PESCO č.14: Výcvikové certifikační středisko pro evropské armády


Petr Pospíšil, Euroskop, 3.10.2018

Sedmnáct projektů PESCO, k jejichž schválení došlo v březnu letošního roku, lze podle jejich charakteru rozdělit do tří kategorií. Devět projektů rozvíjí společné schopnosti, šest projektů se zaměřuje na specifické schopnosti v jednotlivých operačních doménách. Dnes vám představíme druhý z projektů v oblasti tréninku a cvičení – Výcvikové certifikační středisko pro evropské armády (European Training Certification Centre for European Armies).

Projektu italské provenience se účastní pouze dvě země, Itálii doplňuje jiný středomořský stát – Řecko. Španělsko má zatím roli pozorovatelské země.

Projekt si klade za cíl, v nejobecnějším slova smyslu, standardizovat postupy upravující činnost a zejména přípravu evropských armád. Evropská unie v souladu s Globální strategií pro zahraniční a bezpečnostní politiku počítá i do budoucna s realizací misí v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky, mimo to se unijní státy pravidelně účastní zahraničních misí pod záštitou jiných mezinárodních organizací, jako je Severoatlantská aliance.

Projekt doplňuje iniciativu NATO a využívá italských kapacit

I z tohoto pohledu je na místě posilovat vzájemnou interoperabilitu armád různých členských zemí Unie – aby byla při samotné realizaci vícenárodnostních misí zlepšena efektivita spolupráce jednotlivých národních složek. Projekt do určité míry nese podobnost s konceptem „rámcového národa“ (Framework Nations Concept, zkráceně FNC), vyvinutým v rámci NATO a majícím za cíl společný rozvoj vojenských kapacit a zlepšení interoperability armád členských zemí Aliance. Vůči této iniciativě NATO bude projekt PESCO vhodně komplementární.

Z důvodu snahy o naplnění výše uvedeného cíle samotné jádro projektu představuje společný výcvik a účast vojáků ze zúčastněných států na tréninkových projektech organizovaných prostřednictvím výcvikového střediska. Zde je potřeba zdůraznit, že za tímto účelem nebude nutné nákladně budovat novou instituci – prostory poskytne existující simulační a validační centrum italské armády (Centro Simulazione e Validazione – zkráceně „Ce. Si. Va.“).

Státy budou sdílet know-how v oblasti společného velení a řízení

Zúčastněné státy společně ponesou náklady na uskutečnění projektu a zavazují se k tomu, že budou mezi sebou sdílet informace ohledně osvědčených postupů v oblasti nazývané zkratkou „C2″ (velení a řízení – z anglického „command and control“).

Společný trénink se bude soustředit na výcvik pozemních jednotek do úrovně divizí. Cvičení organizovaná italským střediskem budou simulovat různé typy reálných situací, při nichž mohou být vícenárodnostní jednotky nasazeny, jako je humanitární pomoc či stabilizační mise zaměřené na budování kapacit. Společná cvičení budou napomáhat naplňování „integrovaného přístupu k řešení konfliktů a krizí“, což je mantra, zdůrazňovaná již zmiňovanou Globální strategií.

Využije se synergií mezi vojenskou a civilní složkou

Kromě vzájemné spolupráce, koordinace a interoperability mezi vojenskými jednotkami různého stupně kladou architekti projektu důraz na posílení synergií mezi civilní a vojenskou složkou a na integraci jednotlivých schopností, jimiž tyto od sebe oddělené kategorie disponují. Z civilních entit autoři předpokládají zejména kooperaci s civilními odbory ministerstev a jiných orgánů státní správy a dále s univerzitními pracovišti a výzkumnými instituty.

Výsledek úspěšné implementace těchto předsevzetí by – kromě zlepšené interoperability a zvýšené efektivity při samotné realizaci misí – měla být i posílená schopnost členských zemí operace v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky plánovat. Společné plánování je předpokladem rychlejší a účinnější reakce. Projekt proto předpokládá výměnu osvědčených metod a know-how mezi zúčastněnými zeměmi.

Spolupráce bude i při schvalování velitelských stanovišť

Posledním aspektem, v němž by projekt měl přinést výsledky, je certifikace – proces formálního schvalování velitelských stanovišť. Rovněž v tomto případě bude využito existujících kapacit a prostředků, jimiž disponuje italské středisko Ce. Si. Va.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek