Doprava v listopadu 2017

08.12.2017
Euroskop

Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů

 • Komise zveřejnila balík v oblasti čisté mobility

Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů

 • Emise z osobních automobilů by se měly mezi lety 2021-2030 snížit o 30 %.

 • Nové finanční zdroje půjdou na podporu infrastruktury pro alternativní paliva.

 • Více se bude podporovat multimodální doprava.

 • Návrh legislativy je ovlivněn silným lobbingem automobilového průmyslu.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (KOM(2017)647)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (KOM(2017)648)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Širší využívání alternativních paliv – Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU (KOM(2017)652)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (KOM(2017)653)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Jak dosáhnout nízkoemisní mobility: Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky (KOM(2017)675)

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union’s integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (COM(2017)676)

 • Komise 8. 11. 2017 předložila legislativní balík k čisté mobilitě, stanovující mimo jiné nové emisní limity pro osobní vozidla do roku 2030.

Pozadí

Snižování emisí způsobených lidskou činností je jedním z klíčových bodů boje proti změnám klimatu, k čemuž EU zavazují mimo jiné závazky vyplývající ze Strategie 2020, a nověji také z pařížské klimatické dohody přijaté 12. 12. 2015 a ratifikované EP 4. 11. 2016 (více v příspěvku „Pařížská dohoda o změně klimatu vstupuje v platnost“,Životní prostředí v říjnu 2016). Komise zveřejnila svoji představu, jak dosáhnout závazků Pařížské dohody v balíku opatření, stanovujících cíle snižování emisí v odvětvích nespadajících do evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) (více v příspěvku „Komise představila strategii pro nízkouhlíkovou ekonomiku pro vybraná odvětví“, Životní prostředí v červenci 2016). V rámci tohoto balíku byla představena rovněž Strategie pro nízkoemisní mobilitu, která položila základ nově zveřejněných legislativních návrhů.

Klíčové a sporné body

Součástí balíku je několik legislativních návrhů a strategií, zejména pak:

 • Nové normy pro emise CO2
 • Směrnice o čistých vozidlech
 • Akční plán pro celoevropské zavádění infrastruktury alternativních paliv
 • Revidovaná směrnice o kombinované dopravě
 • Směrnice o osobní autokarové dopravě
 • Iniciativa v oblasti baterií

Hlavním bodem návrhů je stanovení nových emisních cílů pro osobní a lehká užitková vozidla. V obou kategoriích budou muset výrobci dosáhnout snížení emisí CO2 o 15 % v roce 2025 a o 30 % v roce 2030 oproti stavu z roku 2021. Výchozí hodnotou v roce 2021 bude 95 gramů CO2/km pro osobní automobily a 147 gramů CO2/km pro lehká užitková vozidla.

Směrnice o čistých vozidlech se zaměřuje na podporu čisté mobility v tendrech vyhlašovaných veřejnými institucemi. Veřejné instituce by tak mohly snadněji vytvářet dodatečný objem poptávky po čistých vozidlech a přispět tak jejich rychlejšímu rozvoji.

Akční plán pro zavádění infrastruktury podporuje implementaci směrnice č. 94/2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva z roku 2014. Plán se zaměřuje na podporu synergií mezi jednotlivými národními akčními plány pro čistou mobilitu, na propojení s klíčových transevropských dopravních sítí (TEN-T) a na zvýšení investic v městských oblastech. V rámci plánu rovněž Komise oznámila alokaci finančních prostředků ve výši 800 mil. € z Nástroje na propojování Evropy (CEF) a z příjmů z EU ETS. Prostředky budou k dispozici v kombinované formě grantů a půjček. K tomu by navíc mělo být k dispozici dalších 200 mil. € na podporu výzkumu a vývoje bateriových systémů.

Revidovaná směrnice o kombinované dopravě se zabývá multimodální přepravou zboží, v níž je převážná část uskutečněna na železnici, a jen kratší vzdálenosti na začátku a konci přepravního řetězce jsou překonávány pomocí jiných módů dopravy. Tento způsob je preferovanou variantou oproti dálkové automobilové dopravě. Směrnice umožňuje členským státům tuto formu dopravy podporovat, například daňovými úlevami, nebo investicemi do infrastruktury (překládky mezi jednotlivými druhy infrastruktury). Revize pak navrhuje vyjasnění některých pojmů – stanovení maximální délky silničních úseků při přepravě na 150 km nebo 20 % vzdálenosti, rozšíření aplikovatelnosti i na vnitrostátní dopravu, a usnadnění procesu dokazování, že dopravce je způsobilý obdržet státní podporu.

Celkově lze navrhovaný balík legislativy hodnotit jako poměrně shovívavý k hlavně k automobilovému průmyslu, zejména toho německého, který se v poslední době rovněž potýká s následky aféry Dieselgate a na Komisi vyvinul při finalizaci návrhů značný tlak. Kromě toho, že stanovené cíle snižování emisí odpovídají spíše představám automobilek, nedostaly se do návrhu restriktivní opatření, jako kvóty na minimální podíl elektrických aut, či pokuty za překročení emisních cílů, a Komise zvolila spíše prostředky pozitivní motivace.

Pozice ČR

Vláda ČR ve směrnici o kombinované dopravě požadovala vícero úprav, včetně úpravy definic, limitu pro silniční část operace a celkového posílení podpory pro kombinovanou dopravu. U směrnice o čistých vozidlech vyjádřila podporu posílení směrnice skrze veřejné zakázky. Vláda také prosazuje zachování technologické neutrality u definování pojmu „čisté vozidlo“.

Předpokládaný další vývoj

O jednotlivých legislativních návrzích budou nyní jednat EP i Rada.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality