EPSO testy: Jak probíhají výběrová řízení do institucí EU


Euroskop, Evropský úřad pro výběr personálu, 11. 9. 2018

V předchozím textu zaměřeném na fenomén EPSO testů jsme se věnovali tomu, co testy vůbec představují, obecně jsme zmínili jejich jednotlivé fáze a zabývali jsme se také tím, v čem se odlišují od klasického přijímacího řízení. V následujících řádcích Vám detailněji přiblížíme konkrétní fáze EPSO testů, které úspěšný uchazeč musí absolvovat, a dále nastíníme typy pracovních pozic, které v unijních institucích existují.

Jak již bylo řečeno v minulém příspěvku (naleznete zde), celý přijímací proces začíná podáním přihlášky, resp. vytvořením tzv. EPSO account, účtu na webové stránce tohoto úřadu. Ještě před samotným přihlášením se na výběrové řízení se uchazečům obecně doporučuje, aby si prostudovali Příručku pro kandidáty na otevřená výběrová řízení.

Zde má kandidát k dispozici informace, jakým způsobem se k testům přihlásit, a nalezne vzorové testy k výběrovému řízení. Má zde také k dispozici seznam typů smluv, jaké jsou v evropských institucích nabízeny (od stážistických smluv, přes kontrakty pro dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance až státem vyslané národní odborníky a stálé úředníky).

Typy smluv a pracovní pozice

Posledně jmenovaná kategorie rozsáhle popisuje nejrozšířenější typ smlouvy, tedy smlouvu pro stálé úředníky. V rámci ní existují tři typy pracovních smluv. První z nich je určena pro administrátory (AD), druhá pro asistenty (AST) a třetí pro tzv. asistenty-sekretáře (AST/SC).

Pracovní pozice administrátorů jsou charakteristické podílením se na tvorbě politik, prováděním evropského práva či poradenskou a analytickou činností. Zpravidla jsou zde úřednická místa v oblasti správy, práva, financí, ekonomie, komunikací nebo výzkumu. Jako administrátoři jsou přijímáni také překladatelé a tlumočníci.

Náplň asistentů se obvykle skládá ze správní nebo technické činnosti v administrativě, financích, komunikaci, výzkumu nebo v rozvoji a provádění politik.

Posledně zmíněným typem jsou sekretáři/administrativní asistenti, kteří se zpravidla podílejí na řízení chodu kanceláře nebo poskytování administrativní podpory v institucích EU.

Průběh výběrového řízení

Samotné výběrové řízení se skládá z několika fází. Během vícero kol je testováno uchazečovo uvažování, schopnost pracovat individuálně i ve skupině a ve finální fázi žadatele čeká strukturovaný pohovor.

První fáze výběrového řízení se pro české kandidáty koná v Praze. Zde je v rámci prvního kola (tzv. Computer based tests – CBT) uchazeč testován z verbálního, numerického a abstraktního uvažování a simulace řešení konkrétních situací. Tato část výběrového řízení probíhá během jednoho dne.

Po této fázi může následovat posuzování určitých situací na pracovišti (tzv. e-tray však může být součástí jen některých výběrových řízení). Uchazeč zde pracuje s replikou emailové schránky, která bude obsahovat informace o určitém tématu/problému. Kandidáti musí v daném časovém limitu najít nejvhodnější řešení. Test probíhá v uchazečově „druhém“ jazyce a je určen k hodnocení analytického uvažování, organizačních schopností, schopnosti stanovovat priority a schopnosti spolupráce s ostatními kolegy.

etray

Vzorový test s anglickým zadáním z části e-tray. Zdroj: Evropský úřad pro výběr personálu

Druhé kolo výběrového řízení

Uchazeči, kteří úspěšně prošli prvním kolem výběrového řízení, postupují do kola druhého. To se již nekoná v žadatelově rodné zemi. Uchazeči jsou pozváni do Bruselu, kde se uskuteční finální fáze celého výběrového řízení (EPSO poskytuje náhradu cestovních výdajů, které pokryjí letenku i ubytování žadatele; náklady na fáze CBT a e-tray si každý uchazeč hradí sám).

V rámci Assessment centra (někdy též označovaného jako tzv. hodnotící centrum) uchazeč předloží dokumenty vážící se k požadavkům na kvalifikaci či praxi. Poté se uchazeči účastní jak skupinových, tak individuálních úkolů.

Mimo testování schopnosti spolupracovat v kolektivu žadatele čeká ústní prezentace, případová studie a v závěru také strukturovaný pohovor. Podrobné informace a další popis těchto úkolů můžete nalézt v publikaci Nicole Grmelové Průvodce labyrintem výběrových řízení do institucí EU, která je dostupná v naší rubrice věnované Práci v institucích EU. V této webové sekci také můžete nalézt některé z uveřejněných nabídek pro práci v evropských institucích a další užitečné informace vážící se k tomuto tématu.

Vítězní kandidáti, kteří ve výběrovém řízení získají celkově nejvíce bodů, budou zapsáni na rezervní seznam. Těmto kandidátům se také někdy říká laureáti. Seznam je nejprve uveřejněn na webových stránkách EPSO, a poté v Úředním věštníku Evropské unie. Instituce pak mají možnost si z těchto úspěšných uchazečů vybírat a zvát si je k pohovorům na konkrétní vypsané pozice.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality