Vnější obchodní vztahy v říjnu 2018

09.11.2018
Euroskop

Rada přijala obchodní a investiční dohodu mezi EU a Singapurem, Summit EU a Asie: obchodní dohoda s Vietnamem či konektivita mezi kontinenty

  • Se Singapurem budou uzavřeny dvě samostatné dohody o volném obchodu a ochraně investic

  • Summit ASEM řešil posílení vazeb mezi EU a Asií, nebo také udržitelnou konektivitu

Krátce…

Rada přijala obchodní a investiční dohodu mezi EU a Singapurem

  • Singapur je nejvýznamnějším partnerem EU v jihovýchodní Asii.

  • Kromě tradičního odstranění obchodních překážek dohoda obsahuje ustanovení také o ochraně autorských práv, liberalizaci investic či veřejných zakázkách.

Rada 15. 10. 2018 přijala rozhodnutí o podpisu 2 dohod mezi EU a Singapurem: (1) dohody o volném obchodu a (2) dohody o ochraně investic. Mezi zeměmi ASEAN je Singapur pro EU nejvýznamnějším obchodním partnerem, na celkovém obchodu se zbožím a službami mezi EU a ASEAN se podílí téměř z 1/3. V roce 2017 dosahoval dvoustranný obchod se zbožím 53,3 mld. €: EU vyvezla do Singapuru zboží v hodnotě 33,16 mld. € (převážně automobily a strojírenské výrobky) a dovezla zboží za 20,14 mld. € (zejména chemické a farmaceutické výrobky). Již před uzavřením dohody mohlo téměř veškeré zboží z EU vstupovat do Singapuru bez cla, zbývající cla dohoda zruší do 3-5 let, v závislosti na kategorii produktu. Nová dohoda rovněž odstraní technické a necelní překážky tím, že zajišťuje uznání unijních norem a zkoušek bezpečnosti v klíčových oblastech, jakými jsou elektronika, farmaceutické výrobky nebo automobilové části a součásti. U rybolovu a zpracovaných zemědělských produktů vstupujících do EU se však některá cla budou uplatňovat i nadále. Dohoda o volném obchodu také zruší omezení v sektoru služeb. EU je největším obchodním partnerem Singapuru v oblasti služeb, naproti tomu více než 10 tis. firem z EU využívá Singapur jako svou základnu, z níž obsluhuje celý region. Dohoda rovněž obsahuje důležitá ustanovení o ochraně duševního vlastnictví, liberalizaci investic, veřejných zakázkách, hospodářské soutěži a udržitelném rozvoji. Dohoda o ochraně investic se Singapurem má dále zlepšit investiční klima a poskytne větší jistotu investorům; současně však má ochránit práva EU i Singapuru regulovat a naplňovat cíle veřejné politiky, jako je ochrana veřejného zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Dohody byly podepsány 18. 10. 2018, nyní budou zaslány EP ke schválení.

Summit EU a Asie: obchodní dohoda s Vietnamem či konektivita mezi kontinenty

  • Společně EU a Asie představuje 55 % světového obchodu, 60 % světového obyvatelstva, 65 % světového hospodářství a 75 % světového cestovního ruchu.

  • Zástupci na summitu jednali mimo jiné o regionální a mezinárodní bezpečnosti, otázkách zahraniční politiky, opatření v oblasti změny klimatu, volného a spravedlivého obchodu či digitální agendy.

Zástupci zemí EU a Asie se ve dnech 18.-19. 10. 2018 sešli na summitu ASEM. Během summitu podepsala EU řadu dvoustranných dohod k prohloubení a rozšíření svých vztahů nejen se Singapurem, ale i Vietnamem. Obchodní a investiční dohody mezi EU a Vietnamem odstraní prakticky všechna cla na zboží, s nímž se mezi oběma stranami obchoduje. Dohoda rovněž jasně uvádí právně závaznou povinnost týkající se udržitelného rozvoje, dodržování lidských a pracovních práv, ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu s odkazem na Pařížskou dohodu. EU a Vietnam také podepsaly dobrovolnou dohodu o partnerství pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví. Dohoda má přispět k lepší správě lesů a boji proti nezákonné těžbě dřeva a podpoří obchod s ověřenými zákonnými dřevařskými produkty z Vietnamu dodávanými do EU i na jiné trhy. V návaznosti na summit ASEM se uskutečnilo i zasedání vedoucích představitelů EU a sdružení ASEAN. Na zasedání se vedoucí představitelé spolu s otázkami obchodu, konektivity a dopravy zabývali globálními mírovými a bezpečnostními výzvami včetně změny klimatu, nešíření zbraní, společného komplexního akčního plánu – dohody o jaderném programu s Íránem, boje proti terorismu, námořní bezpečnosti a migrace. Rada rovněž v říjnu 2018 přijala novou strategii pro propojení Evropy a Asie, která vychází z návrhu Komise a vysoké představitelky (více v příspěvku „Sdělení EU představuje strategii pro propojení EU s Asií“, Informační společnost v září 2018). Přístup EU ke konektivitě je zaměřen na finanční, environmentální a sociální udržitelnost, přičemž záměrem je vytvořit sítě pro udržitelné propojení v digitální, dopravní, energetické i mezilidské oblasti a posílit partnerství na dvoustranné, regionální a mezinárodní úrovni. Cílem je zejména zajistit přístup založený na pravidlech a interoperabilitu norem. Komise rovněž spustila portál udržitelné konektivity ASEM, který by tvůrcům politik, výzkumným pracovníkům, podnikům a dalším zainteresovaným subjektům měl nabídnout velké množství údajů o politických, hospodářských a společenských vztazích mezi oběma kontinenty.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality