Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2018

09.02.2018
Euroskop

Třináctá zpráva v rámci budování bezpečnostní unie, Brzy začnou platit nová pravidla na ochranu osobních údajů

 • Posun v bezpečnostní unii

 • Komise vydala pokyny k novým pravidlům ochrany osobních údajů

Třináctá zpráva v rámci budování bezpečnostní unie

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council – Thirteenth progress report towards an effective and genuine Security Union (COM(2018)46)

 • Komise podporuje zintenzivnění boje proti radikalizaci.

 • Banka se chce dále soustředit na podporu veřejného sektoru a na přímou podporu podniků.

 • Komise podporuje zintenzivnění boje proti radikalizaci.

 • V rámci ochrany veřejných prostor má docházet k prohlubování spolupráce mezi soukromými provozovateli veřejných prostor.

 • Komise 24. 1. 2017 představila pokrok ve tvorbě bezpečnostní unie v rámci 13. hodnotící zprávy. Prioritami jsou mimo jiné boj proti radikalizaci, posílení kybernetické bezpečnosti a ochrana veřejných prostor.

Pozadí

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie ze září 2016 zdůraznil význam překonání současných nedostatků v oblasti správy dat a zlepšení interoperability stávajících informačních systémů. Ukazuje se, že je nezbytné informační systémy propojit. Může se totiž stát, že osoby podezřelé ze spáchání teroristických činů jsou v nich sice vedené, ale v nepropojených databázích figurují pod různými jmény.

V dubnu 2016 předložila Komise sdělení o silnějších a inteligentnějších informačních systémech, a zahájila diskusi o tom, jak zkvalitnit informační systémy EU v zájmu zlepšení správy hranic a vnitřní bezpečnosti. Komise zřídila skupinu odborníků na vysoké úrovni, která předložila svou závěrečnou zprávu v květnu 2017. Komise navrhla na základě těchto doporučení nový přístup k dosažení interoperability informačních systémů EU zabývajících se bezpečností, správou hranic a řízením migrace do roku 2020 a oznámila svůj záměr co nejdříve předložit legislativní návrh týkající se interoperability. Následovala společná diskuse mezi EP, Radou a Komisí o dalším postupu v oblasti interoperability.

V červnu 2017 Evropská rada znovu zdůraznila, že je třeba jednat, a vyzvala Komisi, aby co nejdříve připravila návrh legislativního aktu. Komise v rámci pracovního programu na rok 2018 oznámila, že návrh týkající se interoperability informačních systémů bude předložen do konce roku 2017 (více v příspěvku „Budování bezpečnostní unie pokračuje“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2017).

V prosinci 2017 podepsali předsedové EP, předsednictví Rady a Komise společné prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019, v němž zdůraznili význam bezpečnosti (více v příspěvku „Zástupci institucí EU představili legislativní priority do 2019“, Institucionální záležitosti v prosinci 2017). Prioritu mají iniciativy, jež mají zajistit informovanost úřadů členských států o osobách překračujících společnou vnější hranici EU, vytvořit celounijní interoperabilní informační systémy EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace a zkvalitnit nástroje pro boj proti terorismu a praní špinavých peněz.

Evropský program pro bezpečnost určuje činnost Komise v této oblasti a stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Unii. Jedná se například o boj proti radikalizaci, posilování kybernetické bezpečnosti, odstřižení teroristů od finančních prostředků a o zlepšení výměny informací. Od přijetí tohoto programu došlo v jeho provádění k významnému pokroku, což připravilo cestu k účinné a skutečné bezpečnostní unii. Dosažený pokrok Komise pravidelně vyhodnocuje ve zveřejňovaných zprávách (více v příspěvku „Budování bezpečnostní unie pokračuje“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2017).

Klíčové a sporné body

Bezpečnost je stanovena jako jedna z klíčových priorit ve společném prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019, a z toho důvodu Komise vypracovala opatření, která by měla být přijata v nadcházejících měsících ke zlepšení podpory poskytované členským státům a zrychlení úsilí EU v budování bezpečnostní unie.

1) Zintenzivnění boje proti radikalizaci

Expertní skupina na vysoké úrovni pro radikalizaci, zřízená Komisí v červenci 2017, vyzvala ve své průběžné zprávě k systematičtější výměně informací o potírání radikalizace mezi členskými státy, odborníky z praxe a výzkumnými pracovníky a k zesílení podpory z EU. Jako první krok v návaznosti na tato doporučení by Komise měla zlepšit koordinaci na úrovni EU v oblasti prevence terorismu. Komise žádá online platformy, aby usilovněji pracovaly na co nejrychlejším odstraňování teroristického obsahu na internetu. V současnosti vyhodnocuje konkrétnější kroky, jak na takový obsah účinněji reagovat, a následně rozhodne, zda situace vyžaduje legislativní zásah.

2) Mobilizace úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany veřejných prostor

Komise pokračuje v provádění své strategie kybernetické bezpečnosti ze září 2017, v rámci čehož byla zřízena síť odborných středisek v oblasti kybernetické bezpečnosti a výzkumné a odborné středisko pro kybernetickou bezpečnost (více v příspěvku „Komise novými návrhy reaguje na čím dál častější kybernetické útoky“, Informační společnost v září 2017). V rámci ochrany veřejných prostor má docházet k prohlubování spolupráce mezi soukromými provozovateli veřejných prostor (např. dopravní uzly, stadiony a nákupní střediska) a místními a regionálními úřady.

3) Pokrok v boji proti financování terorismu, letectví a jiných prioritách

Předložená zpráva rovněž mapuje pokrok v plnění dalších priorit uvedených v Evropském programu pro bezpečnost, jako je výměna informací, financování terorismu, bezpečnostní výzkum a ochrana letectví před protiprávními činy nebo vnější rozměr této problematiky. Komise vyzvala EP a Radu, aby v krátkém časovém horizontu dosáhly dohody o evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a návrzích na posílení Schengenského informačního systému (SIS) (více v příspěvku „Komise chce upravit vstup na území EU pomocí systému ETIAS“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2016 a v příspěvku „Ochrana hranic a azylové řízení nefunguje, Komise proto navrhuje reformu“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2016).

Předpokládaný další vývoj

Komise předpokládá, že bude hodnotící zprávy vydávat pravidelně. Hodlá také pracovat na zvýšení pokroku v této oblasti, a to ještě před neformálním zasedáním lídrů o otázkách bezpečnosti plánovaném na září 2018, jak bylo ohlášeno v agendě lídrů.

Odkazy

Brzy začnou platit nová pravidla na ochranu osobních údajů

 • V květnu 2018 vstoupí v platnost nová pravidla pro ochranu údajů v EU.

 • Komise vydala pokyny, jež mají pomoci nová pravidla ochrany údajů dodržovat a mít z nich prospěch.

 • Vyzývala vlády členských států EU a orgány pro ochranu údajů, aby byly připraveny a poskytly podporu.

 • Zřídila také internetovou stránku dostupnou ve všech jazycích EU, jež obsahuje často kladené dotazy, praktické příklady a internetové odkazy.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů (KOM(2012)10)

 • Komise 24. 1. 2018 vydala pokyny, jež mají umožnit přímé a bezproblémové uplatňování nových pravidel na ochranu údajů v celé EU. Komise rovněž spouští nový on-line nástroj určený malým a středním podnikům.

Pozadí

V dubnu 2016 se EU dohodla na rozsáhlé reformě rámce pro ochranu údajů a přijala balíček opatření pro reformu ochrany údajů (více v příspěvku „Po 4 letech byla schválena posílená ochrana osobních dat“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2016). Nová pravidla pro ochranu údajů se začnou používat od 25. 5. 2018. Součástí balíču je i obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), které nahrazuje 20 let starou směrnici. V lednu 2017 Komise navrhla uvést do souladu pravidla pro elektronické komunikace (soukromí a elektronické komunikace) s novými standardy světové úrovně, které přijala v GDPR. V září 2017 Komise navrhla nový soubor pravidel, která upravují volný pohyb neosobních údajů v EU (více v příspěvku „Nová regulace pohybu neosobních dat má přiblížit EU k jednotnému digitálnímu trhu“, Informační společnost v září 2017). Spolu s již existujícími pravidly pro osobní údaje by tato nová opatření měla umožnit ukládat a zpracovávat v celé EU rovněž neosobní údaje, aby se zlepšila konkurenceschopnost evropských podniků a zmodernizovaly veřejné služby. Oba návrhy musí ještě schválit EP a Rada.

Nařízení vstupující v platnost sice stanoví jednotný soubor pravidel přímo použitelných ve všech členských státech, přesto bude v některých aspektech vyžadovat značné úpravy, jako jsou změny stávajících zákonů ze strany členských států či zřízení Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Příslušné vnitrostátní právní předpisy zatím přijaly pouze 2 členské země. Členské státy by měly urychlit přijetí vnitrostátních právních předpisů a zajistit jejich soulad s nařízením.

Klíčové a sporné body

Pokyny shrnují hlavní inovace a příležitosti, které by se díky novým pravidlům měly naskytnout, shrnují dosavadní průběh přípravných prací a uvádějí, co musí Komise, vnitrostátní orgány pro ochranu údajů a další orgány v členských zemích ještě vykonat.

Hlavní prvky nových pravidel na ochranu údajů:

 1. Nařízení vytváří jeden soubor pravidel na celém kontinentu, což pro podniky znamená právní jistotu a pro občany stejnou úroveň ochrany údajů v celé EU.
 2. Stejná pravidla budou platit pro všechny společnosti poskytující služby v EU, a to i kdyby měly sídlo mimo EU.
 3. Právo na informace, přístup k osobním údajům a právo být zapomenut jsou posíleny. Nové právo na přenositelnost údajů umožňuje občanům přesunout své údaje z jedné společnosti do jiné, což poskytne společnostem nové obchodní příležitosti.
 4. Společnost, ve které dojde k porušení zabezpečení údajů, jež by mohlo znamenat riziko pro fyzické osoby, musí událost do 72 hodin nahlásit úřadu pro ochranu údajů.
 5. Úřady pro ochranu údajů budou mít pravomoc ukládat pokuty až do výše 20 mil. € nebo (v případě společností) do výše 4 % celosvětového ročního obratu.

Komise spustila nový on-line nástroj, který má občanům, podnikům a jiným organizacím pomáhat nová pravidla na ochranu údajů dodržovat a smysluplně je používat. Převládá totiž názor, že příležitosti vyplývající z nových pravidel nejsou všude stejně známé.

Předpokládaný další vývoj

Od května 2018 bude Komise monitorovat, jak členské státy nová pravidla uplatňují, a případně přijme příslušná opatření. Po jednom roce používání Komise uspořádá akci, na níž různé zainteresované subjekty vyhodnotí zkušenosti z provádění nařízení. Z toho bude čerpat i zpráva o hodnocení a přezkumu nařízení, kterou musí Komise vypracovat do května 2020.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality