Informační společnost v březnu 2018

10.04.2018
Euroskop

Komise reaguje na stupňující se nezákonný online obsah, Začala registrace obcí do programu WiFi4EU, Odborná skupina ve své zprávě vymezila problém dezinformací

 • Komise reaguje na problém nezákonného obsahu online prostřednictvím závazných i nezávazných opatření.

 • V květnu 2018 bude vyhlášena první projektová výzva v rámci projektu WiFi4EU, obce se již nyní mohou registrovat.

 • Odborníci připravili podklady, které by měli pomoci navrhnout řadu konkrétních možností, jak lépe řešit rizika šíření dezinformací na internetu.

Komise reaguje na stupňující se nezákonný online obsah

 • Online platformy se stávají hlavním zdrojem informací, a proto musí svým uživatelům zajišťovat bezpečné prostředí.

 • Komise se zavázala sledovat pokrok v oblasti boje proti nezákonnému obsahu a posoudit, zda jsou nutná dodatečná opatření.

 • V návaznosti na to doporučila společnostem a členským státům několik opatření spolu s potřebnými zárukami. Následně rozhodne, zda bude zapotřebí navrhnout právní předpisy.

 • Platformy již nezákonný obsah odstraňují, na teroristickou propagandu a jiný nezákonný obsah se ale dle Komise musí reagovat rychleji.

 • Komise 1. 3. 2018 doporučila společnostem a členským státům EU několik operativních opatření spolu s potřebnými zárukami v boji proti nezákonnému obsahu online.

Pozadí

EU reaguje na problém nezákonného obsahu online prostřednictvím závazných i nezávazných opatření v rámci odvětvových a horizontálních iniciativ. Komise v září 2017 vydala pokyny a navrhla společné nástroje pro rychlé a proaktivní odhalování a odstraňování nezákonného obsahu online podněcujícího k nenávisti, násilí a terorismu a pro zabránění jeho opětovného zveřejnění (více v příspěvku „Komise posiluje pravomoci internetových společností při odstraňování nezákonného obsahu na internetu“, Informační společnost v září 2017). Nezákonný obsah online však zůstává vážným problémem s velkými dopady na bezpečnost občanů a společností, který podkopává důvěru v digitální ekonomiku.

Klíčové a sporné body

Doporučení platí pro všechny formy nezákonného obsahu na internetu, od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů znázorňujících pohlavní zneužívání dětí, padělání produktů až po porušování autorských práv. Platformy musí nezákonný obsah z internetových stránek odstraňovat ještě rychleji a efektivněji. Dobrovolná opatření podniků, která Komise podporuje prostřednictvím internetového fóra EU o teroristickém obsahu online, kodexu chování v boji proti nezákonným nenávistným projevům online a memoranda o porozumění o prodeji padělaného zboží, již přinesla podle ní výsledky. Opatření by však mohla být ještě účinnější, zejména pokud jde o nejnaléhavější otázky týkající se teroristického obsahu.

 • Společnosti by měly stanovit jednoduchá a transparentní pravidla oznamování nezákonného obsahu, včetně zkrácených postupů pro tzv. „důvěryhodné oznamovatele“. Aby se předešlo nechtěnému odstranění obsahu, který není nezákonný, měli by být poskytovatelé obsahu o těchto rozhodnutích informováni a měli by mít možnost se vůči nim odvolat.
 • Společnosti by měly pro uživatele vytvořit jasné oznamovací systémy. Měly by mít proaktivní nástroje k odhalování a odstraňování nezákonného obsahu.
 • Aby společnosti zajistily, že budou rozhodnutí odstranit obsah správná a opodstatněná, měly by nabídnout účinné a přiměřené záruky, včetně lidského dohledu a ověřování, přičemž budou plně dodržena základní práva, svoboda projevu a pravidla na ochranu údajů.
 • Průmyslový sektor by měl prostřednictvím dobrovolných dohod spolupracovat a sdílet zkušenosti, osvědčené postupy a technická řešení, včetně nástrojů umožňujících automatické odhalování, z čehož by měly těžit především menší platformy.
 • Pokud existují důkazy závažného trestného činu nebo podezření, že nezákonný obsah ohrožuje něčí život či bezpečnost, měly by společnosti neprodleně informovat donucovací orgány. Členské státy se vyzývají, aby stanovily odpovídající právní povinnosti.

Teroristický obsah online představuje dle Komise pro bezpečnost EU obzvláště vážné riziko a na jeho šíření je třeba reagovat co nejrychleji. Proto Komise doporučila konkrétnější ustanovení k dalšímu omezování teroristického obsahu online:

 • Vzhledem k tomu, že je teroristický obsah nejškodlivější v prvních hodinách po svém zveřejnění online, měly by všechny společnosti dodržovat obecné pravidlo, že takový obsah odstraní do 1 hodiny od nahlášení.
 • Kromě nahlašování by internetové společnosti měly přijímat proaktivní opatření, včetně automatizovaného odhalování, aby mohly účinně a rychle odstranit nebo blokovat teroristický obsah a zabránit tomu, aby se poté objevil znovu.
 • Měly by být zavedeny zrychlené postupy pro co nejrychlejší zpracovávání hlášení, přičemž členské státy musí k odhalování, určování a nahlašování teroristického obsahu zajistit potřebnou kapacitu a zdroje.
 • Členské státy by měly pravidelně (každé 3 měsíce) podávat Komisi zprávy o hlášeních a následných opatřeních, jakož i o celkové spolupráci se společnostmi na omezování teroristického obsahu online.

Předpokládaný další vývoj

Komise bude monitorovat opatření přijatá v reakci na toto doporučení a rozhodne, zda je zapotřebí dalších kroků, včetně případných právních předpisů.

Odkazy

Začala registrace obcí do programu WiFi4EU

 • V březnu 2018 začala registrace do první z 5 výzev v rámci projektu WiFi4EU.

 • Projekt je určen návštěvníkům veřejných prostor v EU, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska, kde bude k dispozici bezplatné wi-fi připojení.

 • Zaregistrované obce budou moci využít finančních prostředků EU k vybudování bezplatných veřejných bezdrátových internetových hotspotů.

 • Výběr veřejných míst, kde budou hotspoty WiFi4EU zřízeny, bude na příjemcích.

 • Komise 20. 3. 2018 spustila internetový portál WiFi4EU. Obce v EU se mohou zaregistrovat a v polovině května 2018 bude vyhlášena první výzva pro projekty.

Pozadí

Iniciativu WiFi4EU oznámil předseda Komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie v září 2016. Je součástí reformy předpisů EU v oblasti telekomunikací, včetně nových opatření zaměřených na pokrytí rostoucích potřeb v oblasti připojení k internetu a na zvýšení konkurenceschopnosti Evropy (více v příspěvku „Komise požaduje přístup k internetu v celé EU“, Informační společnost v září 2016).

Klíčové a sporné body

 • Cílem iniciativy WiFi4EU je poskytnout do roku 2020 každé evropské vesnici a městu bezplatné bezdrátové připojení k internetu v okolí hlavních center veřejného života. Obce mohou použít poukázky WiFi4EU na nákup a instalaci wifi zařízení (bezdrátových přístupových bodů) ve veřejných prostorech, které si zvolí.

Sítě financované z programu WiFi4EU budou zdarma, bez reklam a nebudou sloužit ke sběru osobních údajů. Finanční prostředky získají pouze sítě, které nebudou zdvojovat stávající bezplatné soukromé nebo veřejné nabídky podobné kvality v tomtéž veřejném prostoru. Do roku 2020 bude k dispozici z rozpočtu EU 120 mil. € na financování zařízení pro bezplatné veřejné wifi služby až v 8 tis. obcí ve všech členských státech a také v Norsku a na Islandu. Náklady na údržbu sítí ponesou obce.

Obce a sdružení obcí se nyní mohou registrovat na portálu www. WiFi4EU.eu. Seznam subjektů způsobilých k účasti byl dohodnut s orgány každého členského státu a bude zveřejněn, aby si mohly obce a jejich sdružení ověřit, zda se mohou zaregistrovat a zúčastnit.

 • První výzva bude vyhlášena v polovině května 2018 a registrované obce mohou požádat o jednu z 1 tis. poukázek WiFi4EU v rámci první série, kdy každá bude na 15 tis. €. Poukázky budou rozdělovány podle zásady „kdo dřív přijde“ (rozhodující bude datum a čas podání žádosti, nikoli registrace). Poté Komise vyhlásí 1 tis. obcí, které obdrží finanční prostředky z první výzvy, přičemž zajistí jejich zeměpisnou vyváženost. Každá zúčastněná země obdrží alespoň 15 poukázek. Wi-fi hotspoty uvede do provozu instalační společnost, kterou obec zaplatí s využitím poukázky WiFi4EU.

Během registrace obce nebudou muset přikládat projekt ani technickou dokumentaci plánované wi-fi sítě. Při podávání žádosti o poukázku obce nemusí předkládat ani předběžný odhad nákladů od instalační společnosti.

Každá obec smí v průběhu celé iniciativy využít pouze 1 poukázku. Proto obce, které žádost podaly, ale poukázku nezískaly, to mohou zkusit znovu. Obec musí zajistit, že instalace bude dokončena a wi-fi hotspot zprovozněn do 18 měsíců od udělení poukázky.

Předpokládaný další vývoj

V příštích 2 letech budou vyhlášeny další 4 výzvy WiFi4EU.

Odkazy

Krátce…

Odborná skupina ve své zprávě vymezila problém dezinformací

 • Hlavní kategorie, na které se zaměřují úmyslné dezinformace a v nichž mohly podle respondentů proběhnuvší veřejné konzultace falešné zprávy společnost poškodit, jsou ovlivňování voleb a migrační politika.

 • Nejmenší důvěru mají sociální média, agregátory zpráv na internetu a on-line blogy a internetové stránky, větší důvěru mají tradiční noviny a časopisy, specializované internetové stránky a on-line publikace, tiskové agentury a veřejné agentury.

Odborná skupina na vysoké úrovni zabývající se falešným zprávami a internetovými dezinformacemi 12. 3. 2018 zveřejnila zprávu, ve které navrhla definici tohoto jevu a předložila řadu doporučení. Odborná skupina na vysoké úrovni byla zřízena s cílem poskytovat Komisi poradenství ve věci problematiky falešných zpráv. Mezi 39 jmenovanými odborníky jsou zástupci občanské společnosti, platforem sociálních médií, zpravodajských médií, novinářů a akademických institucí. Ve své zprávě se skupina spíše než na falešné zprávy zaměřuje na problémy související s on-line dezinformacemi. Zpráva definuje dezinformace jako nepravdivé, nesprávné nebo zavádějící informace vytvořené, zveřejněné a propagované se záměrným cílem vyvolávat veřejnou újmu či přinášet zisk. Mohou ohrozit demokratické procesy a hodnoty a mohou se konkrétně zaměřit na celou řadu odvětví, jako je zdravotnictví, věda, vzdělávání a finance. Ve zprávě je zdůrazněna potřeba zapojit všechny aktéry do veškerých možných činností, přičemž se doporučuje zejména samoregulační přístup. K potírání dezinformací doporučuje skupina podporovat mediální gramotnost, vytvořit nástroje, které uživatelům a novinářům pomohou proti dezinformacím bojovat, zachovat rozmanitost a udržitelnost evropských zpravodajských médií a pokračovat ve výzkumu dopadů dezinformací v Evropě. Skupina se rovněž zasazuje o kodex zásad, k jehož přijetí by se on-line platformy a sociální sítě měly zavázat. Ve zprávě je uvedeno 10 hlavních zásad. On-line platformy by např. měly v zájmu transparentnosti vysvětlit způsob, jak jejich algoritmy vybírají předkládané zprávy. Platformy by ve spolupráci s evropskými zpravodajskými organizacemi měly podniknout účinné kroky k lepšímu zviditelnění důvěryhodného a spolehlivého zpravodajství a usnadnění přístupu uživatelů k takovým informacím. Skupina rovněž doporučuje zřídit multilaterální koalice zúčastněných stran, které by zajišťovaly provádění, sledování a pravidelné přezkumy dohodnutých opatření. Uvedené informace budou využity při přípravě sdělení o řešení problému on-line dezinformací, které Komise zveřejní na jaře 2018.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality