Spotřebitelé v dubnu 2018

09.05.2018
Euroskop

Nová politika Komise má posílit a lépe vymáhat práva spotřebitele

 • Nová pravidla Komise pro spotřebitele by měla zaručit, že všichni evropští spotřebitelé budou plně využívat svých práv.

Nová politika Komise má posílit a lépe vymáhat práva spotřebitele

 • Nová politika spotřebitele zavádí právo na hromadnou žalobu v případech, kdy skupiny spotřebitelů utrpěly újmu.

 • Spotřebitelé by také měli vědět, od koho nakupují on-line a zda si prodávající zaplatil za to, aby se objevil ve výsledcích vyhledávání.

 • Obchodníkům, kteří dodržují pravidla, ubude dle Komise zátěž a podvodníci budou potrestáni přísnějšími pokutami.

 • Nová pravidla by měla rovněž vyjasnit, že zavádějící praktiky dvojí kvality výrobků jsou zakázány.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (KOM(2018)185)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (KOM(2018)184)

Sdělení Komise: Nová politika pro spotřebitele (KOM(2018)183)

 • Komise 11. 4. 2018 představila tzv. novou politiku pro spotřebitele, jejímž cílem je posílit a lépe vymáhat spotřebitelská práva EU.

Pozadí

Nová politika pro spotřebitele má stavět na opatřeních, která Junckerova Komise v oblasti zlepšování ochrany spotřebitelů již přijala: např. ukončení poplatků za roaming nebo neodůvodněného zeměpisného blokování, modernizace nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které zlepší také veřejné vymáhání práva a přeshraniční spolupráci mezi orgány na ochranu spotřebitelů.

Klíčové a sporné body

Nová politika pro spotřebitele má svěřit kvalifikovaným subjektům pravomoc podávat jménem spotřebitelů hromadné žaloby a orgánům členských států na ochranu spotřebitele pravomoc ukládat přísnější sankce. Cílem Komise je rovněž rozšířit ochranu spotřebitelů při nákupech on-line a vyjasnit, že zavádějící praktiky dvojí kvality výrobků jsou zakázány.

Skládá ze 2 návrhů směrnic: (1) návrhu na změnu směrnice Rady o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnice o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli, směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům a směrnice o právech spotřebitelů. Cílem tohoto návrhu je zajistit lepší vymahatelnost pravidel na ochranu spotřebitelů v EU a modernizovat je, zejména s ohledem na vývoj v digitální oblasti; a (2) návrhu o hromadných žalobách na ochranu společných zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice č. 22/2009 o žalobách na zdržení se jednání. Cílem tohoto návrhu je zdokonalit nástroje na potírání nezákonných praktik a usnadnit odškodnění spotřebitelů v případech, kdy se mnoho z nich stane obětí téhož porušení jejich práv, tedy v případech hromadné újmy.

 • Posílení práv spotřebitelů na internetu

Při nákupu na internetu mají být spotřebitelé jasně informováni o tom, zda nakupují výrobky nebo služby od profesionálního prodejce, nebo od soukromé osoby, aby věděli, zda jsou v případě nějakého problému chráněni spotřebitelskými právy. Při vyhledávání on-line by navíc spotřebitelé měli být jasně informováni, pokud si určitý výsledek vyhledávání obchodník zaplatil. Internetové obchody by také měly spotřebitele informovat o hlavních parametrech určujících pořadí výsledků. Rovněž pokud spotřebitelé za digitální služby platí, požívají určitých práv na informace a mají 14 dní na zrušení smlouvy (právo odstoupit od smlouvy). Nová politika pro spotřebitele nyní toto právo chce rozšířit i na „bezplatné“ digitální služby, za něž sice spotřebitelé neplatí penězi, ale kterým poskytují své osobní údaje (např. cloudová úložiště, sociální média, e-mailové účty).

 • Nástroje, které mají pomoci spotřebitelům domoci se svých práv a získat odškodnění

Podle nové politiky pro spotřebitele mají mít spotřebitelé právo požadovat nápravu (odškodnění, výměnu nebo opravu), jménem skupiny spotřebitelů, kteří byli poškozeni nezákonnými obchodními praktikami. Tuto možnost dříve právo EU nestanovovalo, v některých členských státech ale již spotřebitelé mohou podat hromadnou žalobu k soudu. Hromadné žaloby nemají být otevřeny advokátním kancelářím, ale pouze subjektům, jež nevytvářejí zisk, splňují přísná kritéria způsobilosti a jsou pod dohledem veřejného orgánu. Tento nový systém by měl zajistit spotřebitelům možnost plně využívat svých práv a získat náhradu škody; současně má předcházet riziku zneužití nebo neopodstatněnosti soudních sporů. Nová politika chce také zajistit, aby spotřebitelé ve všech členských státech měli právo požadovat individuální prostředky nápravy (např. finanční kompenzace a ukončení smlouvy), pokud se stanou obětí nekalých obchodních praktik, jako je agresivní nebo zavádějící marketing. Tato ochrana je v současné době v rámci EU velmi nejednotná.

 • Zavedení sankcí za porušování právních předpisů EU na ochranu spotřebitelů

Úřady na ochranu spotřebitelů EU nemají dle Komise dostatečné pravomoci k ukládání sankcí za praktiky způsobující „hromadnou újmu“ velkému počtu spotřebitelů v EU. Výše pokut se v současnosti v jednotlivých členských státech velmi liší. Podle návrhu budou mít vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele pravomoc ukládat koordinovaným způsobem účinné, přiměřené a odrazující sankce. V případě rozsáhlého porušování právních předpisů postihující spotřebitele v několika členských státech EU má být možné uložit pokutu v max. výši 4 % ročního obratu obchodníka v každém příslušném členském státě. Členské státy mohou zavést i vyšší maximální pokuty.

 • Boj proti dvojí kvalitě spotřebních výrobků

V návaznosti na pokyny Komise ze září 2017 má být v rámci nové politiky pro spotřebitele aktualizována směrnice o nekalých obchodních praktikách, aby bylo jasné, že vnitrostátní orgány mohou posuzovat a řešit klamavé obchodní praktiky, včetně uvádění výrobků na trh jako totožných v několika zemích EU, ačkoli se jejich složení nebo vlastnosti výrazně liší.

 • Lepší podmínky pro podniky

Nová politika by měla podniky zbavit zbytečné administrativní zátěže (např. zrušením jejich povinností souvisejících s právem spotřebitele na odstoupení od smlouvy). Spotřebitelé už by neměli moci vracet výrobky, které již používali (místo aby je pouze vyzkoušeli), a prodejci již nebudou muset vracet spotřebitelům peníze, dokud vracené zboží skutečně neobdrží. Nová pravidla rovněž chtějí zavést větší flexibilitu do způsobu, jakým mohou obchodníci komunikovat se spotřebiteli. Místo elektronické pošty budou moci rovněž využívat webové formuláře nebo chat za předpokladu, že spotřebitelé budou mít možnost komunikaci s obchodníkem vysledovat.

Předpokládaný další vývoj

Návrhy Komise nyní projednají EP a Rada.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality