Životní prostředí v březnu 2018

10.04.2018
Euroskop

Komise má plán, jak financovat udržitelný růst ekonomiky

 • Komise prezentovala plán, který má napomoci tomu, aby finance více přispívaly k rozvoji dobře fungující ekonomiky, jež bude zároveň plnit i cíle v sociální oblasti a oblasti životního prostředí

Komise má plán, jak financovat udržitelný růst ekonomiky

 • Akční plán pro udržitelné finance se snaží propojit financování s konkrétními potřebami evropské ekonomiky tak, aby to bylo přínosné pro planetu i společnost.

 • Návrhy by měly umožnit investorům i jednotlivcům činit svá rozhodnutí tak, aby byly jejich peníze využívány odpovědněji a podporovaly udržitelnost.

 • Přijetí plánu rovněž představuje jeden z hlavních kroků k plnění Pařížské dohody a evropské Agendy pro udržitelný rozvoj.

 • Komise 8. 3. 3018 představila strategii pro finanční systém, který bude podporovat unijní opatření v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje.

Pozadí

V roce 2016 zřídila Komise skupinu odborníků na vysoké úrovni pro udržitelné finance. V lednu 2018 zveřejnila tato skupina svou závěrečnou zprávu. Určila v ní 8 prioritních opatření, jež považuje za nezbytný předpoklad pro smysluplné kroky v oblasti udržitelného financování. Komisí prezentovaný akční plán vychází z doporučení této odborné skupiny. Přeorientování soukromého kapitálu na udržitelnější investice si totiž žádá nové celkové promyšlení způsobu, jakým finanční systém funguje.

 • Cílem akčního plánu je zejména propojit financování se specifickými potřebami evropského a globálního hospodářství ve prospěch planety a společnosti. Akční plán má 3 cíle: (1) přeorientovat kapitálové toky na udržitelné investice s cílem dosáhnout udržitelného a inkluzivního růstu; (2) řízení finančních rizik plynoucích z klimatických změn, přírodních katastrof, zhoršování životního prostředí a sociálních otázek a (3) posílit transparentnost a dlouhodobost ve finanční a hospodářské činnosti.

EU se při přijímání Pařížské dohody o změně klimatu a Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 zavázala k plnění cíle v podobě udržitelnější ekonomiky a společnosti, k nimž patří mimo jiné snížení emisí skleníkových plynů o 40 %. EU už v tomto směru se blíží dosažení výsledků, a to díky rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, energetické unii, akčnímu plánu pro oběhové hospodářství a provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. V rámci Evropského fondu pro strategické investice již EU investuje do účinnosti zdrojů a sociální infrastruktury. Nejméně 40 % infrastrukturních investic z tohoto fondu bude směrováno do projektů, které přispívají k plnění cílů Pařížské dohody stanovených v rámci boje proti změně klimatu.

Klíčové a sporné body

Akční plán vytyčuje cestu pro další práci a nadcházející opatření a soustřeďuje se na všechny příslušné aktéry ve finančním systému. V rámci akčního plánu jsou plánována jsou např. tato opatření:

 • zavedení společného jazyka pro udržitelné finance prostřednictvím stanovení jednotného unijního klasifikačního systému (taxonomie), aby bylo definováno, co je udržitelné, a byly určeny oblasti, kde mohou mít udržitelné investice největší dopad;

 • vytvoření štítků EU pro „zelené“ finanční produkty na základě uvedeného unijního klasifikačního systému: investoři by tak mohli snadno rozpoznat investice, jež vyhovují ekologickým nebo nízkouhlíkovým kritériím;

 • vyjasnění povinnosti správců aktiv a institucionálních investorů přihlížet při investování k aspektům udržitelnosti a zpřísnění požadavků na poskytování informací;

 • požadavek, aby pojišťovací a investiční společnosti radily klientům na základě preferencí v oblasti udržitelnosti;

 • začlenění hlediska udržitelnosti do obezřetnostních požadavků: Komise prozkoumá proveditelnost nového nastavení kapitálových požadavků pro banky (tzv. zeleného podpůrného faktoru) v souvislosti s udržitelnými investicemi, je-li to z hlediska rizika odůvodněné, při současném zachování finanční stability;

 • zvýšení transparentnosti při vykazování: Komise navrhla upravit pokyny týkající se nefinančních informací, aby byly více sladěny s doporučeními, která vydala pracovní skupina pro finanční informace související s klimatem zřízená v rámci Rady pro finanční stabilitu.

Předpokládaný další vývoj

Akční plán obsahuje časový harmonogram kroků, které by měly být provedeny do 2. čtvrtletí roku 2019. V květnu 2018 Komise předloží návrhy týkající se povinnosti institucionálních investorů a správců aktiv přihlížet k udržitelnosti a zásad a rozsahu taxonomie EU pro změnu klimatu a další environmentální a sociální činnosti. Ve 2. čtvrtletí roku 2018 Komise reviduje směrnici o trzích finančních nástrojů (MIFID II) a směrnic o distribuci pojistných smluv (IDD) s cílem zvýšit udržitelnost při posuzování vhodnosti. V 1. polovině roku 2019 skupina odborníků zveřejní zprávu o taxonomii činností spojených se změnou klimatu. To bude následováno ve 2. čtvrtletí roku 2019 zprávou o taxonomii týkající se přizpůsobení se změně klimatu a dalších environmentálních aktivitách, jakož i zprávy o standardech ekologických dluhopisů. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 zveřejní Komise svou kontrolu vhodnosti právních předpisů EU o veřejném podnikovém vykazovaní a změní své nezávazné pokyny pro nefinanční výkaznictví.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality