Daně v listopadu 2017

08.12.2017
Euroskop

Komise představila nová opatření proti podvodům v oblasti DPH

  • Evropské a vnitrostátní úřady by měly spolupracovat ohledně předcházení podvodům v oblasti DPH.

Komise představila nová opatření proti podvodům v oblasti DPH

  • Přeshraniční podvodná činnost v oblasti DPH je jednou z příčin ztráty příjmů do rozpočtu EU i jednotlivých členských zemí.

  • Nová pravidla mají zvýšit vzájemnou důvěru mezi členskými státy ke sdílení většího objemu informací a prohloubit spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány a donucovacími orgány.

  • Nedůsledného uplatňování pravidel DPH v EU totiž může vést k tomu, že někteří odvádějí méně DPH než ostatní.

  • Podvody v oblasti DPH mohou být také zdrojem financování trestné činnosti, dokonce i terorismu.

  • Komise 30. 11. 2017 představila nové nástroje, jimiž by se měla zvýšit odolnost evropského systému DPH proti podvodům a jež by odstranily právní mezery, které umožňují rozsáhlé podvody v této oblasti.

Pozadí

Navrhovaná opatření navazují na tzv. základní zásady pro dokončení jednotného prostoru DPH v EU, které byly navrženy v říjnu 2017 (více v příspěvku „Komise navrhla největší reformu systému DPH v EU za posledních 25 let“, Daně v říjnu 2017), a na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU, jenž byl představen v dubnu 2016 (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“, Daně v dubnu 2016).

Systém DPH je významným zdrojem rostoucích příjmů v EU a jeho prostřednictvím se v roce 2015 vybral téměř 1 bil. € (7 % HDP EU). Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU. Stávající systém pochází z roku 1993 a byl koncipován jako přechodný. Není jednotný a pro rostoucí počet podniků zapojených do přeshraniční činnosti je příliš složitý, rovněž otevírá prostor podvodům. Domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH. Podle odhadů může podvodná činnost v oblasti DPH každoročně způsobit ztráty příjmů přesahující 50 mld. €.

Výměna informací mezi úřady daňové správy jednotlivých členských zemí již funguje, sdílejí se např. informace o podnicích a přeshraničních tržbách. Tato spolupráce však do velké míry spoléhá na manuální zpracování informací. Informace o DPH a skupinách podílejících se na organizovaném zločinu v této oblasti nejsou systematicky sdíleny s donucovacími orgány EU. V neposlední řadě má nedostatečná koordinace vyšetřování těchto případů, které provádějí daňové a donucovací orgány na vnitrostátní i celoevropské úrovni, za následek, že organizovaná činnost není adekvátně sledována a dostatečně rychle se neřeší.

Na základě předložených návrhů by se měla posílit spolupráce mezi členskými státy a umožnilo by se jim, aby podvodnou činnost v oblasti DPH řešily rychleji a účinněji, a to včetně podvodů probíhajících online. Navrhovaná opatření by měla zlepšit schopnost vysledovat osoby dopouštějící se daňového úniku a subjekty, které si daňové příjmy přisvojují k vlastnímu užitku.

Klíčové a sporné body

  • Návrh předpokládá zřízení online systému pro sdílení informací v rámci stávající sítě „Eurofisc“, která sdružuje odborníky EU na boj proti podvodům. Tento systém by členským státům umožnil zpracovávat, analyzovat a kontrolovat údaje o přeshraničních činnostech a vyhodnocovat tak riziko podvodu co nejrychleji a nejpřesněji. Schopnost členských států kontrolovat přeshraniční dodávky by se posílila společnými audity, které by úředníkům ze 2 či více daňových orgánů umožnily vytvořit v zájmu potírání podvodné činnosti jediný tým auditorů. Nové pravomoci by připadly celoevropské síti Eurofisc, která by přeshraniční vyšetřování koordinovala.

Na základě nově přijatých opatření by se mezi daňovými orgány a orgány pro prosazování práva EU vytvořily nové možnosti komunikace a výměny informací o podezřelých přeshraničních aktivitách. K uvedeným evropským orgánům patří úřad OLAF, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Spolupráce s evropskými orgány by umožnila kontrolu a porovnání vnitrostátních informací s trestními záznamy, databázemi a jinými informacemi, jimiž Europol a OLAF disponují, a tím by bylo snadnější identifikovat skutečné pachatele podvodné činnosti a jejich sítě.

Díky sdílení informací mezi daňovými a celními orgány by se měla zvýšit účinnost určitých celních režimů, které v současné době usnadňují podvodnou činnost v oblasti DPH. V rámci zvláštního režimu se zboží, které pochází ze země mimo EU a jeho konečnou destinací je některý z členských států, může na území EU dostat přes jiný členský stát a dále pokračovat v tranzitu bez DPH. DPH je pak placena až v okamžiku, kdy zboží dorazí do konečné destinace. Tento prvek systému DPH v EU má za cíl usnadnit obchodování, nicméně může být zneužit tak, že se zboží přesměruje na černý trh a platba DPH vůbec neproběhne. Podle nových pravidel by se informace o dováženém zboží sdílely mezi daňovými a celními orgány všech členských zemí a prohloubila by se jejich spolupráce.

Obchodování s automobily bývá rovněž předmětem podvodné činnosti, a to v důsledku rozdílů v sazbách DPH u nových a ojetých aut. Nová nebo zánovní auta, u nichž se DPH uplatňuje na plnou cenu, mohou být prodávána jako použité zboží, u kterého se odvádí DPH pouze ze ziskového rozpětí. V zájmu potírání tohoto typu podvodů by byl pracovníkům sítě Eurofisc umožněn přístup k údajům o registraci vozidel, které mají k dispozici jiné členské země.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrhy budou nyní předloženy EP ke konzultaci a Radě k přijetí.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality