KULATÝ STŮL: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

V pátek 16. února 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční první kulatý stůl Národního konventu
o Evropské unii v letošním roce s názvem Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté budou debatovat o návrzích reforem institucionálního nastavení Unie, které jsou v současné době diskutovány na evropské úrovni. Důraz bude kladen především na jednotlivé aspekty navrhovaných změn a na postoj České republiky k těmto reformám.

V rámci debaty zazní příspěvky o konkrétních návrzích na institucionální reformu EU a o jejich možných dopadech na celkový proces fungování Unie. V této souvislosti bude zmíněn návrh na změnu složení a způsobu voleb do Evropského parlamentu a také možnost rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou do více oblastí. Diskuze se dále zaměří na postavení České republiky k předkládaným reformám a na to, zdali jsou konkrétní plány na efektivnější řízení Unie v zájmu ČR. V neposlední řadě se bude diskuze věnovat potenciálnímu vlivu navrhovaných změn na dosavadní podobu institucionální architektury EU.

Hlavními diskuzními otázkami kulatého stolu o institucionální reformě EU v kontextu současné debaty jsou:

  • Jaký postoj by Česká republika měla zaujmout k navrhované reformě složení a způsobu voleb do Evropského parlamentu?
  • Jsou stávající návrhy směřující k efektivnějšímu řízení Evropské unie v zájmu České republiky?
  • Měla by Česká republika podpořit rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou do dalších oblastí?
  • Do jaké míry představují navrhované institucionální změny posun ve způsobu fungování Evropské unie tak, jak je ukotvovala Lisabonská smlouva?

 

 

 

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality