Vnitřní trh v říjnu 2018

09.11.2018
Euroskop

Rada schválila svůj postoj týkající se platební neschopnosti podniků, Komise hodnotí pokrok při zavádění baterií v EU

  • Nová insolvenční pravidla mají snížit počet podniků v úpadku a ochránit tak pracovní místa.

  • EU informovala o pokroku v rámci Evropské bateriové aliance

Krátce…

Rada schválila svůj postoj týkající se platební neschopnosti podniků

  • Nová insolvenční pravidla mají snížit počet úpadků a zajistit, že podnikatelé s dobrou pověstí dostanou druhou šanci.

  • Příslušné úpravy mají zajistit plné zohlednění stávajících a řádně fungujících systémů, které jsou již v členských státech zavedeny.

Rada se 11. 10. 2018 dohodla na svém postoji ke směrnici týkající se insolvence podniků v EU. Každý rok se přibližně 200 tis. firem ocitne v úpadku a v důsledku toho přijde více než 1,7 mil. osob o zaměstnání. Cílem směrnice je poskytnout životaschopným podnikům ve finančních potížích přístup k rámcům pro preventivní restrukturalizaci, které jim umožní včas provést restrukturalizaci, a vyhnout se tak platební neschopnosti (více v příspěvku „Komise poprvé předložila soubor evropských pravidel pro platební neschopnost podniků“, Vnitřní trh v listopadu 2016). Zároveň nabízí podnikatelům s dobrou pověstí, kteří se dostali do úpadku, druhou šanci a zavádí opatření ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení. Postoj Rady zachovává všechny hlavní prvky původního návrhu Komise, ale zároveň členským státům poskytuje větší flexibilitu, aby mohly tuto novou legislativu přizpůsobit svým stávajícím rámcům. Postoj Rady zachovává cíl rychlejších insolvenčních řízení, zároveň však členským státům poskytuje větší flexibilitu v rozhodování o tom, kdy a v jakých případech je zapojení soudců povinné. Co se týče délky přerušení vymáhání individuálních nároků, Rada zachovává dobu trvání navrženou Komisí (tj. nejdéle 4 měsíce v případě prvotního přerušení), zavádí nicméně možnost delší doby, aby mohly soudy potvrdit zvláště složité plány. Členské státy rozhodly, že je na vnitrostátní úrovni nutná větší flexibilita pro stanovení podmínek nezbytných k provedení předběžného ocenění podniku, jakož i pravidel pro určení toho, kdy je možné určitou třídu věřitelů „stlačit“ (tzv. stlačení napříč třídami/cross-class cram-down). Nyní mohou začít jednání s EP, tak aby bylo možné dosáhnout začátkem roku 2019 dohody.

Komise hodnotí pokrok při zavádění baterií v EU

  • Baterie jsou pro EU klíčové při přechodu na čistou energii.

  • Komise představila úspěchy, kterých bylo v tomto odvětví dosaženo.

Komise 15. 10. 2018 informovala o pokroku v rámci bateriové aliance. Jeden rok od zahájení činnosti Evropské bateriové aliance byl představen akční plán Komise, staví se první pilotní výrobní zařízení a byly oznámeny další projekty, které pomohou EU stát se hlavním aktérem ve strategické oblasti inovací a výroby baterií. Pro Evropu je výroba baterií z důvodu přechodu na čistou energii a pro modernizaci a konkurenceschopnost průmyslu včetně automobilového odvětví strategickou nutností. Cílem „nové strategie průmyslové politiky“ Komise je, aby EU získala vedoucí postavení v oblasti inovací, digitalizace a snižování emisí uhlíku. Strategický akční plán pro baterie se dotýká všech činností, které mohou členským státům, regionům a evropskému průmyslu pomoci zavádět konkurenční, inovativní a udržitelné projekty na výrobu baterií v EU. Patří mezi ně opatření týkající se přístupu k surovinám, výzkumu a inovací, dovedností a regulačního rámce, který zajistí, aby baterie uváděné na trh byly nejen konkurenceschopné, vysoce kvalitní a bezpečné, ale také udržitelné a recyklovatelné. Akční plán vychází z diskusí s klíčovými subjekty z oblasti průmyslu, se zainteresovanými členskými státy a s EIB. Během jednoho roku se Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (EIT) InnoEnergy podařilo zmobilizovat a řídit síť přibližně 260 inovačních a průmyslových subjektů pocházejících ze všech segmentů hodnotového řetězce baterií. Tito klíčoví hráči se zavázali investovat do akcí a projektů. Patří mezi ně výroba článků, využití použitých baterií, ekoznačka, snižování uhlíkové stopy při výrobě, informační středisko pro recyklaci baterií, režim vozidlo-síť a také posílená spolupráce mezi univerzitami a společnostmi za účelem vytváření příslušných vzdělávacích a školicích programů. Hlavním výsledkem činnosti Evropské bateriové aliance byl dosud strategický akční plán pro baterie přijatý v květnu 2018 a průmyslové investice oznámené v oblasti materiálů pro baterie a bateriových článků. Akční plán, který je součástí třetího balíčku „Evropa v pohybu“ doplňujícího ambiciózní program Junckerovy Komise, který se týká modernizace mobility, tvoří soubor zásadních opatření v oblasti kritických surovin, výzkumu a inovací v EU nebo regulačních požadavků na podporu konkurenceschopnosti našich společností.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality