Vnitřní trh v březnu 2018

10.04.2018
Euroskop

Akční plán Komise má podpořit konkurenceschopnost a inovace na finančním trhu, Konec bariér v přeshraničním investování, Strategie průmyslové politiky EU podpořena Radou, Budování jednotného trhu má pokračovat, vyzývá Evropská rada

 • Akční plán je součástí úsilí Komise o vytvoření unie kapitálových trhů a skutečného jednotného trhu s finančními službami pro spotřebitele, a zároveň je spojený s budováním jednotného digitálního trhu

 • EU pokročila v budování CMU

 • EU má posílit digitalizaci v rámci strategie průmyslové politiky

 • Evropská rada jednala o budování jednotného trhu

Akční plán Komise má podpořit konkurenceschopnost a inovace na finančním trhu

 • Aby inovující podniky mohly konkurovat v celosvětovém měřítku, potřebují přístup ke kapitálu a prostor k experimentování a růstu, což jsou předpoklady tohoto akčního plánu.

 • Crowdfundingovým platformám v EU by měl akční plán pomoci k růstu zavedením evropské licence.

 • Podnikům z celé EU zase má pomoci najít vhodné investory.

 • Firmy a podnikatelé mají dostat více příležitostí, aby mohli své podnikatelské nápady prezentovat širší základně poskytovatelů finančních prostředků.

Návrh směrnice evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (COM(2018)99)

FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European financial sector (COM(2018)109)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (COM(2018)113)

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Completing the Capital Markets Union by 2019 – time to accelerate delivery (COM(2018)114)

 • Komise 8. 3. 2018 představila akční plán, jak využít příležitosti, které přinášejí inovace v oblasti finančních služeb založené na moderních technologiích, zkráceně označované jako FinTech. Akční plán je součástí úsilí Komise o vytvoření CMU a opravdu jednotného trhu s finančními službami pro spotřebitele.

Pozadí

Finanční sektor je největším uživatelem digitálních technologií a je významnou hnací silou při digitální transformaci ekonomiky. Nové technologie transformují finanční odvětví a mění způsob, jakým lidé finanční služby využívají.

V rámci příprav akčního plánu v oblasti finančních technologií provedla Komise v březnu 2017 veřejnou konzultaci, v jejímž rámci shromáždila názory zúčastněných stran na dopad nových technologií na finanční služby. Mnoho respondentů v konzultaci zdůraznilo, že technologické inovace v odvětví finančních služeb a technologické inovace obecně jsou hnací silou rozvoje finančního odvětví.

Přezkum v polovině období týkající se akčního plánu pro vytvoření unie kapitálových trhů z června 2017 zdůraznil potenciál finančních technologií pro transformaci kapitálových trhů – mohou přilákat nové účastníky trhu, zajistit účinnější řešení, povzbudit hospodářskou soutěž a snížit náklady podnikům i investorům. Komise tehdy oznámila, že zavede komplexní přístup, který má umožnit, aby se v EU využitím finančních technologií prohloubily a rozšířily kapitálové trhy integrací potenciálu digitalizace (více v příspěvku „Komise představila další kroky k vytvoření unie kapitálových trhů“, Vnitřní trh v červnu 2017 a v příspěvku „CMU: Rada se dohodla na úpravách akčního plán“, Vnitřní trh v červenci 2017).

 • EU by se podle akčního plánu měla stát globálním centrem finančních technologií a umožnit investorům a podnikům z EU co nejlépe zúročit výhody, které jednotný trh v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví nabízí. Rovněž předkládá nové legislativní předpisy, které umožní rozvoj platforem pro skupinové financování (tzv. crowdfunding) na jednotném trhu EU.

Finanční sektor by dle akčního plánu měl využít rychlý pokrok v oblasti nových technologií, např. technologie blockchain, umělé inteligence a cloudových služeb. Dalším cílem je zvýšit bezpečnost trhů a usnadnit na ně přístup novým aktérům, což by mělo být přínosem nejen pro ně, ale i pro spotřebitele, investory a banky. Komise také navrhuje zavést u crowdfundingových platforem celoevropské oficiální označení. Platforma, jež by získala licenci v jedné zemi, by tak mohla působit v celé EU.

Klíčové a sporné body

 • Akční plán obsahuje 19 dílčích opatření, která mají umožnit rozvoj inovačních obchodních modelů, podpořit zavádění nových technologií, zvýšit kybernetickou bezpečnost a integritu finančního systému. Komise např. poskytne zázemí Evropské laboratoři finančních technologií, kde budou zástupci evropských a vnitrostátních orgánů jednat s poskytovateli technologií v nestranném nekomerčním prostředí.

Komise již vytvořila Fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain (více v příspěvku „Komise sází na budoucnost blockchain technologie“, Informační společnost v únoru 2018). Během roku 2018 připraví zprávu o výzvách a možnostech kryptoměn a v současné době pracuje na komplexní strategii zaměřené na technologie distribuované účetní knihy a blockchainu zahrnující všechna odvětví hospodářství. Tzv. distribuovaná účetní kniha je typ informační databáze, která je sdílena v rámci sítě. Nejznámější distribuovanou účetní knihou je právě blockchain.

 • Komise rovněž vydá dokument obsahující osvědčené postupy k tzv. regulačním sandboxům, které vznikly na základě pokynů od evropských orgánů dohledu. Regulační sandbox je prostor vymezený regulačními orgány, který startupům a dalším inovátorům umožňuje provádět autentické experimenty s FinTech nástroji v kontrolovaném prostředí a pod dohledem regulačního orgánu.

Návrh nařízení o skupinovém financování by měl platformám usnadnit poskytování služeb v celé EU a zlepšit přístup k této inovativní formě financování podnikům, které potřebují zafinancovat. Skupinové financování usnadní přístup k financování zejména pro začínající a malé podniky. Začínající podnik může představit svůj projekt na online platformě a zažádat o podporu v podobě úvěru (přímé úvěrování) nebo vlastního kapitálu. Investoři pak mohou u investic očekávat finanční návratnost. V současné době však není pro řadu platforem snadné expandovat do jiných zemí EU. Proto se zatím v EU skupinovému financování ve srovnání s ostatními světovými ekonomikami tolik nedaří a trh EU postrádá celistvost. Jako jednu z největších překážek Komise vidí nedostatek společných celoevropských pravidel, což také zvyšuje náklady spojené s dodržováním předpisů i provozní náklady.

Předpokládaný další vývoj

Jakmile bude navrhované nařízení přijato EP a Radou, umožnilo by platformám využívat oficiální označení EU odkazující na jednotný soubor pravidel. To by jim umožnilo nabízet služby v celé EU.

Odkazy

Konec bariér v přeshraničním investování

 • Trh evropských krytých dluhopisů je v EU roztříštěný a mezi jednotlivými státy panují rozdíly.

 • Nová pravidla nabízejí širší a bezpečnější škálu investičních příležitostí.

 • Návrh má podpořit přeshraniční investování a dostupnost levnějších úvěrů a zabránit systémovým rizikům.

 • Komise přijala stanovisko, které objasňuje, právo kterého členského státu je rozhodné při určování, kdo je v přeshraniční transakci vlastníkem cenného papíru.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíry (COM(2018)89)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (COM(2018)94)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (COM(2018)96)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 (COM(2018)110)

 • Komise 12. 3. 2018 předložila právní akty, které mají pokročit ve vytváření unie kapitálových trhů (CMU). Konkrétně by měly podpořit alternativní zdroje financování a odstranit překážky přeshraničních investic.

Pozadí

Komise představila svůj akční plán pro unii kapitálových trhů, aby pomohla vybudovat skutečný jednotný kapitálový trh v celé EU, v roce 2015. Akční plán je jedním z hlavních pilířů investičního plánu pro Evropu, tzv. Junckerova plánu. Z jednotného kapitálové trhu mají těžit všechny členské státy EU, především ale HMU, protože má být podpořeno přeshraniční soukromé sdílení rizik v rámci eurozóny. Stojí na těchto 4 základních zásadách:

 • Prohloubení finanční integrace a intenzivnější hospodářská soutěž
 • Vytvoření většího množství příležitostí pro investory
 • Napojení financování na reálnou ekonomiku podporou nebankovních zdrojů financování
 • Vytvoření silnějšího a odolnějšího finančního systému

Přezkum akčního plánu CMU v polovině období v červnu 2017 přinesl informace o dosavadním plnění plánu a definoval časový harmonogram dalších opatření. Komise oznámila, že v prvním čtvrtletí 2018 představí několik legislativních návrhů, a sice v oblasti investičních fondů, krytých dluhopisů a řešení sporů. Tyto návrhy jsou obsaženy v představeném balíku.

Klíčové a sporné body

Sdružení kapitálových trhů je jednou z priorit Komise na posílení evropské ekonomiky a stimulaci investic do vytváření pracovních míst. Cílem CMU je mobilizovat a směrovat kapitál všem podnikům v EU, zejména malým a středním podnikům, které potřebují prostředky k rozšíření a prosperitě.

Na základě pokroku dosaženého již od uvedení CMU v roce 2015 mají předložené návrhy podporovat přeshraniční trh s investičními fondy, podporovat trh EU krytých dluhopisů jako zdroj dlouhodobého financování a zajistit větší jistotu pro investory při obchodování při přeshraničních transakcích s cennými papíry a pohledávkami. To má umožnit další integraci kapitálových trhů EU usnadněním přeshraničních operací a zvýšením právní jistoty pro společnosti.

Akční plán také obsahuje opatření a zbývající návrhy CMU, které mají předloženy do května 2018, umožňují přijetí legislativy před volbami do EP v roce 2019.

Evropské kryté dluhopisy

Návrhy Komise spočívají ve společných pravidlech – směrnici a nařízení – pro kryté dluhopisy. Ty s objemem nesplacených částek 2,1 bilionu € představují jeden z největších trhů s dluhovými finančními nástroji v EU.

Kryté dluhopisy jsou finanční nástroj zajištěný oddělenou skupinou úvěrů. Považují se za výhodné nejen proto, že slouží k financování nákladově efektivních půjček, ale i proto, že jsou obzvlášť bezpečné. Trh EU je však v současnosti roztříštěný, mezi jednotlivými státy panují rozdíly.

 • Navrhovaná pravidla jsou založená na standardech a osvědčené praxi a jejich snahou je, aby úvěrové instituce kryté dluhopisy jako stabilní a nákladově efektivní zdroj financování využívaly více, zvláště na méně rozvinutých trzích. Pro investory také nabízejí širší a bezpečnější škálu investičních příležitostí.

Zároveň se návrhy snaží snížit výpůjční náklady pro ekonomiku jako takovou. Celkové potenciální roční úspory pro dlužníky v EU odhaduje Komise mezi 1,5 mld. € a 1,9 mld. €.

Přeshraniční distribuce investičních fondů

Investiční fondy jsou nástroj, který do ekonomiky pumpuje soukromé úspory a přináší podnikům větší možnosti financování. Objem unijního trhu investičních fondů činí celkem 14,3 bilionu €. Pouze přes jednu třetinu (37 %) subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a zhruba 3 % alternativních investičních fondů jsou zaregistrované k prodeji ve více než 3 členských státech. Důvodem jsou mimo jiné i regulatorní překážky, které momentálně přeshraniční distribuci investičních fondů brzdí.

Účelem návrhů je tyto překážky pro všechny druhy investičních fondů odstranit a jejich přeshraniční distribuci zjednodušit, zrychlit a zlevnit. Větší konkurence má přinést investorům větší výběr i hodnotu a zaručit jim lepší ochranu.

Právní předpisy upravující přeshraniční transakce s cennými papíry a pohledávkami

Postoupení pohledávek je situace, kdy věřitel převede právo domáhat se dluhu na někoho jiného. Společnosti tento systém využívají, aby získaly likviditu a přístup k úvěrům. V případě přeshraničního postoupení pohledávky však dnes neexistuje právní jistota ohledně toho, právem kterého státu se určování vlastníka pohledávky řídí.

 • Navržená pravidla objasňují, podle jakého práva se tyto spory řeší: zpravidla by to bylo právo státu, v němž mají postupitelé své obvyklé bydliště či sídlo, a to bez ohledu na to, ke kterému členskému státu přísluší soud či orgány, které případ šetří. Návrh podpoří přeshraniční investování a dostupnost levnějších úvěrů a zabrání systémovým rizikům.

Komise přijala rovněž stanovisko, které objasňuje, právo kterého členského státu je rozhodné při určování, kdo je v přeshraniční transakci vlastníkem cenného papíru. Větší právní jistota bude přínosem pro přeshraniční investování, dostupnost levnějších úvěrů i integraci trhů.

Předpokládaný další vývoj

Komise by měla i nadále pozorně sledovat vývoj v této oblasti. Během roku 2018 mají být předloženy další návrhy na dokončení CMU.

Odkazy

Krátce…

Strategie průmyslové politiky EU podpořena Radou

 • Evropský průmysl je i nadále hlavní hnací silou produktivity, růstu, inovací a zaměstnanosti v Evropě.

 • Rada vyzvala k posílení úsilí a rychlému provádění politických priorit v souvislosti s digitalizací průmyslu.

Rada 12. 3. 2018 vydala závěry ke strategii průmyslové politiky EU. V nich zdůrazňuje, že je důležité posílit průmyslovou základnu. Evropský průmysl je i nadále hlavní hnací silou produktivity, růstu, inovací a zaměstnanosti a pilířem hospodářské prosperity v Evropě. Plně fungující vnitřní trh v digitálním věku je základním pilířem posílení konkurenceschopnosti průmyslu. Rada zdůraznila význam prosazování a provádění pravidel vnitřního trhu. Rada se domnívá, že vzhledem k dlouhodobým průmyslovým politikám a opatřením v dalších regionech světa je zapotřebí společného přístupu EU, který navazuje na konkurenční výhody hospodářství a podniků v EU, s přihlédnutím k evropskému modelu vykazujícímu vysoké environmentální a sociální standardy, a stanoví ambiciózní dlouhodobou vizi o možném postavení jejího průmyslu za 10 let i poté. Rada kladně zhodnotila iniciativy EU v digitální oblasti a vzhledem k tomu, že rychlost a rozsah jsou pro úspěch na trhu rozhodující. Vyzvala k posílení úsilí a rychlému provádění politických priorit v souvislosti s digitalizací průmyslu se zvláštním důrazem na posílení iniciativ, jako jsou centra pro digitální inovace, i dalších iniciativ v rámci Evropské platformy pro digitalizaci průmyslu v zájmu podpory malých a středních podniků v jejich digitální transformaci. EU se musí trvale zaměřovat na inovační vývoj a zavádění klíčových výhledových trendů, včetně internetu věcí, robotiky, umělé inteligence, dat velkého objemu a digitálních platforem, propojených a autonomních systémů, 5G, 3D tisku, standardizace, bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.

Budování jednotného trhu má pokračovat, vyzývá Evropská rada

 • EU musí zintenzivnit práci na dokončení jednotného trhu.

 • Evropská rada vyzvala Komisi, aby předložila zprávu o pokroku týkající se provádění, uplatňování a vymáhání stávajících právních předpisů, jež mají pro fungování jednotného trhu klíčový význam.

Evropská rada 22. 3. 2018 přijala závěry týkající se jednotného trhu, ve kterých vyzvala k intenzivnějšímu úsilí, aby se před skončením stávajícího legislativního cyklu podařilo pokročit v realizaci strategie pro jednotný trh, strategie pro jednotný digitální trh, akčního plánu unie kapitálových trhů a energetické unie. Přijatá rozhodnutí mají být účinně prováděna. Je zapotřebí, aby EU do završení a provádění uvedených strategií pokračovala v práci na jednotném trhu. Evropská rada proto vyzvala Komisi, aby před jednáním v kontextu agendy lídrů konajícím se v prosinci 2018 předložila Radě zprávu o pokroku týkající se provádění, uplatňování a vymáhání stávajících právních předpisů, jež mají pro fungování jednotného trhu klíčový význam, a aby posoudila přetrvávající překážky i příležitosti, které na cestě k plně fungujícímu jednotnému trhu vyvstávají.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality