokynů pro veřejné orgány, které se budou zabývat otázkami, jako je způsob vytyčení strategie, organizace podpory pro zadávání zakázek v oblasti inovací nebo používání nástrojů zadávání veřejných zakázek, které jsou příznivé z hlediska inovací.

Předpokládaný další vývoj

Komise pokračuje v dokončování kapitol dohod o volném obchodu týkajících se zadávání veřejných zakázek, které by společnostem z EU měly pomoci se uplatnit v zahraničí. Upozorňuje také, že je třeba vyřešit (prozatím) bezvýchodnou situaci v Radě ohledně návrhu na nástroj mezinárodního zadávání veřejných zakázek (více v příspěvku „Komise přijala opatření, která by mohla otevřít mezinárodní trhy veřejných zakázek“, Vnější obchodní vztahy v lednu 2016).

Odkazy

Krátce…

Pokrok v CMU, Rada přijala nová pravidla

 • Investice do začínajících podniků a inovací by se mohly zvýšit.

 • Nová pravidla mají pomoci dokončit unii kapitálových trhů.

Rada přijala 9. 10. 2017 nová pravidla pro rizikový kapitál, jejichž cílem je posílit investice do začínajících podniků a inovací. Nařízení bylo přijato bez rozpravy na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov a je součástí plánu EU vytvořit plně funkční unii kapitálových trhů. Rada a EP v květnu 2017 dosáhly dohody ohledně změny pravidel nařízení č. 345/2013 a č. 346/2013 týkajících se investic do fondů rizikového kapitálu a fondů sociálního podnikání (více v příspěvku „Rada souhlasí s větší podporou rizikového kapitálu a sociálních podniků“, Vnitřní trh v květnu 2017). Legislativní akt cílí na zvýšení dostupnosti evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA) a evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF). Konkrétně by se měla úprava týkat správců fondů, kteří spravují aktiva v hodnotě vyšší než 500 mil. €. Aktualizovaná pravidla by rovněž měla rozšířit škálu společností, do nichž fondy EuVECA a EuSEF mohou investovat, včetně malých a středních podniků. Mají umožnit také levnější a snazší přeshraniční nabízení těchto fondů.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality