Projekty PESCO, 6. díl: European Secure Software defined Radio (ESSOR)


Petr Pospíšil, Euroskop, 16.8.2018

Po představení projektů s českou účastí a projektů z oblasti kybernetické bezpečnosti přinášíme v pořadí již šestý díl našeho seriálu o projektech PESCO. Projekt, iniciovaný Francií, se jmenuje „European Secure Software defined Radio“ (ESSOR), tedy „Evropské zabezpečené softwarové rádio“. Jak již název napovídá, cílem projektu je standardizovat a zlepšit komunikaci mezi vojenskými jednotkami různých zemí při realizaci společných operací, a to vše za použití chráněných komunikačních kanálů.

Kromě Francie se projektu účastní Německo, Itálie, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Finsko a Polsko. Ambicí projektu ESSOR je vyvinout společné technologické řešení, které umožní nerušený přenos radiového signálu mezi evropskými vojenskými jednotkami. Bude-li takové standardizované řešení nalezeno, dojde tím k výraznému posílení interoperability unijních sil při společných, vícenárodnostních operacích.

Kromě sjednodení vlnových frekvencí má platforma vyvinutá v rámci ESSOR rovněž zkvalitnit platformy pro širokomásmový přenos hlasu a dat. To vše je samozřejmě podmíněno tím, že veškerá rádiová komunikace i transfery dat a zvukových stop musí probíhat zabezpečenými komunikačními cestami tak, aby nemohlo dojít k vynesení citlivých informací.

Projekt PESCO navazuje na iniciativu z roku 2009

Projekt ESSOR, realizovaný v rámci stálé strukturované spolupráce PESCO, v kontextu evropských iniciativ v obraně a bezpečnosti není úplnou novinkou. Navazuje totiž na existující výzkumný program Organizace pro spolupráci ve vyzbrojování OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement). Jedná se o program identického názvu – ESSOR – probíhající od roku 2009 za spolupráce Evropské obranné agentury a vlád Finska, Francie, Itálie, Polska, Španělska a Švédska.

Kromě unijní úrovně a národní veřejné moci je do činnosti intenzivně zapojen i soukromý sektor, konkrétně průmyslové konsorcium „a4ESSOR“ tvořené významnými průmyslovými hráči na poli rádiové a sdělovací techniky – například francouzská společnost Thales, polský Radmor, španělská Indra, finské Bittium či italské Leonardo.

Je potřeba pokračovat ve vývoji a navýšit kapacitu přenosových vln

V červnu 2015 byla úspěšně dokončena první fáze realizace projektu, v rámci níž došlo k vyvinutí evropské vlnové frekvence s vysokou přenosovou rychlostí (European High Data Rate Waveform) a k zavedení širokopásmových síťových vln funkčních na celé řadě evropských rádiových platforem. Na konci roku 2015 se v polské Gdyni, sídle společnosti Radmor, konala prezentace dosavadních výstupů projektu ESSOR, které byly přítomni i zástupce Severoatlantské aliance.

Přenosové vlny byly již otestovány nejen cvičně, ale i v podmínkách bojového kolbiště a potvrdilo se, že skutečně přispívají lepší komunikaci mezi pozemními silami různých států. Nyní je třeba celý systém zdokonalit, například navýšením přenosové kapacity vlnových sítí.

Evropská obranná agentura zajistí koordinaci a výměnu know-how

Ačkoli výše popsaná iniciativa sleduje jinou trajektorii než projekt PESCO – jde o dvě různé iniciativy v téže oblasti, oba programy jsou úzce věcně, institucionálně i personálně propojeny, a proto mezi nimi docházelo a bude i nadále docházet ke koordinaci. Velká část zemí účastnících se projektu PESCO se zároveň aktivně podílí na projektu z roku 2009.

Rovněž hlavní soukromí aktéři budou patrně zapojeni i do projektu PESCO, neboť disponují výsadní pozicí ve výzkumu rádiových technologií ve svých zemí. A konečně dalším společným jmenovatelem obou iniciativ je i angažmá Evropské obranné agentury – která má právě na starost koordinaci aktivit realizovaných v rámci odlišných iniciativ a to, že jejich nositelé jsou navzájem o svých nejnovějších aktivitách a krocích pravidelně informováni.

Přínosy? Interoperabilita, technologický pokrok, společný výzkum

Ve dnech 24. a 25. května 2018 se v Paříži uskutečnil speciální seminář, ve kterém země, zapojené do starší ESSOR iniciativy (z roku 2009) předávaly své zkušenosti a know-how představitelům zemí účastnících se projektu PESCO. Kromě zástupců Evropské obranné agentury se účastnili i pracovníci Vojenského štábu Evropské unie a představitelé Evropské komise. Další podobné setkání je plánováno na konec letošního roku.

Úzká spolupráce mezi unijní úrovní, národní úrovní a soukromým sektorem je předpokladem úspěšné realizace projektu PESCO. Projekt ESSOR zvyšuje interoperabilitu evropských národních armád, posiluje spolupráci se soukromým sektorem a umožňuje společný výzkum a vývoj ve vysoce žádoucí, dynamicky se rozvíjející oblasti vojenských technologií. Státy, které se tohoto projektu PESCO účastní, budou pochopitelně z hlediska přístupu k nejnovějším technologiím rádiové komunikace o krok napřed.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek