Spotřebitelé v květnu 2018

10.06.2018
Euroskop

Komise navrhla změnu směrnice o pojištění motorových vozidel

  • Lepší ochrana obětem automobilových nehod a více práv pojistníkům, chce Komise

Komise navrhla změnu směrnice o pojištění motorových vozidel

  • Návrhem chce Komise obětem automobilových nehod v budoucnu zaručit lepší ochranu.

  • Mělo by se zlepšit vyplácení odškodného těm, jejichž pojišťovna je v platební neschopnosti, a zintenzívnit boj proti řízení vozidel bez povinného ručení.

  • Rovněž pokud spotřebitel uzavře pojištění motorového vozidla v jiném členském státě EU, bude se k jeho pojistné historii přihlížet stejně jako k pojistné historii místních.

  • Díky přenositelnosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění by měla být mobilita v rámci EU snazší.

Návrh směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103 / ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o výkonu trestu povinnost zajistit tuto odpovědnost (KOM(2018)336)

  • Komise 24. 5. 2018 navrhla zpřísnit předpisy EU o pojištění motorových vozidel.

Pozadí

  • Nový návrh směrnice o pojištění motorových vozidel má obětem nehod zaručit plné odškodnění, a to i v případě, kdy je pojistitel v platební neschopnosti. Revidované předpisy také mají zaručit, aby ti, kdo mají pojistnou historii v jiném členském státě EU, měli stejné postavení jako místní pojistníci, a případně tak získali lepší pojistné podmínky než doposud. Navrhovaná úprava směrnice by také měla usnadnit úřadům boj proti řízení vozidla bez povinného ručení. Chce sjednotit minimální úroveň pojistného krytí v různých státech EU a v neposlední řadě v návaznosti na nedávná rozhodnutí Soudního dvora EU specifikovat rozsah působnosti této směrnice.

První směrnice EU upravující pojištění motorových vozidel byla přijata v roce 1972. Jejím účelem bylo ochránit oběti automobilových nehod a usnadnit volný pohyb vozidel mezi členskými státy. Následně bylo vydáno 5 dalších směrnic o pojištění motorových vozidel, které ochranu občanů EU postupně zesilovaly. V roce 2009 byly sloučeny do 1 směrnice EU o pojištění motorových vozidel (směrnice č. 103/2009). V červnu 2016 začala Komise pracovat na hodnocení působnosti této směrnice, jehož výsledkem jsou předkládané úpravy.

Klíčové a sporné body

Navrhované změny stávajících předpisů EU o pojištění motorových vozidel jsou tyto:

Jestliže je pojistitel vozidla, který je odpovědný za dopravní nehodu, v platební neschopnosti, měly by být oběti rychle a v plné míře odškodněny v členském státě, v němž mají bydliště. V přeshraničních případech by se mělo zajistit, aby konečnou finanční odpovědnost nesl pojišťovací sektor domovského státu pojistitele a oběti zároveň rychle získaly odškodnění. Pojistitelé by měly být povinni s potvrzením o škodním průběhu předchozích pojištění z jiného členského státu nakládat stejně jako s potvrzením vydaným v jejich domovském státě. Lidé, kteří si pořídí pojištění v zahraničí, by tak měli získat výhodnější pojistné na stejné úrovni jako místní spotřebitelé.

Členské státy mají mít větší pravomoci v boji proti řízení bez povinného ručení, což by mělo pomoci zabránit zvyšování pojistného pro poctivé řidiče, ke kterému může v jeho důsledku docházet. Občané EU by také měli mít při cestách v rámci EU stejnou minimální úroveň pojistného krytí. Návrh stanovuje jednotnou minimální úroveň ochrany v případě zranění a hmotné škody platnou pro celou EU, neboť ta se v současnosti v jednotlivých členských státech mírně liší. Cílem nových pravidel je přizpůsobit tyto minimální částky každých 5 let tak, aby se zohlednila vyvíjející se ekonomická realita a odstranily zbývající rozdíly mezi členskými státy. Členské státy si nadále mají ponechat možnost stanovit na vnitrostátní úrovni vyšší minimální krytí.

V zájmu právní jistoty má být návrhem do směrnice začleněna judikatura Soudního dvora EU. Ta stanovuje, že pojištěním jsou kryty nehody způsobené v rámci běžného použití vozidla za účelem přepravy, a to i na soukromém pozemku. Z výkladu Soudního dvora rovněž vyplývá, že nové typy motorových vozidel jako jsou elektrická jízdní kola, segways nebo elektrické skútry, již spadají do oblasti působnosti směrnice.

Předpokládaný další vývoj

Návrhem se bude zabývat Rada a EP.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality