Daně v říjnu 2018

09.11.2018
Euroskop

Rada přijala dočasná opatření, aby zamezila podvodům v oblasti DPH

  • Nová pravidla k DPH jsou krátkodobým řešením pro omezení podvodů, dokud nebudou uzavřena jednání o novém, konečném systému DPH

Rada přijala dočasná opatření, aby zamezila podvodům v oblasti DPH

  • Členské státy v oblasti DPH přicházejí o 150 mld. € ročně.

  • Jeden z návrhů umožní dočasné uplatňování odchylek od běžných pravidel v oblasti DPH za účelem lepšího předcházení podvodům.

  • Cílem je také zdokonalit výměnu informací mezi vnitrostátními správními orgány a zároveň zvýšit kvalitu a srovnatelnost údajů.

  • Státy budou moci uplatňovat u elektronických publikací snížené, supersnížené nebo nulové sazby DPH.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy (KOM(2016)758)

Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010 a (EU) 2017/2454, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty (10472/18)

  • Ministři financí zemí EU se 2. 10. 2018 shodli na řešení řady otázek v oblasti DPH, což by mělo pomoci při každodenním fungování systému v EU.

Pozadí

Společný systém DPH je zdrojem příjmů v EU, v roce 2015 se jeho prostřednictvím vybralo přes 1 bil. €, což odpovídá 7 % HDP EU. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU. V důsledku problémů spojených s výběrem DPH a podvody v této oblasti uniká každý rok přibližně 150 mld. € příjmů z DPH. Častým systémem podvodů jsou tzv. podvody na bázi chybějícího obchodníka neboli kolotočové podvody, v jejichž rámci jsou zboží nebo služby nakupovány a opětovně prodávány bez odvedení DPH.

Dohodnutá opatření navazují na akční plán v oblasti DPH na vytvoření jednotné oblasti DPH v EU (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“ Daně v dubnu 2016) a na návrhy Komise týkající se prohloubené reformy systému DPH v EU předložené v říjnu 2017 (více v příspěvku „Komise navrhla největší reformu systému DPH v EU za posledních 25 let“, Daně v říjnu 2017). Členské státy by se nyní měly dohodnout na zásadnější reformě k omezení podvodů v oblasti DPH v unijním systému, jejímž účelem je zlepšit a modernizovat daňový systém pro vlády i podniky, aby byl robustnější a povinnosti podnikatelů jednodušší. Komise zároveň navrhla nové reformy, které by členským státům umožnily stanovit sazby DPH, jak považují za vhodné (více v příspěvku „Komise přepracovává pravidla uplatňovaná na DPH“, Daně v lednu 2018).

Klíčové a sporné body

Dohodnutá opatření zahrnují nová pravidla pro zlepšení fungování stávajícího systému DPH, dokud nebude uzavřena jednání o novém, konečném systému DPH. Tato „rychlá řešení“ by měla snížit náklady na dodržování předpisů a zvýšit právní jistotu pro podniky. Rychlá řešení se týkají dohod o odběru skladových zásob, řetězových transakcí nebo dokladů ohledně dodání zboží uvnitř EU. Jakmile EP zveřejní svou zprávu na toto téma, měla by nová pravidla vstoupit v účinnost do roku 2020.

  • Členské státy, které jsou podvody v oblasti DPH zasaženy nejvíce, budou moci dočasně uplatňovat všeobecné přenesení daňové povinnosti. Tento tzv. všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti spočívá v přesunu odpovědnosti za odvod DPH z dodavatele zboží či poskytovatele služeb na jejich pořizovatele či příjemce. Členské státy budou moci mechanismus používat pouze u vnitrostátního dodání zboží/poskytnutí služeb s prahovou hodnotou vyšší než 17,5 tis. € na jedno plnění za velmi přísných technických podmínek. V členském státě, který bude chtít toto opatření uplatňovat, musí podíl kolotočových podvodů činit více než 25 % výpadku příjmů z DPH. Stát bude muset také zavést povinnost náležitého a účinného elektronického podávání zpráv pro všechny osoby povinné k dani, a zejména pro osoby povinné k dani, na něž se tento mechanismus bude vztahovat.

Nová opatření by členským státům měla umožnit sladit sazby DPH pro elektronické publikace (jež jsou nyní ve většině členských států zdaněné základní sazbou) s režimem, který v současné době platí pro tradiční tištěné publikace. Podle stávajících pravidel pro DPH jsou elektronicky poskytované služby zdaňovány základní sazbou daně, tj. nejméně 15 %, zatímco u publikací na fyzickém nosiči mohou být uplatňovány jiné než základní sazby („snížená“ sazba daně, tj. nejméně 5 %, některým bylo povoleno uplatňovat „supersnížené“ sazby daně – nižší než 5 %, nebo „nulové“ sazby).

Byla formálně přijata nová pravidla pro výměnu informací a posílení spolupráce v oblasti podvodů v souvislosti s DPH mezi vnitrostátními daňovými a donucovacími orgány. Informace o DPH a organizovaných skupinách podílejících se na těch nejzávažnějších případech podvodů budou nyní systematicky sdíleny s donucovacími orgány EU. Zlepšená koordinace vyšetřování mezi samotnými členskými státy a orgány EU by měla zajistit, že bude možné rychle se přemísťující trestnou činnost sledovat a řešit pohotově a účinněji.

V rámci boje proti financování terorismu byla navíc formálně přijata posílená pravidla za účelem kontroly nezákonných peněžních toků do EU a z EU. Ta by měla vést ke zpřísnění kontrol hotovosti u osob, které vstupují do EU nebo ji opouštějí s částkou 10 tis. € nebo více v hotovosti, a umožnit orgánům jednat i v případě částek nižších, než je prahová hodnota 10 tis. €, pokud existuje podezření na trestnou činnost. Celní kontroly budou rozšířeny na hotovost posílanou v poštovních zásilkách nebo při přepravě zboží, na předplacené karty a na cenné komodity, jako je zlato (více v příspěvku „Rada schválila přísnější kontroly hotovosti vstupující i opouštějící EU“, Svoboda, spravedlnost a bezpečnost v říjnu 2018).

Předpokládaný další vývoj

Příslušné právní předpisy budou zveřejněny v Úředním věstníku EU a 20 dnů poté vstoupí v platnost.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality