Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2017

08.12.2017
Euroskop

Komise chce pokročit při provádění evropského pilíře sociálních práv, Komise chce hájit práva žen v neklidné době

  • Komise jedná se zúčastněnými stranami o Evropském pilíři sociálních práv

  • Komise hodnotila postavení žen v EU na základě výsledků Eurobarometru

Krátce…

Komise chce pokročit při provádění evropského pilíře sociálních práv

  • Komise chce silnější sociální ochranu pro všechny zaměstnance.

  • Pilíř stanovuje 20 zásad a práv.

Komise 20. 11. 2017 zahájila 2. kolo jednání s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů na úrovni EU o tom, jak umožnit přístup k sociální ochraně pro všechny zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné. Byla zahájena také 2. fáze konzultací o přístupu k sociální ochraně. Navazuje na výsledky jednání v 1. fázi. Komise souběžně zahajuje veřejnou konzultaci a uspořádá slyšení s klíčovými zúčastněnými stranami, jako jsou zástupci samostatně výdělečně činných osob, občanské společnosti a poskytovatelé sociální ochrany. Po vyhlášení evropského pilíře sociálních práv EP, Radou a Komisí na sociálním summitu v Göteborgu se jedná o další krok k jeho realizaci v praxi. Cílem pilíře je přispívat k pokroku v sociální oblasti podporou spravedlivých a dobře fungujících trhů práce a systémů sociálního zabezpečení. Pilíř stanovuje 20 zásad a práv rozdělených do 3 kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce; dynamické trhy práce a spravedlivé pracovní podmínky; veřejná podpora / sociální ochrana a začleňování (více v příspěvku „V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017).

Komise chce hájit práva žen v neklidné době

  • Rovnosti přes snahy EU nebylo dosaženo.

  • Je potřeba zapojit více žen do politiky.

Komise 20. 11. 2017 informovala o zahájení akce „Práva žen v neklidné době“. V rámci toho byl zveřejněn nový průzkum Eurobarometru týkající se tématu rovnosti žen a mužů, přičemž dle výsledků nebylo rovnosti stále dosaženo. Eurobarometr konkrétně poukázal na rozdíly mezi snahami a realitou a přinesl následující závěry: (1) rovnost žen a mužů považuje většina Evropanů za důležitou: Celkem 9 z 10 Evropanů se domnívá, že prosazování rovnosti žen a mužů je důležité pro společnost, hospodářství i pro ně osobně; (2) více žen v politice: Polovina Evropanů si myslí, že by na pozicích s rozhodovací pravomocí v politice mělo být více žen, přičemž 7 z 10 by souhlasilo s právními opatřeními k zajištění rovného zastoupení žen a mužů v politice; (3) rovné sdílení domácích prací a péče o děti: Více než 8 z 10 Evropanů si myslí, že muž by se měl rovným dílem podílet na domácích pracích nebo by si měl vzít rodičovskou dovolenou za účelem péče o své děti, dle názoru většiny však ženy stále ještě tráví více času prací v domácnosti a péčí o děti než muži (73 %); (4) rovné odměňování: Celkem 90 % Evropanů uvádí, že je nepřijatelné, aby byly ženy placeny méně než muži, a 64 % se domnívá, že transparentnost platů představuje způsob, jak docílit změny. Do konce svého funkčního období chce Komise bojovat také za odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Evropské ženy totiž stále ještě mají průměrně o 16,3 % nižší mzdu než muži. Za účelem zmírnění těchto problémů Komise předložila akční plán pro řešení rozdílů v odměňování žen a mužů na období 2018–2019. Plán má usilovat o zlepší dodržování zásady rovného odměňování tím, že se vyhodnotí možnost změny směrnice o rovnosti žen a mužů; o řešení problému znevýhodnění v souvislosti s péčí tím, že EP a členské státy budou vyzvány, aby co nejdříve přijaly návrh týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. ČR dlouhodobě podporuje boj proti nerovnosti v odměňování žen a mužů a věnuje se tomuto problému i na národní úrovni.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality