Informační společnost v prosinci 2017

10.01.2018
Euroskop

Doručení balíku v rámci EU by mělo být spotřebitelům dostupnější, Rada se dohodla na otázce zjednodušení přeshraničního vysílání pořadů, Rada přijala svůj postoj ohledně odstranění překážek volného pohybu dat

 • Rada potvrdila dohodu dosaženou s EP týkající se nových pravidel přeshraničního doručování balíků v EU.

 • Nový návrh by měl zjednodušit přehrávání televizních a rozhlasových pořadů z jiných členských zemí.

 • Návrh má pomoci vytvořit jednotný trh služeb zajišťující ukládání a zpracování dat.

Doručení balíku v rámci EU by mělo být spotřebitelům dostupnější

 • Nová pravidla by měla povzbudit důvěru ve služby přeshraničního doručování.

 • Uživatelům parcelových služeb umožní jednoduše porovnávat sazby za doručení.

 • Rovněž by měly být posíleny pravomoci národních regulátorů na trhu dodávek balíků.

 • Jedná se o další krok k vytvoření jednotného digitálního trhu.

Návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků (KOM(2016)0285)

 • Rada 20. 12. 2018 schválila nová pravidla pro zlepšení služeb přeshraničního doručování balíků zvýšením transparentnosti sazeb za doručování balíků a rozšířením pravomocí regulačních orgánů v oblasti monitorování trhu. Ohledně nových pravidel dosáhlo předsednictví předběžné dohody s EP dříve v prosinci.

Pozadí

Návrh nařízení je součástí iniciativy EU o posílení elektronického obchodu v rámci jednotného digitálního trhu, která by měla spotřebitelům a společnostem, zejména pak malým a středním podnikům, umožnit nakupovat a prodávat výrobky a služby online snadněji a bezpečněji v celé EU (více v příspěvku „Komise navrhla nová pravidla elektronického obchodu“, Informační společnost v květnu 2016). Průzkum Komise z roku 2013 ukázal, že se spotřebitelé a malé podniky potýkají s vysokými cenami za doručování balíků, které jim brání nakupovat/prodávat z jiných členských zemí. Přeshraniční ceny účtované poskytovateli všeobecných služeb mohou být až 5x vyšší než je jejich domácí ekvivalent a tyto rozdíly nemohou být vysvětleny pracovními či jinými náklady v cílové zemi.

Transparentnější přeshraniční dodací lhůty a také lepší ceny by podle názoru institucí měly povzbudit spotřebitele, aby nakupovali více online. Nová pravidla by také měla nabídnout nové možnosti pro malé podniky, které v současnosti nemají vyjednávací pravomoc sjednat si lepší sazby.

Klíčové a sporné body

 • Návrh nařízení nestanovuje hranici ceny za doručování, ale má umožnit uživatelům snadno porovnávat vnitrostátní a přeshraniční sazby. Komise by měla zveřejnit veřejné tarify přeshraničních poskytovatelů doručovacích služeb na vyhrazené internetové stránce. Tato specializovaná webová stránka má usnadnit spotřebitelům a společnostem porovnání sazeb a výběr těch nejlepších. Obchodníci, kteří uzavřou s odběrateli smlouvu o prodeji, která zahrnuje zasílání přeshraničních balíků, by měly navíc v určitých případech před uzavřením této smlouvy poskytnout spotřebitelům informace o doručování balíků.

Nová pravidla by rovněž měla umožnit regulačním orgánům lépe sledovat vývoj na trhu s doručováním balíků. Poskytovatelé doručovacích služeb budou muset svým vnitrostátním regulátorům poskytovat různé soubory údajů, což těmto orgánům umožní posuzovat jejich sazby a identifikovat, zda nejsou tarify za přeshraniční služby nepřiměřeně vysoké ve srovnání s podkladovými náklady (již platí u poštovních služeb). Regulační orgány s novými pravidly získají nové pravomoci, díky nimž určí lepší poskytovatele balíkových služeb. Tím by rovněž měli získat přehled o nových inovativních hráčích na trhu přeshraničního elektronického obchodu.

Obchodníci rovněž musí spotřebitelům poskytnout jasné informace o účtovaných cenách za doručení a vrácení balíků a postupy pro stížnost zákazníků v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (č. 83/2011).

Předpokládaný další vývoj

Dohodnuté znění musí být formálně schváleno EP a poté Radou. Po přijetí bude nařízení vyhlášeno v Úředním věstníku EU. V platnost vstoupí 20 dní po vyhlášení.

Odkazy

Krátce…

Rada se dohodla na otázce zjednodušení přeshraničního vysílání pořadů

 • Rozvoj digitálních technologií a internetu změnil způsob distribuce televizních a rozhlasových pořadů i přístupu k nim.

 • Nový návrh by měl zajistit širší online přístup uživatelů v celé EU k televizním a rozhlasovým pořadům z jiných zemí.

Coreper se 17. 12. 2017 dohodl na postoji k návrhu, který by měl usnadnit digitální přenosy televizních a rozhlasových pořadů a jejich vysílání na vnitřním trhu. Cílem návrhu je stanovit plošnější šíření televizních a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států EU ve prospěch uživatelů. Mělo by být usnadněno udělování licencí k materiálům chráněným autorským právem, jež jsou ve vysílání těchto pořadů obsaženy. Návrh rozšiřuje působnost principů stávajících právních předpisů EU na nové způsoby přenosů a vysílání televizních a rozhlasových pořadů, přičemž by měl lépe zohlednit realitu digitálního světa, jelikož poptávka uživatelů po přístupu k vysílání z jiných členských států roste, vysílací společnosti proto čím dál častěji nabízejí online služby, které jejich vysílání doplňují. Poskytování takovýchto doplňkových online služeb ze strany vysílacích společností a poskytování služeb přenosu vysílání brání celá řada překážek, které v důsledku omezují i volný pohyb televizních a rozhlasových pořadů v EU. Pořady těchto společností v sobě zahrnují rozmanitý obsah, např. audiovizuální, hudební, literární nebo grafická díla, která jsou chráněna autorským právem nebo právy s ním souvisejícími podle práva EU. Výsledkem je složitý proces vypořádávání práv s celou řadou nositelů práv k různým kategoriím děl a jiných předmětů ochrany. Aby vysílací organizace mohly své doplňkové online služby zpřístupňovat i přes hranice států, musí vypořádat práva k dílům a jiným předmětům ochrany pro všechna příslušná území, což vypořádání těchto práv činí ještě složitějším. Návrh vysílacím společnostem vypořádání těchto práv usnadňuje na základě zásady země původu, což znamená, že u svých přeshraničně vysílaných pořadů musejí tyto společnosti vypořádat příslušná práva pouze v členském státě, v němž jsou usazeny. Zásada země původu se uplatní výhradně na díla financovaná a kontrolovaná vysílací společností. Tento postoj představuje mandát pro Radu, aby zahájila jednání s EP na počátku roku 2018 (více v příspěvku „Instituce se shodly na online přístupu k předplaceným filmům a televizi v zahraničí, Informační společnost v únoru 2017).

Rada přijala svůj postoj ohledně odstranění překážek volného pohybu dat

 • Bezproblémová mobilita dat je nezbytná pro mnoho digitálních služeb nové generace.

 • Měla by rovněž pomoci šetřit náklady pro podniky.

Coreper se 20. 12. 2017 dohodl na mandátu, který umožní zahájit jednání s EP o návrhu, jehož cílem je posílit datovou ekonomiku EU odstraněním neodůvodněných omezení zeměpisné polohy pro ukládání nebo zpracování dat. Současně by nová legislativa měla zajistit, aby měly orgány z důvodu výkonu svých povinností přístup k údajům uloženým nebo zpracovaným v jiné členské zemi. Nové předpisy by v podstatě měly vytvořit jednotný trh pro služby zajišťující ukládání a zpracování dat (např. cloud computing), poskytnout právní jistotu a zvýšit důvěru ve využívání těchto služeb. Společně s přijatým nařízením o ochraně údajů by měly poskytnout koherentní soubor pravidel, jež zajistí volný pohyb různých typů údajů. Odstranění opatření pro lokalizaci dat by mělo snížit náklady na datové služby, poskytnout společnostem větší flexibilitu při organizaci správy dat a analýze dat a rozšířit jejich výběr poskytovatelů. Společnost, která působí v několika členských státech, se tak bude moci vyhnout nákladům na duplikování IT infrastruktury. Návrh Rady umožňuje členským státům ukládat požadavky na lokalizaci dat pouze tehdy, jsou-li opodstatněné z důvodů veřejné bezpečnosti. Aby bylo zajištěno účinné uplatňování zásady volného pohybu údajů, budou muset členské státy oznámit Komisi své požadavky na lokalizaci údajů. Návrh nařízení rovněž vybízí k vypracování kodexů chování s cílem usnadnit uživatelům služeb zpracování dat přechod na poskytovatele služeb a přenášet jejich data z jednoho poskytovatele služeb na jiný nebo zpátky do svých vlastních informačních systémů. Jakmile Rada vstoupí v platnost, musí se dohodnout na textu Rada a EP. Ten dosud nepřijal své stanovisko.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality