Daně v lednu 2018

09.02.2018
Euroskop

Komise přepracovává pravidla uplatňovaná na DPH

  • Nová pravidla sazeb DPH by měla být výhodná jak pro členské země, tak pro podnikatelské subjekty

Komise přepracovává pravidla uplatňovaná na DPH

  • Opatření by měla vytvořit lepší daňové prostředí pro malé a střední podniky.

  • Zároveň by členským zemím poskytla větší flexibilitu snížených sazeb DPH.

  • Pro všechny země budou platit stejná pravidla, pokud jde o odchylky od pravidel.

  • Opatření tak zároveň mají podpořit podnikání a zabezpečí zdroje veřejných příjmů.

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax (COM(2018)20)

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises (COM(2018)21)

  • Komise 18. 1. 2018 navrhla nová pravidla, která členským státům mají poskytnout více flexibility při stanovování sazeb DPH.

Pozadí

Navrhovaná opatření navazují na tzv. základní zásady pro dokončení jednotného prostoru DPH v EU, (více v příspěvku „Komise navrhla největší reformu systému DPH v EU za posledních 25 let“, Daně v říjnu 2017), a na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“, Daně v dubnu 2017). Společný systém DPH je zdrojem příjmů v EU a podle jeho pravidel se v roce 2015 vybral téměř 1 bil. €, tedy 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU.

Dosavadní společná pravidla pro DPH, která přijaly všechny členské státy v roce 1992, jsou již zastaralá a mají spíše omezující účinek. Dovolují členským státům uplatňovat snížené sazby DPH pouze na několik odvětví a produktů. Zároveň však země EU využívají sazby DPH jako užitečný nástroj k prosazení některých svých politických cílů. Komise chce poskytnout členským státům při stanovování daňových sazeb více autonomie. Pro všechny země by měla platit stejná pravidla, pokud jde o odchylky od pravidel.

Nová pravidla by rovněž měla řešit problém menších firem, které neúměrné náklady na dodržování předpisů o DPH svazují. Malé podniky, které se zapojují do přeshraničního obchodu, mají o 11 % vyšší náklady spojené s dodržováním daňových předpisů ve srovnání s těmi, které obchodují pouze na domácím trhu. A právě malé a střední podniky představují 98 % společností v EU. Z toho důvodu Komise navrhla, aby bylo více podnikům dovoleno uplatňovat zjednodušená pravidla pro DPH (v současné době to smějí pouze ty nejmenší). Celkové náklady na dodržování předpisů v oblasti DPH se tak ročně mají snížit o 18 %.

Klíčové a sporné body

Členské státy mohou v současnosti využívat sníženou sazbu 5 % na 2 odlišné kategorie produktů. Řada členských států také uplatňuje zvláštní odchylky umožňující další snížené sazby.

  • Kromě základní sazby DPH ve výši minimálně 15 % členské státy mají moci zavést dvě různé snížené sazby v rozmezí od 5 % do výše základní sazby, a to dle svého uvážení; jednu nulovou sazbu (osvobození od DPH) a jednu další sníženou sazbu v rozmezí od 0 % do výše uvedených snížených sazeb. Aktuální, komplexní seznam zboží a služeb, na něž lze uplatnit snížené sazby, má být zrušen a nahrazen novým (obsahuje např. zbraně, alkoholické nápoje, hazardní hry a tabákové výrobky). Na jeho položky se bude uplatňovat paušální sazba ve výši 15 % nebo vyšší, a to vždy.

V zájmu ochrany veřejných příjmů by měly členské státy zajistit, aby vážený průměr sazeb DPH činil alespoň 12 %. Nový režim by měl rovněž umožnit, aby veškeré zboží, které je v současné době zdaněno podle jiných než paušální sazeb, tak bylo daněno i nadále.

Podle nynějších platných pravidel mohou členské státy osvobodit od DPH malé podniky, pokud jejich roční obrat nepřekročí určitý limit, který se v jednotlivých zemích liší. MSP však po překročení tohoto limitu nárok na uplatnění zjednodušených pravidel ztrácí a výjimky smí navíc uplatňovat pouze domácí subjekty. Podmínky pro malé podniky obchodující v rámci EU tak nejsou nastaveny spravedlivě. Stávající prahové hodnoty by byly podle nových návrhů zachovány a zároveň by byla zavedena:

  • Prahová hodnota 2 mil. € obratu v celé EU. Malé podniky s obratem nižším by mohly využívat zjednodušených pravidel bez ohledu na to, zda jsou či nejsou od DPH osvobozeny. Dále by měla existovat možnost, aby členské státy osvobodily všechny malé podniky splňující podmínky pro osvobození od DHP od povinností týkajících se daňové identifikace, fakturace, účetnictví a daňových přiznání. Měla by být rovněž stanovena prahová hodnota 100 tis. € obratu pro společnosti působící ve více než jednom členském státě, které by mohly být od DPH osvobozeny.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrhy budou nyní předloženy EP a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ke konzultaci a Radě k odsouhlasení. Změny by pak začaly platit až po přechodu na výše popsaný definitivní režim.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality